Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pisz, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141319/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Pisz

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na potrzeby rozwoju szlaku turystyki wodnej rzeki Pisy wraz z zagospodarowaniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pisz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671538

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gustawa Gizewiusza 5

1.4.2.) Miejscowość: Pisz

1.4.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.4.7.) Numer telefonu: 874241226

1.4.8.) Numer faksu: 874241238

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@pisz.home.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141319

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00109980

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00037766/04/P

Po zmianie:
2023/BZP 00037766/05/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na potrzeby rozwoju szlaku turystyki wodnej rzeki Pisy wraz
z zagospodarowaniem strefy nabrzeżnej jeziora Roś, a w szczególności:
1) opracowanie wariantowej koncepcji architektonicznej proponowanych rozwiązań dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi, budowlanymi
i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji;
2) uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego opracowanej koncepcji;
3) wykonanie map do celów projektowych z inwentaryzacją terenu i ustaleniem granic;
4) opracowanie operatu wodnoprawnego;
5) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;
6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkich warunków, uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz warunków zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
7) opracowanie projektu zagospodarowania terenu, uwzględniającego również dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne, oświetlenie, monitoring, zieleń, małą architekturę;
8) wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, hydrotechnicznej, zapewniających kompleksowe funkcjonowanie obiektów wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku pozwolenia
na budowę, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami;
9) wykonanie projektu technicznego wielobranżowego zapewniającego kompleksowe funkcjonowanie obiektów tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, hydrotechnicznej;
10) wykonanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, hydrotechnicznej oraz przedmiarów robót we wszystkich branżach
tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, hydrotechnicznej;
11) wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, hydrotechnicznej;
12) wykonanie wizualizacji obiektów, zawierającą widok zewnętrzny wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci co najmniej pięciu ujęć dla Punktu startowego oraz po jednym ujęciu dla pozostałych punktów;
13) wykonanie inwentaryzacji terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać
co najmniej:
a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję;
b) ocenę warunków wodno-gruntowych na podstawie opinii geotechnicznej wraz ze wskazówkami do sposobu odprowadzenia wód opadowych
z terenu inwestycji;
c) ocenę nośności oraz osiadania gruntu;
d) dokumentację fotograficzną;
e) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne;
f) inwentaryzację istniejącego drzewostanu wraz z opracowaniem planu nasadzeń zastępczych.
14) wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, obejmującej informacje o zasobach środowiska występujących w rejonie inwestycji oraz na obszarach na których będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
15) dokonywanie wszelkich ustaleń z Zamawiającym oraz późniejszym zarządcą obiektu – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piszu,
w szczególności dotyczących wyglądu obiektu, usytuowania poszczególnych elementów obiektu, zastosowanych materiałów, kolorystyki oraz rodzaju wyposażenia wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się do wytycznych przekazywanych przez Zamawiającego.
16) wykonanie badań geotechnicznych.
2. Komplet dokumentacji dla poszczególnych punktów: startowego i postojowych, składać się będzie z :
1) Rysunku planu sytuacyjnego wariantowej koncepcji architektonicznej – 4 egz.
w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej;
2) Projektu budowlanego wielobranżowego – (projekt zagospodarowania terenu + projekt architektoniczno – budowlany + projekt techniczny) - 7 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (edytowalnej oraz .pdf) dla każdej branży osobno;
3) Kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (format *.ath oraz .pdf) dla każdej branży osobno;
4) Przedmiaru robót - 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (format właściwy dla używanego do kosztorysowania programu oraz .pdf);
5) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
(tzw. STWiORB) dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy - 7 egz.
w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (edytowalnej oraz .pdf);
6) Aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej wraz
z zaktualizowanymi użytkami gruntowymi;
7) Planu wycinki/nasadzeń drzew i krzewów, jeśli zachodzi taka konieczność –
2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. w formacie .pdf);
8) Inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej informacje o zasobach środowiska występujących w rejonie inwestycji oraz na obszarach na których będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. w formacie .pdf);
9) Inwentaryzacji terenu inwestycji – 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. w formacie .pdf);
10) Wyników badań geotechnicznych - 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej (1 egz. w formie edytowalnej oraz 1 egz. w formacie .pdf.).
3. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności:
1) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
2) warunków zabudowy;
3) warunków technicznych od gestorów sieci;
4) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem;
