Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00212565/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa, zaprojektowanie instalacji i montaż paneli fotowoltaicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Olsztynie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323430

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dąbrowszczaków 44A

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-543

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 89 5216184

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.so.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.so.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00212565

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00179657

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena 60% = 60 pkt.
Okres gwarancji 20% = 20 pkt
Czas usunięcia awarii 20% = 20 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3-12 Formularza Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin x 60 pkt.
Co


gdzie: Cmin - cena oferty najtańszej
Co - cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki
i wymagania postawione w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Kryterium „Okres gwarancji”.
Za podstawę obliczeń przyjęty zostanie okres gwarancji jakości na dostarczone urządzenia i materiały oraz roboty montażowe podany w miesiącach w Formularzu Oferty. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały oraz roboty montażowe na 60 miesięcy. Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w ramach ww. kryterium wynosi 20.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w poniższy sposób:
Okres gwarancji
(w pełnych miesiącach) Punkty
60 miesięcy 0 pkt
61 – 72 miesięcy 5 pkt
73 - 84 miesięcy 8 pkt
85 – 96 miesięcy 12 pkt
97 – 108 miesięcy 16 pkt
109 – 120 miesięcy 20 pkt
Wykonawca winien w Formularzu ofertowym określić okres gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały oraz roboty montażowe w pełnych miesiącach.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji w niepełnych miesiącach zostanie odrzucona.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje poniżej 60 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały oraz roboty montażowe zostanie odrzucona.
Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres gwarancji i nie przyzna dodatkowych punktów w ramach tego kryterium.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje więcej niż 120 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały oraz roboty montażowe otrzyma w kryterium maksymalną liczbę punktów.

Kryterium „Czas usunięcia awarii/wad”
Za podstawę obliczeń przyjęty zostanie czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki podany w Formularzu Oferty. Zamawiający określa maksymalny czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki na 24 godziny. Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w ramach ww. kryterium wynosi 20.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w poniższy sposób:
czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki Punkty
powyżej 16 godzin (maksymalnie do 24 godzin) 0 pkt
od 8 godzin do 16 godzin 10 pkt
poniżej 8 godzin 20 pkt
Wykonawca winien w Formularzu ofertowym określić czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki w pełnych godzinach.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki w niepełnych godzinach zostanie odrzucona.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki powyżej 24 godzin, zostanie odrzucona.
Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie czasu usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki, Zamawiający do oceny oferty przyjmie czas powyżej 16 godzin i nie przyzna dodatkowych punktów w ramach tego kryterium.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, którego siedziba firmy znajduje się w odległości większej niż 100 km od montowanej instalacji, a oferowany czas usunięcia awarii / wad, jest krótszy niż 8 godzin, Zamawiający będzie żądał przedstawienia lokalizacji jednostki serwisującej wraz z umową serwisową (jeśli będzie wskazany inny podmiot niż Wykonawca).

Po zmianie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena 60% = 60 pkt.
Okres gwarancji 20% = 20 pkt
Czas usunięcia awarii 20% = 20 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3-12 Formularza Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin x 60 pkt.
Co


gdzie: Cmin - cena oferty najtańszej
Co - cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki
i wymagania postawione w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Kryterium „Okres gwarancji”.
Za podstawę obliczeń przyjęty zostanie okres gwarancji jakości na dostarczone urządzenia i materiały oraz roboty montażowe podany w miesiącach w Formularzu Oferty. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały oraz roboty montażowe na 60 miesięcy. Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w ramach ww. kryterium wynosi 20.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w poniższy sposób:
Okres gwarancji
(w pełnych miesiącach) Punkty
60 miesięcy 0 pkt
61 – 72 miesięcy 5 pkt
73 - 84 miesięcy 8 pkt
85 – 96 miesięcy 12 pkt
97 – 108 miesięcy 16 pkt
109 – 120 miesięcy 20 pkt
Wykonawca winien w Formularzu ofertowym określić okres gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały oraz roboty montażowe w pełnych miesiącach.
Oferta, w której Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji zostanie odrzucona.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji w niepełnych miesiącach zostanie odrzucona.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje poniżej 60 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały oraz roboty montażowe zostanie odrzucona.
Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres gwarancji i nie przyzna dodatkowych punktów w ramach tego kryterium.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje więcej niż 120 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały oraz roboty montażowe otrzyma w kryterium maksymalną liczbę punktów.

Kryterium „Czas usunięcia awarii/wad”
Za podstawę obliczeń przyjęty zostanie czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki podany w Formularzu Oferty. Zamawiający określa maksymalny czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki na 24 godziny. Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w ramach ww. kryterium wynosi 20.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w poniższy sposób:
czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki Punkty
powyżej 16 godzin (maksymalnie do 24 godzin) 0 pkt
od 8 godzin do 16 godzin 10 pkt
poniżej 8 godzin 20 pkt
Wykonawca winien w Formularzu ofertowym określić czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki w pełnych godzinach.
Oferta, w której Wykonawca nie poda w ofercie czasu usunięcia awarii/wad zostanie odrzucona.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki w niepełnych godzinach zostanie odrzucona.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje czas usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki powyżej 24 godzin, zostanie odrzucona.
Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie czasu usunięcia awarii / wad od momentu zgłoszenia usterki, Zamawiający do oceny oferty przyjmie czas powyżej 16 godzin i nie przyzna dodatkowych punktów w ramach tego kryterium.

Zobacz inne

Prawo