Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141325/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie chodników 2023/2024 Wschód

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Rynek 1

1.11.4.) Miejscowość: Rzeszów

1.11.5.) Kod pocztowy: 26-064

1.11.6.) Województwo: podkarpackie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.erzeszow.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie chodników 2023/2024 Wschód

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10b809ff-c3ef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10b809ff-c3ef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
5. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych);
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności) , z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@erzeszow.pl (nie dotyczy składania ofert)).
9. W przypadku załączników, które są zgodnie z Pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-A.271.59.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie chodników 2023/2024 na terenie wschodniej części miasta Rzeszowa. Zakres zamówienia obejmuje;
1) zacięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną – 87 m,
2) rozebranie podbudowy z betonu – 530 m2,
3) rozebranie podbudowy z kruszywa – 35 m2,
4) rozebranie obrzeży betonowych – 160 m,
5) rozebranie krawężników betonowych – 200 m,
6) rozebranie krawężników kamiennych – 20m,
7) rozebranie chodników z kostki – 30m2,
8) rozebranie chodników z płytek betonowych – 20 m2,
9) rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych – 10m2,
10) koryta wykonywane mechanicznie – 1280 m2,
11) profilowanie i zagęszczanie podłoża – 50 m2,
12) wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku – 900m2,
13) ułożenie posypki cementowo piaskowej – 250 m2.
14) nawierzchnie (podbudowa) z kamienia tłuczonego (z kruszywa łamanego) gr. 10·cm z rozłożeniem i zagęszczeniem – 320 m2.
15) nawierzchnie (podbudowy) z kamienia tłuczonego (z kruszywa łamanego) gr. 15·cm z rozłożeniem i zagęszczeniem – 50 m2.
16) wykonanie podbudowy z betonu, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 900 m2.
17) przełożenie obrzeży betonowych – 200 m,
18) przełożenie krawężników betonowych– 320 mb.
19) przełożenie krawężników kamiennych – 10 mb.
20) przełożenie chodników z płytek betonowych – 80 m2.
21) przełożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 lub 8cm - 1630m2.
22) przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej – 140 m2.
23) ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej – 20 m2
24) przełożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych– 200 m2.
25) przełożenie odwodnienia liniowego z gotowych elementów na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 10 m,
26) ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, wym. 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr do 5cm po zagęszczeniu wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni ziemią urodzajną z mieszaniną traw – 8m2.
27) ustawienie obrzeży betonowych – 290 m.
28) ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - schody – 40 m.
29) ustawienie krawężników betonowych – 610 m.
30) ustawienie krawężników kamiennych – 20 m.
31) wykonanie chodników z kostki brukowej – 1011 m2.
32) wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych – 10 m2.
33) wykonanie chodników z płytek betonowych 50 cm *50 cm gr. 7 cm (płytki nowe) – 10 m2.
34) uzupełnienie spoin na kostce kamiennej żywicami. głębokość spoiny 8 cm po wcześniejszym jej oczyszczeniu. 10 m2.
35) uzupełnienie spoin na kostce kamiennej zaprawą cementową - 10 m2.
36) wykonanie nawierzchni z geokraty z wypełnieniem grysem – 10 m2.
37) ułożenie korytek ściekowych–100 m.
38) ułożenie odwodnienia liniowego – 10 m.
39) wykonanie cieku z kostki brukowej– 10 m2,
40) plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp i zieleńców wraz z obsianiem trawą - 300m2,
41) regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych – 10 szt.
42) regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, teletechnicznych– 10 szt.
43) regulacja pionowa włazu kanałowego lub wpustu ściekowego – 40 szt.
44) regulacja wraz z wymianą włazu kanałowego – 10 szt.
45) regulacja wraz z wymianą wpustu deszczowego – 8 szt.
46) zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną – 50 mb.
47) demontaż i montaż znaków drogowych pionowych – 8 szt.
48) aktualizacja mapy zasadniczej w formie cyfrowej (pliki dxf, dgn) oraz papierowej na żądanie zamawiającego – 6 szt.
49) przekruszenie gruzu do frakcji 63 mm pochodzącego z rozbiórek materiałów drogowych z załadunkiem, transportem i wyładunkiem do 25 km - materiał inwestora – 10 m3,
50) roboty ziemne polegające na wykonaniu nasypu w razie potrzeby dowóz gruntu nasypowego wraz z jego wbudowaniem i zagęszczeniem. – 10 m3,
51) transport materiałów budowlanych tzn. kostki, płytek betonowych, płyt ażurowych, płyt drogowych, gruzu wraz z załadunkiem i rozładunkiem do 25 km – 3 m3.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) Przedmiar robót, STWIORB,
2) projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji:
1. Rodzaj i maksymalna wartość opcji:
Zakres zamówienia objętego opcją obejmuje bieżące utrzymanie chodników 2023/2024 na wschodniej części miasta Rzeszowa. Zakres zamówienia obejmuje prace wskazane w pozycji nr 1.1 – 1.79 przedmiaru robót. Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie ilości robót (prac) wyszczególnionych w kolumnie „Opcjonalna ilość jednostek” w przedmiarze robót. Zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości i wartości danego rodzaju robót (prac) kosztem odpowiednio zmniejszenia ilości i wartości innych rodzajów robót (prac). Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia objętego prawem opcji wynikającego z oferty wykonawcy. Maksymalna wartość opcji stanowi 100% wartości oferty Wykonawcy w zakresie zamówienia podstawowego.
2. Okoliczności skorzystania z opcji:
Po realizacji zamówienia w zakresie podstawowym (wyczerpaniu środków przewidzianych w pozycji wg kolumny „Podstawowa ilość jednostek”) zamawiający skorzysta z prawa opcji; warunkiem będzie posiadanie środków finansowych na realizację zamówienia. Szczegółowe warunki prawa opcji zawiera § 2 Projektowanych postanowień umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysokości do kwoty 650 391,00 zł netto.
1) Określenie przedmiotu: Bieżące utrzymanie chodników 2023/2024 na wschodniej części miasta Rzeszowa
2) Wielkość/Zakres robót budowlanych: wszystkie prace wskazane
w przedmiarze robót w poz. 1.1 – 1.79
3) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub w kilku zamówieniach, w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba i Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ich realizację.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prace polegające na: ułożeniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej w ilości co najmniej 500 m2.
Zamawiający uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony
w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał powyższe roboty w ramach oddzielnych umów na wykonanie tych robót lub w ramach jednej umowy.
Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
- roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
- roboty budowlane zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane* tj.:
- Kierownik robót: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

*Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
- piły do cięcia nawierzchni – 3 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),
- zagęszczarki płytowe – 3 szt. (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),
- 3 komplety oznakowania do prowadzenia robót szybko postępujących (po 1 szt. na każdą z grup remontowych),
- samochody dostawcze 3 sztuki (po 1 szt. na każdą z grup remontowych).
Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia: warunek określony w lit a) winien spełnić co najmniej jeden Wykonawca, natomiast warunki określone w lit. b) i c) Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz robót dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA;
2) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b) ; b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski ;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: - Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), - umocowanie które nie wynika z ppkt. 2 a) i b)
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument wraz z oświadczeniami podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału (jeśli dotyczy)
4. kosztorys ofertowy
5. wadium wniesione w innej formie niż pieniądz - zgodnie z Rozdziałem IX SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 19 000,00 zł na zasadach określonych w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5 (jeżeli wymagamy dok. na potwierdzenie podstaw wykluczenia) Ogłoszenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6. W formularzu OFERTA należy wskazać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postępowanie jest prowadzone dla jednostki - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie:
1) dot. pkt 1.2. Sekcji I "Zamawiający" - dane dotyczą podmiotu prowadzącego postępowanie tj. Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, a nie Zamawiającego na rzecz którego jest prowadzone postępowanie tj. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
2) dot. pkt 2.8. Sekcji II „Informacje podstawowe” - w związku brakiem możliwości wskazania numeru z planu postępowań Zamawiającego informujemy że zamówienie zostało ujęte w planie postępowań Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. Numer w Biuletynie Zamówień Publicznych pod którym został umieszczony plan to 2023/BZP 00016272/02/P Identyfikator pozycji planu: 1.1.3.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w zawarte w formularzu OFERTA i jeśli dotyczy w formularzu zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie

Zobacz inne

Prawo