5) ewentualnych zgód na odstępstwa od przepisów budowlanych
i przeciwpożarowych;
6) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów w przypadku takiej konieczności;
7) opracowania kompletu uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Zakres i wytyczne do projektowania:
1) Punkt startowy/ Rozbudowa istniejącej ekomariny (teren plaży miejskiej) – punkt startowy służący do obsługi ruchu turystycznego na szlaku (kajaków, katamaranów i innego sprzętu pływającego):
Rozbudowa i modernizacja terenu rekreacyjno–wypoczynkowego - terenu plaży miejskiej, wraz z przyległą do plaży częścią Jeziora Roś poprzez: utworzenie miejsc odpoczynku, wiaty wypoczynkowe i grillowe, budowę, wymianę, remont
i rozbudowę urządzeń wodnych w strefie jeziora i w strefie przybrzeżnej poprzez: stworzenie miejsc do bezpiecznego i bezkolizyjnego wodowania sprzętu wodnego, budowę nowych pomostów, w tym do cumowania sprzętu pływającego, wymianę pomostu istniejącego (kolizja z nowym zagospodarowaniem), uregulowanie linii brzegowej nabrzeża, realizację obiektu/ów zaplecza mariny, służących do obsługi ruchu turystycznego na szlaku
tj. poczekalnie, przebieralnie, budowa kilku domków o lekkiej konstrukcji dla korzystających ze szlaku turystów oraz obsługujących m.in. zawody sportowe-wodne np. sędziów itp. (jednostka obsługująca punkty na szlaku udostępniać będzie domki w sytuacjach kryzysowych, stanowić one będą schronienie
w przypadkach nagłych, złych warunków atmosferycznych w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia turystów) przystosowanie istniejących obiektów budowlanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonanie ciągów komunikacyjnych do nowo zagospodarowanych terenów, plac manewrowy, wykonanie niezbędnych przyłączy, realizację małej infrastruktury turystycznej, np.: wiaty rekreacyjne, solarne smart ławki, monitoring, lampy solarne, recyklomat itp., zakup::
• kajaków służących do obsługi, reagowania w sytuacjach awaryjnych
i zagrożenia przez jednostkę obsługującą poszczególne punkty na szlaku,
a także pełniących funkcję promocji, propagowania szlaku wodnego (MGOSiR organizować będzie zawody w akcjach promocyjnych – kajaki dostępne będą nieodpłatnie),
• pojazdu/pojazdów, lawety/lawet i przyczepy/przyczep: do obsługi i utrzymania bezpieczeństwa, porządku i czystości na szlaku i poszczególnych punktach bazowych szlaku w tym do reagowania w sytuacjach awaryjnych i zagrożenia,
• katamaranu/katamaranów do obsługi, reagowania w sytuacjach awaryjnych
i zagrożenia przez jednostkę obsługującą na poszczególnych punktach
na szlaku, a także pełniących funkcję promocji, propagowania szlaku wodnego
i zabezpieczenia zawodów i innych imprez promocyjnych.
Lokalizacja: działki o nr geod. 994, 6, 7, 28/11 obręb Pisz 1 i 1026/5 obręb Pilchy.
2) Punkt postojowy I – Port na rzece Pisie:
Dostosowanie nabrzeża przy przystani jachtowej na rzece Pisie do obsługi kajaków i sprzętu pływającego.
Lokalizacja: działka o nr geod. 3/1 obręb Pisz 1 i 375/4 obręb Pisz 2.
3) Punkt postojowy II – Niedźwiedzie:
Budowa i rozwój punktu postojowego dla kajakarzy: stworzenie warunków
i infrastruktury do bezpiecznego wodowania oraz odbioru kajaków (plac manewrowy) i innego sprzętu pływającego; dostosowanie nabrzeża do obsługi kajaków, wykonanie infrastruktury technicznej i terenów utwardzonych – ciągów pieszych i ciągów jezdnych/opcjonalnie/, dróg dojazdowych, miejsc postojowych,
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy odnośnie opisu przedmiotu zamówienia zawarte są w cz. V SWZ oraz odpowiedzi na zapytania nr 1 - 2 do treści SWZ z dnia 6 marca 2023 r.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na potrzeby rozwoju szlaku turystyki wodnej rzeki Pisy wraz
z zagospodarowaniem strefy nabrzeżnej jeziora Roś, a w szczególności:
1) opracowanie wariantowej koncepcji architektonicznej proponowanych rozwiązań dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi, budowlanymi
i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji;
2) uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego opracowanej koncepcji;
3) wykonanie map do celów projektowych z inwentaryzacją terenu i ustaleniem granic;
4) opracowanie operatu wodnoprawnego;
5) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;
6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkich warunków, uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz warunków zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
7) opracowanie projektu zagospodarowania terenu, uwzględniającego również dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne, oświetlenie, monitoring, zieleń, małą architekturę;
8) wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, hydrotechnicznej, zapewniających kompleksowe funkcjonowanie obiektów wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku pozwolenia
na budowę, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami;
9) wykonanie projektu technicznego wielobranżowego zapewniającego kompleksowe funkcjonowanie obiektów tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, hydrotechnicznej;
10) wykonanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, hydrotechnicznej oraz przedmiarów robót we wszystkich branżach
tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, hydrotechnicznej;
11) wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, hydrotechnicznej;
12) wykonanie wizualizacji obiektów, zawierającą widok zewnętrzny wraz
z zagospodarowaniem terenu w postaci co najmniej pięciu ujęć dla Punktu startowego oraz po jednym ujęciu dla pozostałych punktów;
13) wykonanie inwentaryzacji terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać
co najmniej:
a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję;
b) ocenę warunków wodno-gruntowych na podstawie opinii geotechnicznej wraz ze wskazówkami do sposobu odprowadzenia wód opadowych
z terenu inwestycji;
c) ocenę nośności oraz osiadania gruntu;
d) dokumentację fotograficzną;
e) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne;
f) inwentaryzację istniejącego drzewostanu wraz z opracowaniem planu nasadzeń zastępczych.
