Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Przelewice, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00141545/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

OGRODY PRZELEWICE - ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM KULTURY OBSZARÓW WIEJSKICH I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pojazdów elektrycznych (pasażerskiego i komunalnego) na potrzeby Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OGRODY PRZELEWICE - ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM KULTURY OBSZARÓW WIEJSKICH I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387595737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 17

1.5.2.) Miejscowość: Przelewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-210

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ogrodprzelewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ogrodprzelewice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pojazdów elektrycznych (pasażerskiego i komunalnego) na potrzeby Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4ddd275-c5d2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00078922/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostarczenie sprzętu i pojazdów do obsługi Ogrodów Przelewice (w tym m.in. małej architektury, pojazdów elektrycznych, stojaki na rowery, szafki do przechowywania bagaży, wózki dla dzieci)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Działanie 4.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dotyczy tylko 2 części zamówienia)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ogrodprzelewice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ogrodprzelewice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie, akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://www.marketplanet.pl oraz/uznaje go za wiążący.
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego nr tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (7z) zawierający wiele pojedynczych plików.
9. Ofertę oraz oświadczenia wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ze względu na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w pkt 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych są „Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej” Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest Pani Małgorzata Piotrowska z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: m.piotrowska@ogrodprzelewice.pl lub telefonicznie wybierając numer +48 91 564 30 80.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 i 310 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4lat od dnia zakończenia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień pkt 21.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pkt 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pojazdu pasażerskiego 8 osobowego, akumulatorowego o napędzie elektrycznym. Pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz wolny od wad technicznych i prawnych.
Kolor : biały lub zielony

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144900-7 - Pojazdy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert w Części 1 zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Termin realizacji zamówienia - 40%
2. Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty (załącznik nr 2 A do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Oferta Wykonawcy w ramach kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
2) W ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” Wykonawca ma zadeklarować termin realizacji zamówienia, który należy podać w dniach liczonych od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca nie może wskazać terminu dłuższego niż 60 dni. W przypadku podania terminu dłuższego niż 60 dni, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku zaś braku wpisania terminu w formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin maksymalny tj. 60 dni, a Wykonawca w takim przypadku otrzyma 0 punktów
Termin realizacji zamówienia należy podać w pełnych dniach w formularzu oferty (załącznik nr 2A do SWZ)
W ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Tn
T = ------------ x100 pkt x 40%
To
gdzie:
T – liczba punktów w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia”,
Tn – najkrótszy termin z realizacji zamówienia z ofert ocenianych
To – termin realizacji zamówienia oferty ocenianej.
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.
1

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego komunalnego wraz z wyposażeniem, pojazd będzie przeznaczony do prac związanych z utrzymaniem ogrodu dendrologicznego. Głównie transport gałęzi, liści, kory, śmieci.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144900-7 - Pojazdy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert w Części 2 zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Okres serwisowania - 40%
2. Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty (załącznik nr 2B do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Oferta Wykonawcy w ramach kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
2) W ramach kryterium „Okres serwisowania” Wykonawca ma zadeklarować okres serwisowania dostarczonego pojazdu w trakcie trwania gwarancji lub rękojmi za wady, który należy podać w miesiącach (12 lub 24 miesiące).

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez wykonawcę serwisowania w trakcie trwania gwarancji oraz zaoferowanego okresu tego serwisowania. Przez „serwisowanie” rozumie się bezpłatne przeglądy okresowe pojazdu elektrycznego na miejscu u zamawiającego. Serwisowanie obejmuje koszty dojazdu, robocizny, materiały eksploatacyjne (filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowych serwisów i przeglądów technicznych określonych w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych wraz z pojazdem.
W przypadku podania terminu dłuższego niż 24 miesiące, oferta takiego Wykonawcy otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium tj. 40.
W przypadku zaś braku wpisania terminu w formularzu oferty, Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Okres serwisowania należy podać w formularzu oferty (załącznik nr 2B do SWZ)
Punkty w kryterium „Okres serwisowania” zostaną przyznane zgodnie
z punktacją przedstawioną poniżej:
Okres serwisowania 12 miesięczny – 20 pkt,
Okres serwisowania 24 miesięczny– 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres serwisowania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1., Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A lub 3B do SWZ (odrębnie dla każdej Części, na którą Wykonawca składa ofertę).
Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zamawiający w postępowaniu nie wymaga od Wykonawców podmiotowych środków dowodowych.
3. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A i 3B do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
4. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
5. Podmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 6., dokonuje w przypadku......
Ze względu na limit znaków pozostałe informacje zawarte są w pkt 9 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia tj. specyfikacje techniczne (np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, karty techniczne) oferowanych pojazdów wskazujące nazwę, typ/rodzaj, producenta pojazdu. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest w innym języku niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie folderu oferowanego pojazdu.
W przypadku gdy dokumenty, o których mowa powyżej, nie zawierają informacji o wymaganych parametrach, wykonawca składa oświadczenie producenta, że oferowane pojazdy w zakresie brakujących w dokumentach producenta danych, spełnia parametry określone przez Zamawiającego odpowiednio w załącznikach 1A i 1 B .
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie w/w dokumenty.
Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia tj. specyfikacje techniczne (np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, karty techniczne) oferowanych pojazdów wskazujące nazwę, typ/rodzaj, producenta pojazdu. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest w innym języku niż język polski, należy dołączyć tłumaczenie folderu oferowanego pojazdu.
W przypadku gdy dokumenty, o których mowa powyżej, nie zawierają informacji o wymaganych parametrach, wykonawca składa oświadczenie producenta, że oferowane pojazdy w zakresie brakujących w dokumentach producenta danych, spełnia parametry określone przez Zamawiającego odpowiednio w załącznikach 1A i 1 B .
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie w/w dokumenty.
Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz/e ofert/y (sporządzone wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2A i 2B do SWZ odrębnie dla każdej części) sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) oświadczenia sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 3A i 3B, sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, składane przez:
- Wykonawcę,
- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 13.4. lit c) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt 9.5.-9.15. SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A i 3B do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9.4. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
9.5. Podmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania dostawy Przedmiotu Umowy lub opóźnienia w wyznaczeniu terminu odbioru.
2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 w przypadku:
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
b) zastąpienie części Przedmiotu Umowy o wskazanego/wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie innym/innymi, o analogicznym przeznaczeniu i spełniającym/spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach stanowiących załączniki do SWZ i załącznik nr 1 do Umowy, w szczególności taka zmiana jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się sprzętu lub urządzeń nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego; zmiana taka nie może spowodować zwiększenia Wynagrodzenia;
c) zmiany materiału z którego został wykonany Przedmiot Umowy, zmiany komponentu lub kształtu o ile nie wpłynie to na zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, a poprawi funkcjonalność, trwałość lub estetykę Przedmiotu Umowy i będzie równoważne z materiałem określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
d) zmiany wymiarów Przedmiotu Umowy powstałych na skutek niezgodności stanu faktycznego z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ.
3) zmianę miejsca dostawy Przedmiotu Umowy poprzez zastąpienie wskazanego w Umowie miejsca dostawy innym miejscem.
3. Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 PZP zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno–organizacyjną wykonania Umowy, w szczególności zmiany numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) osób odpowiedzialnych, wskazanych w § 9 Umowy,
4) danych rejestrowych, w tym będących następstwem sukcesji uniwersalnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy MarketPlanet, https://ogrodprzelewice.ezamawiajacy.pl,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
2.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.
5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których
mowa w art. 94 PZP.
6. Zamówienie podzielone jest na dwie Części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy wykonawca
może złożyć ofertę na jedną lub obie Części.

Zobacz inne

Prawo