Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sopot, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141374/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MIASTA SOPOTU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych
przy ul. Obodrzyców 20a w Sopocie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

1.4.2.) Miejscowość: Sopot

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.sopot.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141374

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00102475

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-24 11:00

Po zmianie:
2023-03-31 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
https://ezamowienia.gov.pl/

Po zmianie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6cdf469-b117-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-24 11:05

Po zmianie:
2023-03-31 11:05

Zobacz inne

Prawo