14) wykonanie i uzgodnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z postanowieniem RDOŚ w Olsztynie z dnia 10 marca 2023 r.”;
15) dokonywanie wszelkich ustaleń z Zamawiającym oraz późniejszym zarządcą obiektu – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piszu,
w szczególności dotyczących wyglądu obiektu, usytuowania poszczególnych elementów obiektu, zastosowanych materiałów, kolorystyki oraz rodzaju wyposażenia wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się do wytycznych przekazywanych przez Zamawiającego.
16) wykonanie badań geotechnicznych.
2. Komplet dokumentacji dla poszczególnych punktów: startowego i postojowych, składać się będzie z :
1) Rysunku planu sytuacyjnego wariantowej koncepcji architektonicznej – 4 egz.
w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej;
2) Projektu budowlanego wielobranżowego – (projekt zagospodarowania terenu + projekt architektoniczno – budowlany + projekt techniczny) - 7 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (edytowalnej oraz .pdf) dla każdej branży osobno;
3) Kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (format *.ath oraz .pdf) dla każdej branży osobno;
4) Przedmiaru robót - 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (format właściwy dla używanego do kosztorysowania programu oraz .pdf);
5) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
(tzw. STWiORB) dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy - 7 egz.
w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (edytowalnej oraz .pdf);
6) Aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej wraz
z zaktualizowanymi użytkami gruntowymi;
7) Planu wycinki/nasadzeń drzew i krzewów, jeśli zachodzi taka konieczność –
2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. w formacie .pdf);
8) Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. w formacie .pdf)”;
9) Inwentaryzacji terenu inwestycji – 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. w formacie .pdf);
10) Wyników badań geotechnicznych - 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej (1 egz. w formie edytowalnej oraz 1 egz. w formacie .pdf.).
3. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności:
1) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
2) warunków zabudowy;
3) warunków technicznych od gestorów sieci;
4) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem;
5) ewentualnych zgód na odstępstwa od przepisów budowlanych
i przeciwpożarowych;
6) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów w przypadku takiej konieczności;
7) opracowania kompletu uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Zakres i wytyczne do projektowania:
1) Punkt startowy/ Rozbudowa istniejącej ekomariny (teren plaży miejskiej) – punkt startowy służący do obsługi ruchu turystycznego na szlaku (kajaków, katamaranów i innego sprzętu pływającego):
Rozbudowa i modernizacja terenu rekreacyjno–wypoczynkowego - terenu plaży miejskiej, wraz z przyległą do plaży częścią Jeziora Roś poprzez: utworzenie miejsc odpoczynku, wiaty wypoczynkowe i grillowe, budowę, wymianę, remont
i rozbudowę urządzeń wodnych w strefie jeziora i w strefie przybrzeżnej poprzez: stworzenie miejsc do bezpiecznego i bezkolizyjnego wodowania sprzętu wodnego, budowę nowych pomostów, w tym do cumowania sprzętu pływającego, wymianę pomostu istniejącego (kolizja z nowym zagospodarowaniem), uregulowanie linii brzegowej nabrzeża, realizację obiektu/ów zaplecza mariny, służących do obsługi ruchu turystycznego na szlaku
tj. poczekalnie, przebieralnie, budowa kilku domków o lekkiej konstrukcji dla korzystających ze szlaku turystów oraz obsługujących m.in. zawody sportowe-wodne np. sędziów itp. (jednostka obsługująca punkty na szlaku udostępniać będzie domki w sytuacjach kryzysowych, stanowić one będą schronienie
w przypadkach nagłych, złych warunków atmosferycznych w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia turystów) przystosowanie istniejących obiektów budowlanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonanie ciągów komunikacyjnych do nowo zagospodarowanych terenów, plac manewrowy, wykonanie niezbędnych przyłączy, realizację małej infrastruktury turystycznej, np.: wiaty rekreacyjne, solarne smart ławki, monitoring, lampy solarne, recyklomat itp., zakup::
• kajaków służących do obsługi, reagowania w sytuacjach awaryjnych
i zagrożenia przez jednostkę obsługującą poszczególne punkty na szlaku,
a także pełniących funkcję promocji, propagowania szlaku wodnego (MGOSiR organizować będzie zawody w akcjach promocyjnych – kajaki dostępne będą nieodpłatnie),
• pojazdu/pojazdów, lawety/lawet i przyczepy/przyczep: do obsługi i utrzymania bezpieczeństwa, porządku i czystości na szlaku i poszczególnych punktach bazowych szlaku w tym do reagowania w sytuacjach awaryjnych i zagrożenia,
• katamaranu/katamaranów do obsługi, reagowania w sytuacjach awaryjnych
i zagrożenia przez jednostkę obsługującą na poszczególnych punktach
na szlaku, a także pełniących funkcję promocji, propagowania szlaku wodnego
i zabezpieczenia zawodów i innych imprez promocyjnych.
Lokalizacja: działki o nr geod. 994, 6, 7, 28/11 obręb Pisz 1 i 1026/5 obręb Pilchy.
2) Punkt postojowy I – Port na rzece Pisie:
Dostosowanie nabrzeża przy przystani jachtowej na rzece Pisie do obsługi kajaków i sprzętu pływającego.
Lokalizacja: działka o nr geod. 3/1 obręb Pisz 1 i 375/4 obręb Pisz 2.
3) Punkt postojowy II – Niedźwiedzie:
Budowa i rozwój punktu postojowego dla kajakarzy: stworzenie warunków
i infrastruktury do bezpiecznego wodowania oraz odbioru kajaków (plac manewrowy) i innego sprzętu pływającego; dostosowanie nabrzeża do obsługi kajaków, wykonanie infrastruktury technicznej i terenów utwardzonych – ciągów pieszych i ciągów jezdnych/opcjonalnie/, dróg dojazdowych, miejsc postojowych,
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy odnośnie opisu przedmiotu zamówienia zawarte są w cz. V SWZ oraz odpowiedzi na zapytania nr 3 - 4 do treści SWZ z dnia 17 marca 2023 r.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Okres realizacji - dni

