Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Końskie, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00212850/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dwukrotne mechaniczne koszenie traw rosnących na poboczach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Koneckiego (koszenie obustronne poboczy)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291020126

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica, 2

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3750830 , 41 3750857

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpkonskie.zamowienia@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/zdp

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dwukrotne mechaniczne koszenie traw rosnących na poboczach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Koneckiego (koszenie obustronne poboczy)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e08d536-f091-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00212850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044090/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dwukrotne mechaniczne koszenie traw rosnących na poboczach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Koneckiego (koszenie obustronne poboczy)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e08d536-f091-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zdpkonskie.zamowienia@vp.pl (nie dotyczy
składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy
e-Zamówienia oraz w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.3431.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi dwukrotnego mechanicznego koszenia poboczy dróg wraz z ręcznym obkoszeniem drzew i urządzeń drogowych w pasie dróg powiatowych
w następującym zakresie i z podziałem na terminy koszenia:
Koszenia traw w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu Koneckiego (szerokość koszenia do 1,5 m) – I termin koszenia – 862 155 m²
Koszenia traw w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu Koneckiego (szerokość koszenia do 1,5 m) – II termin koszenia – 862 155 m²

Odbiór końcowy oraz kontrole świadczonych usług, a także prawidłowości ich dokumentowania wykonanych usług będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych robót przez Kierownika Służby Interwencyjnej w Końskich lub pracownika upoważnionego.
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru robót będzie protokół odbioru i zestawienie ilości wykonanych robót potwierdzonych przez Kierownika Służby Interwencyjnej w Końskich lub pracownika upoważnionego.
Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. Szczegółowy zakres oraz kolejność koszenia w pasach drogowych, jak również terminy realizacji na poszczególnych odcinkach dróg powiatowych będzie ustalany na bieżąco.

Wykonawca zobowiązany będzie do:
- bezpiecznego prowadzenia usług – Przedstawienie schematu zabezpieczenia prowadzonych usług w pasie drogowym,
- realizowania robót zgodnie z założoną technologią przy realizacji usług objętych zamówieniem,
- pojazd lub pojazdy winny być wyposażone w światła pulsacyjne koloru pomarańczowego,
a pracownicy wyposażeniu w kamizelki odblaskowe

Usługi prowadzone będą bez wstrzymywania ruchu lokalnego .
W czasie prowadzenia koszenia zwrócić uwagę na urządzenia obce umieszczone w pasie drogowym – w obrębie których prace wykonać należy ręcznie (przy pomocy np. kosy spalinowej).

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce koszenia celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem usług oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsc wykaszania poniesie Wykonawca.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w umowie czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert które nie zostały odrzucone na podstawie
kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
4.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.
835).
4.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym.
Zamawiający nie określa ww. warunku.
4.1.3 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa ww. warunku.
4.1.4 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa ww. warunku.
4.1.5 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

4.1.5.1 Zamawiający że ww. warunek zostanie spełniony :

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający wymaga aby do realizacji zamówienia Wykonawca zaangażował następujący sprzęt: minimum 2 ciągniki rolnicze, minimum 2 kosiarki bijakowe , młotkowe .

Wykonawcy zobowiązani są do załączenia w ofertach dowodów dysponowania poszczególnym sprawnymi jednostkami sprzętowymi .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
5.2.1 Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.2.2 Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 5.2.
5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty i oświadczenia o których mowa w niniejszym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 5.2.3 wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami sporządzonego według załącznika nr 6 do SWZ
5.2.4 Dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, wymienionych w pkt 5.2.1 i 5.2.2 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.
Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 5.2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.9 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) brak podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 4.1.1 oraz warunek określony w pkt 4.1.2 musi
wykazać/ spełniać każdy Wykonawca z osobna,
2) warunek określony w pkt 4.1.3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca – ten, który zrealizuje
zamówienie (jego część) do realizacji którego te zdolności są wymagane,
3) warunki określone w pkt od 4.1.4 do 4.1.5 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub
wszyscy Wykonawcy łącznie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

16.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w
sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy dostępnej na platformie e-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.11 Oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i 4a do SWZ. W pkt. 3
formularza należy podać zaoferowany Termin gwarancji, rękojmi z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca nie załączy Formularza ofertowego i kalkulacji cenowej oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z
treścią SWZ i zostanie odrzucona.
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – o ile dotyczy;
c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SWZ z zastrzeżeniem, że dokumenty, o których mowa w pkt 5.1.3 –
o ile dotyczy;
d) uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa – o ile dotyczy Numeracja przyjęta w niniejszym ogłoszeniu wynika z numeracji zawartej w SWZ.

Zobacz inne

Prawo