Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Orneta, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00213030/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

NADLEŚNICTWO ORNETA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup oraz dostawa kruszywa samochodami samowyładowczymi w celu naprawy dróg na terenie Nadleśnictwa Orneta w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO ORNETA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170053875

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 26

1.5.2.) Miejscowość: Orneta

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-130

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-orneta/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup oraz dostawa kruszywa samochodami samowyładowczymi w celu naprawy dróg na terenie Nadleśnictwa Orneta w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e74af383-f097-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00213030

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00428685/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Zakup oraz dostawa kruszywa samochodami samowyładowczymi w celu naprawy dróg na terenie Nadleśnictwa Orneta w roku 2023.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/765812

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_orneta

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Orneta informuje, iż:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Orneta, zwane dalej Administratorem, e-mail: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. 55 24 21 149.
2. Inspektorem danych osobowych w Nadleśnictwie Orneta jest Leonard Posłajko, e-mail: lposlajko@gmail.com, tel.: 506-388-046.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem postępowania pn. „Zakup oraz dostawa kruszywa samochodami samowyładowczymi w celu naprawy dróg Nadleśnictwa Orneta w 2023 roku” o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130.000,00 złotych, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, tj. zgodnie z art. 275 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” w tym w celu zawarcia i realizacji umowy będącej następstwem przeprowadzonego postępowania.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
5. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – art. 5 ust.1 lit. e RODO. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres przewidziany dla przedawnienia roszczeń oraz przez okres wynikający z zarządzenia nr 74 DGLP z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL LP, licząc od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w postępowaniu prowadzonym pn. „Zakup oraz dostawa kruszywa samochodami samowyładowczymi w celu naprawy dróg na terenie Nadleśnictwa Orneta w 2023 roku” w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w ust. 3, a także zawarcie z Zamawiającym umowy w następstwie przeprowadzonego postępowania.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa samochodami samowyładowczymi w celu naprawy nawierzchni dróg Nadleśnictwa Orneta. Szacowana łączna ilość kruszywa wynosi około 6.800 ton, w tym:
a) o frakcji 0-31,5 mm – około 5.000 ton,
b) o frakcji 0-63 mm – około 1.800 ton.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca posiada min.dwa samochody ciężarowe trzyosiowe lub czteroosiowe z mechanicznym wyładunkiem o ładowności min.12 t, max. 30 t.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz sprzętu - załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiany do umowy mogą być wprowadzone za obopólną zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w trybie aneksu, który po podpisaniu przez strony stanowić będzie integralną część umowy.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z art. 455 Pzp, a także w sytuacjach:
1) zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu przedmiotu zamówienia, modyfikacja/zmiana parametrów przedmiotu zamówienia itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu towaru równoważnego, tj. towaru o co najmniej takich samych cechach, co dany produkt stanowiący przedmiot zamówienia. Wykonawca rozpocznie dostawy nowego produktu pod warunkiem zmiany umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto,
2) zmniejszenia zakresu realizacji umowy, jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez producenta produktu stanowiącego przedmiot umowy i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego produktu produktem równoważnym. W takim przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie kwotę przeznaczoną na realizację umowy,
3) zmiany i/lub ustalenia nowych miejsc dostaw przedmiotu umowy ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie będzie prowadziło do zmiany cen jednostkowych netto określonych w Umowie. Zmiana ta będzie dokonana w formie jednostronnego, pisemnego lub elektronicznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,
4) zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do realizacji umowy. Zmiana osób zostanie dokonana w formie pisemnej, co nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do umowy;
5) zmiany i/lub ustalenia nowych osób uprawnionych do odbioru dostarczonego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie dokonana w formie pisemnej, co nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu do umowy,
6) zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego,
7) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
8) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
9) zmiany terminu realizacji umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 2 ust. 3 umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi ani Wykonawca, ani Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_orneta

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo