Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Otwock, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141392/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja wentylatorów (oznaczenie 2W i 3W) na chłodni wtórnego obiegu chłodzenia reaktora MARIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ncbj.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ncbj.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja wentylatorów (oznaczenie 2W i 3W) na chłodni wtórnego obiegu chłodzenia reaktora MARIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5db17b2f-c4c4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141392

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj; www.ncbj.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj; www.ncbj.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
4. Dokładne informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte zostały w SWZ - TOM I, Rozdział 1 ust. 14.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych
(dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych w NCBJ, na adres podany powyżej lub pod adresem
iod@ncbj.gov.pl. Pozostałe informacje odnośnie RODO znajdują się w SWZ TOM I Rozdział 1 pkt 25

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszelkie informacje zawarte są w TOM I, Rozdział 1, pkt 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.270.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja wentylatorów (oznaczenie 2W i 3W) na chłodni wtórnego obiegu chłodzenia reaktora MARIA.
2. Zakres przedmiotu zamówienia składa się z gwarantowanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (zamówienie podstawowe) oraz z zamówienia objętego prawem opcji (zamówienie opcjonalne). Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji.
2.1. Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje:
2.1.1. Wykonanie modernizacji wentylatora numer 2 obejmującej:
1) Wykonanie naprawy wirnika wentylatora 2W:
a) Demontaż wirnika wentylatora 2W oraz zdjęcie podzespołów wirnika z dachu konstrukcji chłodni wentylatorowej, transport do warsztatu wykonawcy i wykonanie ekspertyzy w celu określenia dokładnego zakresu naprawy,
b) Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wirnika oraz przesłanie pisemnego protokołu z przeprowadzonej ekspertyzy do zamawiającego wraz ze specyfikacją koniecznych napraw, wykazem potrzebnych części zamiennych i proponowanym terminem wykonania mieszczącym się w terminach realizacji wymaganych przez Zamawiającego (w szczególności weryfikacja stanu łopat pod kątem możliwości ich regeneracji i wykorzystania w wirniku wentylatora 3W). Uzyskanie akceptacji przedstawionego zakresu i harmonogramu prac przez zamawiającego. Maksymalny termin wykonania ekspertyzy i przesłania protokołu do Zamawiającego - do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
c) Naprawa wirnika wentylatora 2W, obejmująca wymianę łopat wirnika na nowe, mające krawędzie natarcia pokryte żelkotem oraz okute końcowe części krawędzi natarcia blachą ze stali kwasoodpornej. Wyważenie łopat, oczyszczenie pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika i integracja z nową przekładnią marki Flender (będącą w posiadaniu NCBJ)
2) Montaż zakupionej przez NCBJ nowej przekładni Flender na konstrukcji chłodni i integracja z wyremontowanym wirnikiem oraz podstawą i wałem napędowym.
3) Uruchomienie zregenerowanego wentylatora i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezbędnych, obejmujących m.in. pełną integrację wentylatora włączając w to podłączenie i sprawdzenie działania układu uzupełniania oleju w przekładni, układu odpowietrzania przekładni, ustawienie kąta łopat wirnika, pomiar drgań, wymianę wkładek sprzęgłowych wału napędowego wentylatora na nowe.
4) Dokręcenie mocowań łopat wirnika odpowiednim momentem siły po przepracowaniu przez wentylator około 72 godzin zgodnie z DTR.
5) Powyższe prace modernizacyjne dotyczące wentylatora numer 2 muszą zostać wykonane w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
2.1.2. Wykonanie ekspertyzy wentylatora numer 3 (ozn.3W).
1) Wykonanie ekspertyzy przekładni marki Flender oraz wirnika:
a) Demontaż przekładni i wirnika oraz ich zdjęcie z dachu konstrukcji chłodni wentylatorowej, transport do warsztatu wykonawcy i wykonanie ekspertyzy w celu określenia dokładnego zakresu i możliwości naprawy.
b) Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przekładni i wirnika oraz przesłanie pisemnego protokołu z przeprowadzonej ekspertyzy do zamawiającego wraz ze specyfikacją koniecznych napraw, wykazem potrzebnych części zamiennych i proponowanym terminem wykonania. Uzyskanie akceptacji przedstawionego zakresu i harmonogramu prac przez zamawiającego.
2) Termin wykonania ekspertyzy i dostarczenia pisemnego protokołu po jej wykonaniu dla przekładni i wirnika wentylatora 3W wynosi 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.
2.1.3. Organizacja i koszty transportu podzespołów oraz usług dźwigowych są po stronie Wykonawcy.
2.1.4. Koszt części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania remontu wentylatora 2W jest po stronie Wykonawcy (z wyjątkiem zakupionej przez NCBJ nowej przekładni Flender przeznaczonej do tego wentylatora).
2.1.5. Wszystkie podzespoły poddane ekspertyzie tj: przekładnia Flender od wentylatora numer 3 oraz łopaty od wentylatorów 2 i 3 niezależnie od jej wyniku zostaną dostarczone przez wykonawcę z powrotem do NCBJ, dotyczy to również podzespołów które nie będą naprawiane.
2.2. Zakres zamówienia objętego prawem opcji obejmuje:
2.2.1. Opcja 1 dla wentylatora 3W: Wykonanie naprawy przekładni obejmującej: wymianę łożysk przekładni, regenerację gniazda łożyska wału atakującego, wymianę uszczelniaczy, wymianę oleju na nowy, wymianę wkładek elastycznych wału napędowego oraz wykonanie wszystkich pozostałych niezbędnych napraw których konieczność wyniknie z przeprowadzonej i zatwierdzonej przez zamawiającego ekspertyzy przekładni. W zakresie remontu należy także oczyścić z zewnątrz korpus przekładni z osadów i korozji, zregenerować ubytki i zabezpieczyć przed korozją i działaniem ciężkich warunków panujących na chłodni poprzez malowanie (preferowana technologia – malowanie proszkowe).
2.2.2. Opcja 2 dla wentylatora 3W: jeżeli naprawa przekładni okaże się niewykonalna technicznie lub nieuzasadniona ekonomicznie wymiana przekładni na nową i jej integracja z pozostałymi podzespołami wentylatora.
2.2.3. Opcja 3 dla wentylatora 3W: Regeneracja zużytych łopat wirnika (wybranych na podstawie ekspertyzy spośród łopat wirników zdemontowanych z wentylatorów 2W i 3W), włączając w to pokrycie krawędzi natarcia łopat żelkotem oraz okucie końcowej części krawędzi natarcia łopat blachą ze stali kwasoodpornej i wyważenie łopat, oczyszczenie pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika. Dostarczenie wszystkich podzespołów wentylatora po naprawie i montaż na chłodni. Uruchomienie zregenerowanego wentylatora numer 3 i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezbędnych, obejmujących m.in. pełną integrację wentylatora włączając w to podłączenie i sprawdzenie działania układu uzupełniania oleju w przekładni, układu odpowietrzania przekładni, ustawienie kąta łopat wirnika, pomiar drgań, wymianę wkładek sprzęgłowych wału napędowego wentylatora na nowe dostarczone przez wykonawcę. Dokręcenie mocowań łopat wirnika odpowiednim momentem siły po przepracowaniu przez wentylator około 72 godzin zgodnie z DTR.
2.2.4. Opcja 4 dla wentylatora 3W: Wymiana łopat na nowe ze stalowym wzmocnieniem krawędzi natarcia polegającym na okuciu jej odcinka końcowego blachą kwasoodporną, oczyszczenie pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika. Dostarczenie wszystkich podzespołów wirnika wentylatora i montaż na chłodni. Uruchomienie zregenerowanego wentylatora numer 3 i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezbędnych, obejmujących m.in. pełną integrację wentylatora włączając w to podłączenie i sprawdzenie działania układu uzupełniania oleju w przekładni, układu odpowietrzania przekładni, ustawienie kąta łopat wirnika, pomiar drgań, wymianę wkładek sprzęgłowych wału napędowego wentylatora na nowe dostarczone przez wykonawcę. Dokręcenie mocowań łopat wirnika odpowiednim momentem siły po przepracowaniu przez wentylator około 72 godzin zgodnie z DTR.
2.2.5. Organizacja i koszty transportu podzespołów oraz usług dźwigowych przy każdej z opcji są po stronie Wykonawcy.