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:
180

Po zmianie:
18

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektronicznie, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej „platformą”, o których
mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie, umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.
Globalny Numer Lokalizacyjny, który oznacza Zamawiającego w sensie formalno-prawnym - 5907699060009.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ;
2) Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Termin realizacja przedmiotu zamówienia - 180 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Wykonawca wykona Dokumentację w dwóch etapach:
1) Etap I wykonania Dokumentacji - przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac, o których mowa w cz. V ust. 1 pkt 1 SWZ w terminie do 45 dni od zawarcia umowy;
2) Etap II wykonania Dokumentacji - przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac, o których mowa w cz. V ust. 1 pkt 3 - 16 SWZ w terminie 180 dni od zawarcia umowy, zastrzeżeniem § 5 pkt 4, 6 i 7 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;

Po zmianie:
Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektronicznie, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej „platformą”, o których
mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie, umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.
Globalny Numer Lokalizacyjny, który oznacza Zamawiającego w sensie formalno-prawnym - 5907699060009.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ;
2) Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Termin realizacja przedmiotu zamówienia – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery etapy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Istotne zmiany w Umowie mogą dotyczyć przedłużenia terminu wykonania Dokumentacji o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia:
1) siły wyższej albo w przypadku wystąpienia niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień związanych z uzyskaniem właściwych opinii, uzgodnień, zgód i zezwoleń oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów;
2) okoliczności o których mowa w art. 15r ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.);
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Dokumentacji lub świadczenia stron Umowy.

Po zmianie:
Istotne zmiany w Umowie mogą dotyczyć przedłużenia terminu wykonania Dokumentacji o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia:
1) siły wyższej albo w przypadku wystąpienia niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień związanych z uzyskaniem właściwych opinii, uzgodnień, zgód i zezwoleń oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów;
2) okoliczności o których mowa w art. 15r ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.);
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Dokumentacji lub świadczenia stron Umowy.
Strony mogą wnioskować o wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Powyższe zmiany opisane zostały w § 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy rodzaju i zakresu zmian umowy zawarte zostały w załączniku nr 8 do SWZ – wzór umowy – ZMIENIONY z dnia 17 marca 2023 r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 10:00

Po zmianie:
2023-03-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 10:20

Po zmianie:
2023-03-24 10:20

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-18

Po zmianie:
2023-04-22

Zobacz inne

Prawo