Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dęblin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00212568/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

41. Baza Lotnictwa Szkolnego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa farb i artykułów malarskich na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 33/23/P"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261517818

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa farb i artykułów malarskich na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 33/23/P"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e8134af-efd6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00212568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.31 FARBY, LAKIERY, KLEJE, ARTYKUŁY MALARSKIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców pod adresem https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/elearning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z
Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej (przykładowe formaty danych dla
sporządzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..) Przy czym zaleca się sporządzenie oferty w formacie danych: .pdf). Oferta musi być
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowo informacje zawarte są w Rozdziale 11 i 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
3) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
4) W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji
o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 5) W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
6) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi przygotowania i wykonania badań dozorowych w obecności Inspektora WDT,
legalizacji, wzorcowania oraz napraw, regeneracji i konserwacji sprzętu i urządzeń służby MPS na rzecz 41. Bazy Lotnictwa
Szkolnego w Dęblinie oraz dla jednostek będących na jej zaopatrzeniu” Nr 20/23/P , prowadzonym w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem
wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy
do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz
jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu,
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Szczegółowy opis RODO w Rozdziale 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 33/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad. I – Farby i artykuły malarskie dla Służby Czołgowo-Samochodowej;

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów potrzebnych do wykonania obsług wojskowych pojazdów mechanicznych zawartych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ Tabela nr 1) w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Materiały powinny być dostarczone pełnowartościowe, nowe i oryginalne, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego używania, a także winny spełniać wszystkie określone w umowie wymagania i oczekiwania Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia pochodził z partii wyprodukowanej nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r.
3) Produkty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowania muszą umożliwiać pełną identyfikację produktów np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
4) Materiały powinny być dostarczone wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają.
5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć farby różne i art. malarskie najwyższej jakości, zgodne z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ Tabela nr 1), liczonych od dnia dostawy.
6) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.
7) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
8) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
9) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

44820000-4 - Lakiery

44832000-1 - Rozpuszczalniki

24960000-1 - Różne produkty chemiczne

39224210-3 - Pędzle malarskie

09210000-4 - Preparaty smarowe

31651000-4 - Taśma elektryczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu I Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów) gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
2. Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość zamówienia podstawowego ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, kolumna 8. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II – Służba MPS

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb i artykułów malarskich niezbędnych w celu zabezpieczenia obsług technicznych i konserwacyjnych na sprzęcie będącym na wyposażeniu pododdziałów 41 BLSz, szczegółowy opis zawiera Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ – Tabela nr 2).
2) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia pochodził z partii wyprodukowanej nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r., pełnowartościowy, nie posiadający wad fizycznych i prawnych, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie posiadający śladów ich uszkodzenia.
3) Termin przydatności do użycia/ważności został określony dla poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ Tabela nr 2.
4) Produkty muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
5) Produkty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowania muszą umożliwiać pełną identyfikację produktów np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
6) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów technicznych i eksploatacyjnych podczas transportu, a także przechowywania w warunkach magazynowych. Produkty muszą być dostarczone w opakowaniach zabezpieczających przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
7) Produkty muszą posiadać karty charakterystyki, karty techniczne substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają.
8) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.
9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
10) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
11) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44832000-1 - Rozpuszczalniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu I Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów) gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
2. Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość zamówienia podstawowego ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, kolumna 8. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE III – Służba Żywnościowa

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb i artykułów malarskich niezbędnych w celu zabezpieczenia obsług technicznych i konserwacyjnych na sprzęcie będącym na wyposażeniu pododdziałów 41 BLSz, szczegółowy opis zawiera Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ – Tabela nr 3).
2) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia pochodził z partii wyprodukowanej nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r., pełnowartościowy, nie posiadający wad fizycznych i prawnych, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie posiadający śladów ich uszkodzenia.
3) Termin przydatności do użycia/ważności został określony dla poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.
4) Produkty muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
5) Produkty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowania muszą umożliwiać pełną identyfikację produktów np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
6) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów technicznych i eksploatacyjnych podczas transportu, a także przechowywania w warunkach magazynowych. Produkty muszą być dostarczone w opakowaniach zabezpieczających przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
7) Produkty muszą posiadać karty charakterystyki, karty techniczne substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają.
8) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.
9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
10) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
11) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44832000-1 - Rozpuszczalniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu I Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów) gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
2. Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość zamówienia podstawowego ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, kolumna 8. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE IV – Służba Inżynieryjno-Saperska

