Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Skierniewice, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141491/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa nawozów, 4/ZP/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101023342

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

1.4.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@inhort.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://inhort.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141491

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00133194

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 11:00

Po zmianie:
2023-03-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 11:30

Po zmianie:
2023-03-23 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-19

Po zmianie:
2023-04-21

Zobacz inne

Prawo