2.2.6. Koszt części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania remontu wentylatorów przy każdej z powyższych opcji jest po stronie Wykonawcy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Tomie III SWZ.
4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od wyników ekspertyzy wykonanej przez Wykonawcę oraz od wartości złożonej oferty i posiadania przez Zamawiającego wystarczających środków finansowych na ten cel. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie otrzymanej ekspertyzy wybierze dwie opcje w celu ich realizacji tj.: jedną z opcji - opcja 1 lub opcja 2 oraz jedną z opcji - opcja 3 lub opcja 4. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe. Zamówienie w ramach zakresu zamówienia opcjonalnego Zamawiający może złożyć najpóźniej w terminie do 2 tygodni od daty przekazania Zamawiającemu ekspertyzy. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z zamówienia prawo opcji w niepełnym zakresie.
2. Zakres zamówienia objętego prawem opcji:
1) Opcja 1 dla wentylatora 3W: Wykonanie naprawy przekładni obejmującej: wymianę łożysk przekładni, regenerację gniazda łożyska wału atakującego, wymianę uszczelniaczy, wymianę oleju na nowy, wymianę wkładek elastycznych wału napędowego (...);
2) Opcja 2 dla wentylatora 3W: wymiana przekładni na nową i jej integracja z pozostałymi podzespołami wentylatora;
3) Opcja 3 dla wentylatora 3W: Regeneracja zużytych łopat wirnika (wybranych na podstawie ekspertyzy spośród łopat wirników zdemontowanych z wentylatorów 2W i 3W), włączając w to pokrycie krawędzi natarcia łopat żelkotem oraz okucie końcowej części krawędzi natarcia łopat blachą ze stali kwasoodpornej i wyważenie łopat, oczyszczenie pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika. (...);
4) Opcja 4 dla wentylatora 3W: Wymiana łopat na nowe ze stalowym wzmocnieniem krawędzi natarcia polegającym na okuciu jej odcinka końcowego blachą kwasoodporną, oczyszczenie pozostałych elementów wirnika z osadów i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wyważenie elementów wirnika, montaż wirnika. (...);
3. Szczegółowy opis zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług o wartości minimum 100.000,00 PLN brutto każda, w zakresie: modernizacji lub produkcji, instalacji i uruchomienia wentylatorów zamontowanych na chłodni wentylatorowej mokrej wymuszających przepływ powietrza o wydatku powyżej 200m3/s [słownie: dwustu metrów sześciennych na sekundę]

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.4:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - który wzór stanowi Formularz 3.4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2 ppkt 4 IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) w pkt. 8.2 ppkt 4 IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.7. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.2. IDW składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
a) zmiana obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy, w tym zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów
i opóźnień;
- innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw;
- zmiana harmonogramu pracy reaktora MARIA
c) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w przypadku zaistnienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; Strony dopuszczają m.in. możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy w związku z drastycznym pogorszeniem się sytuacji związanej z pandemią Covid -19 i wprowadzenia Lockdownu oraz nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmienną sytuacją geopolityczną w Europie i na świecie., w tym wojną na Ukrainie czy zakłóceniach w łańcuchu dostaw.
d) zmiana wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w zależności od wyboru opcji po otrzymanej ekspertyzie o której mowa w par. 1 ust. 2.1 1b) Umowy.
2. Powyższe postanowienia ust. 1 lit. b stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na profilu Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj w zakładce dedykowanej do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie łącznych punktów przyznanych za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz uzyskanych punktów za zamówienia z prawa opcji. Szczegółowy opis zawarty jest w TOM I SWZ ust. 21 - Kryteria oceny ofert.

Zobacz inne

Prawo