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów potrzebnych do wykonania obsług sprzętu inżynieryjnego, zawartych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ – Tabela nr 4)
w ilościach określonych przez Zamawiającego.
2) Materiały powinny być dostarczone pełnowartościowe, nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia pochodził z partii wyprodukowanej nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r.
3) Dostarczone materiały nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego używania, a także winny spełniać wszystkie określone w umowie wymagania i oczekiwania Zamawiającego. Produkty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowania muszą umożliwiać pełną identyfikację produktów np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
4) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów technicznych i eksploatacyjnych podczas transportu, a także przechowywania w warunkach magazynowych. Produkty muszą być dostarczone w opakowaniach zabezpieczających przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
5) Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały, takie dokumenty posiadają.
6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć farby i różne art. malarskie najwyższej jakości, zgodnie z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ Tabela nr 4), liczonych od dnia dostawy.
7) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.
8) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
9) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
10) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu I Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów) gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
2. Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość zamówienia podstawowego ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, kolumna 8. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE V – Służba Łączności i Informatyki

1) Materiały powinny być dostarczone pełnowartościowe, nowe i oryginalne, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego używania, a także winny spełniać wszystkie określone w umowie wymagania i oczekiwania Zamawiającego.
2) Przedmioty zamówienia muszą być dostarczone w szczelnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach z informację o dacie produkcji oraz okresie przydatności do użycia. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia pochodził z partii wyprodukowanej nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r.
3) Dostarczane do Zamawiającego materiały muszą posiadać termin ważności zawarty w poszczególnych pozycjach Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ Tabela nr 5) .
4) Materiały powinny być dostarczone wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć farby różne i art. malarskie najwyższej jakości, zgodne z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, liczonych od dnia dostawy.
5) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów technicznych i eksploatacyjnych podczas transportu, a także przechowywania w warunkach magazynowych.
6) Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu przyjęcia przez Strony.
7) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu Umowy.
8) Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z formularzem cenowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
9) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.
10) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
11) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
12) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39224210-3 - Pędzle malarskie

44832000-1 - Rozpuszczalniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu I Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów) gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
2. Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość zamówienia podstawowego ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, kolumna 8. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE VI – Służba Uzbrojenia i Elektroniki

1) Materiały powinny być dostarczone pełnowartościowe, nowe i oryginalne, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego używania, a także winny spełniać wszystkie określone w umowie wymagania i oczekiwania Zamawiającego.
2) Przedmioty zamówienia muszą być dostarczone w szczelnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach z informację o dacie produkcji oraz okresie przydatności do użycia.
3) Dostarczane do Zamawiającego materiały muszą posiadać termin ważności zawarty w poszczególnych pozycjach Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ Tabela nr 6,7). Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia pochodził z partii wyprodukowanej nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r.
4) Materiały powinny być dostarczone wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć farby różne i art. malarskie najwyższej jakości, zgodne z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, liczonych od dnia dostawy.
5) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów technicznych i eksploatacyjnych podczas transportu, a także przechowywania w warunkach magazynowych.
6) Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu przyjęcia przez Strony.
7) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu Umowy.
8) Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z formularzem cenowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
9) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.
10) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
11) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
12) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44832000-1 - Rozpuszczalniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu I Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów) gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
2. Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość zamówienia podstawowego ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, kolumna 8. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE VII – Służba Uzbrojenia i Elektroniki

1) Materiały powinny być dostarczone pełnowartościowe, nowe i oryginalne, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego używania, a także winny spełniać wszystkie określone w umowie wymagania i oczekiwania Zamawiającego.
2) Przedmioty zamówienia muszą być dostarczone w szczelnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach z informację o dacie produkcji oraz okresie przydatności do użycia.
3) Dostarczane do Zamawiającego materiały muszą posiadać termin ważności zawarty w poszczególnych pozycjach Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ Tabela nr 6,7). Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia pochodził z partii wyprodukowanej nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r.
4) Materiały powinny być dostarczone wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć farby różne i art. malarskie najwyższej jakości, zgodne z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, liczonych od dnia dostawy.
5) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów technicznych i eksploatacyjnych podczas transportu, a także przechowywania w warunkach magazynowych.
6) Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu przyjęcia przez Strony.
7) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu Umowy.
8) Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z formularzem cenowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
9) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.
10) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
11) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
12) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44832000-1 - Rozpuszczalniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu I Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów) gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
2. Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość zamówienia podstawowego ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, kolumna 8. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE VIII – Służba ZLT .

1) Materiały powinny być dostarczone pełnowartościowe, nowe i oryginalne, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych. Dostarczone materiały nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego używania, a także winny spełniać wszystkie określone w umowie wymagania i oczekiwania Zamawiającego.
2) Przedmioty zamówienia muszą być dostarczone w szczelnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach z informację o dacie produkcji oraz okresie przydatności do użycia. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia pochodził z partii wyprodukowanej nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r.
3) Dostarczane do Zamawiającego materiały muszą posiadać termin ważności zawarty w poszczególnych pozycjach Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ – Tabela nr 8) .
4) Materiały powinny być dostarczone wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć farby różne i art. malarskie najwyższej jakości, zgodne z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, liczonych od dnia dostawy.
5) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów technicznych i eksploatacyjnych podczas transportu, a także przechowywania w warunkach magazynowych.
6) Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu przyjęcia przez Strony.
7) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu Umowy.
8) Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z formularzem cenowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
9) Okres przydatności do użycia, w dniu dostawy nie może być krótszy niż 75% pełnego okresu przydatności do użytku wskazanego przez producenta dla poszczególnych pozycji z załącznika Nr 1 – jeżeli dotyczą. Data produkcji i okres przydatności do użycia lub data przydatności do użycia powinna być widoczna na produkcie lub fabrycznym opakowaniu.
10) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.
11) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
12) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
13) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39224210-3 - Pędzle malarskie

44832000-1 - Rozpuszczalniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu I Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów) gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
2. Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość zamówienia podstawowego ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, kolumna 8. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.3 W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.3.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę
częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
2.3.2. Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.3.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy;
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835 z późn. zm.) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8a/8b do
SWZ).
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dokumenty
wymienione w pkt. 2.3. ppkt. 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(partner konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej).
2. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt. 2.3. ppkt. 2.3.1.,
2.3.2., 2.3.3., Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.
2.3. ppkt. 2.3.2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4)
ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 usta 1
ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli miałoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 99 ust. 5 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SWZ standardów. Nie dopuszcza się odstępstw od minimalnych parametrów oraz funkcji i przeznaczenia. Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec przedmiotu zamówienia.

To na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego, wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 101 ust. 5 ustawy Pzp: „W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.”

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego artykuły równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego powyżej oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Zał. nr 2a do SWZ
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia. Z oświadczenia musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – zał. nr 3 do SWZ
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 , także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (zał. nr 2b do
SWZ)
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
4. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo.
5. Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 9 SWZ - jeżeli dotyczy;
6. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczy
7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający
żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów został opisany w Rozdziale 10 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca
musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.
4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być
podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego
podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835).
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z
ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia publicznego;
7.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP .
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w
Rozdziale 10 w pkt. 1.4. - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów
w przypadkach i na warunkach określonych w ogólnych warunków umowy (Załącznik 5- § 11 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w ROZDZIALE 10 pkt.1 SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na
podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. , 4) ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835 z późń.zm.).
Dodatkowe informacje:
1. Oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty;
3.Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 8 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
6. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Zobacz inne

Prawo