Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kobierzyce, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00213271/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Kobierzyce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach na obszarze gminy Kobierzyce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobierzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Pałacowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kobierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppiwowarski@ugk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ugk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach na obszarze gminy Kobierzyce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0d7ce59-f09d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00213271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090576/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa oświetlenia drogowego - wybrane miejscowości gm. Kobierzyc

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Logintrade
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym komunikacji między Zamawiającym
a Wykonawcami jest Platforma dostępna pod adresem https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Instrukcja obsługi platformy w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce INSTRUKCJE pliki: Rejestracja Wykonawcy na Platformie, Zadawanie pytań do postępowania oraz Udział w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
 Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
b) Google Chrome 31
c) Mozilla Firefox 26
d) Opera 18
 Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 7. Dane osobowe oferentów i osób, których dane są przekazywane, określone w ofercie są przetwarzane w sposób określony w załączniku nr 7 do umowy, z którą oferenci zobowiązują się zapoznać.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły określa załącznik nr 7 do umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RŚZiZP.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dwa Światy w miejscowości Bielany Wrocławskie”, obejmująca:
ul. Dwa Światy (L2/10 do L2/17) - 8 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 260 m.
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowo-technicznej stanowiącej załącznik do SWZ (Załącznik nr 8).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć robót budowlanych w zakresie wykonania oświetlenia drogowego lub innych elementów związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamówienia te winny być opisane w protokole konieczności i zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy, w tym w szczególności zasad udzielania rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Udzielenie zamówienia nastąpi Wykonawcy, którego oferta nie będzie odrzucona oraz będzie ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: ceny i gwarancji tj. uzyska największą ilość pkt. łącznie (C +G = O).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domasław”, obejmująca:
1) ul. Wrocławska sięgacze (L1/2 do L1/9) -8 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 250 m,
2) ul. Chrzanowska (L4/1 do L4/8)- 8 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 280 m,
3) ul. Sportowa (L1/1 do L1/12) -12 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 480 m.
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowo-technicznej stanowiącej załącznik do SWZ (Załącznik nr 8).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć robót budowlanych w zakresie wykonania oświetlenia drogowego lub innych elementów związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamówienia te winny być opisane w protokole konieczności i zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy, w tym w szczególności zasad udzielania rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Udzielenie zamówienia nastąpi Wykonawcy, którego oferta nie będzie odrzucona oraz będzie ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: ceny i gwarancji tj. uzyska największą ilość pkt. łącznie (C +G = O).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Królikowice, Wierzbice, Żerniki Małe, Żurawice”, obejmująca:
1) Królikowice, ul. Dębowa (L1/3 do L1/6) - 4 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 110 m,
2) Wierzbice, ul. Kątecka (L1/1 do L1/5) - 5 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 210 m,
3) Żerniki Małe, ul. Brzozowa (L1/1 do L1/3)- 3 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 120 m,
4) Żurawice, ul. Orzechowa (L1/1 do L1/6) - 6 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 40 m.
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowo-technicznej stanowiącej załącznik do SWZ (Załącznik nr 8).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć robót budowlanych w zakresie wykonania oświetlenia drogowego lub innych elementów związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamówienia te winny być opisane w protokole konieczności i zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy, w tym w szczególności zasad udzielania rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Udzielenie zamówienia nastąpi Wykonawcy, którego oferta nie będzie odrzucona oraz będzie ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: ceny i gwarancji tj. uzyska największą ilość pkt. łącznie (C +G = O).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżowice”, obejmująca:
1) ul. Leśna (L1/1 do L 1/4) -4 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 130 m,
2) ul. Ogrodowa (L2/4 do L2/9)- 6 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 330 m,
3) ul. Klonowa (L1/2 do L1/5, L2/1 do L2/3)- 8 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 190 m.
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowo-technicznej stanowiącej załącznik do SWZ (Załącznik nr 8).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć robót budowlanych w zakresie wykonania oświetlenia drogowego lub innych elementów związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamówienia te winny być opisane w protokole konieczności i zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy, w tym w szczególności zasad udzielania rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Udzielenie zamówienia nastąpi Wykonawcy, którego oferta nie będzie odrzucona oraz będzie ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: ceny i gwarancji tj. uzyska największą ilość pkt. łącznie (C +G = O).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczepankowice”, obejmująca:
1) ul. Łąkowa (L1/1 do L1/3, L2/1)- 4 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 130 m,
2) ul. Malinowa (L1/1 do L1/5)- 5 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 210 m,
3) ul. Krótka, (L2/1 do L2/4, L1/1 do L1/3) -7 szt. słupów, dł. linii kablowej ok. 160 m.
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowo-technicznej stanowiącej załącznik do SWZ (Załącznik nr 8).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć robót budowlanych w zakresie wykonania oświetlenia drogowego lub innych elementów związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamówienia te winny być opisane w protokole konieczności i zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy, w tym w szczególności zasad udzielania rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Udzielenie zamówienia nastąpi Wykonawcy, którego oferta nie będzie odrzucona oraz będzie ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: ceny i gwarancji tj. uzyska największą ilość pkt. łącznie (C +G = O).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł.
b) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał
co najmniej:
jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa oświetlenia dróg lub placów lub parków o długości linii kablowej co najmniej 200,00 m lub rozbudowa/przebudowa oświetlenia dróg lub placów lub parków o długości linii kablowej co najmniej 200,00 m,

(Zamawiający dopuszcza posłużenie się w.w. realizacją na każde zadanie).

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

oraz
dysponuje personelem posiadającym uprawnienia i doświadczenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.:
Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Odnośnie ww. uprawnień, Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia budowlane – wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, odpowiednio w zakresie niezbędnym
do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Wymagane jest aby Wykonawca:
posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł.
5) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Wymagane jest aby Wykonawca należycie wykonał, co najmniej:
jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa oświetlenia dróg lub placów lub parków o długości linii kablowej co najmniej 200,00 m lub rozbudowa/przebudowa oświetlenia dróg lub placów lub parków o długości linii kablowej co najmniej 200,00 m,

6) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia:
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

7) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

8.6 Opisy (karty katalogowe z wizualizacją) oferowanych opraw i słupów oświetleniowych, zgodnych z SWZ (w tym z dokumentacją projektową),
8.7 Wykaz materiałów i urządzeń „równoważnych” w stosunku do tych zawartych w SWZ (w tym dokumentacji projektowej) (jeżeli dotyczy) wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry, ewentualnie odpowiednie obliczenia – (składa Wykonawca przedstawiający ofertę równoważną).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

8.6 Opisy (karty katalogowe z wizualizacją) oferowanych opraw i słupów oświetleniowych, zgodnych z SWZ (w tym z dokumentacją projektową),
8.7 Wykaz materiałów i urządzeń „równoważnych” w stosunku do tych zawartych w SWZ (w tym dokumentacji projektowej) (jeżeli dotyczy) wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry, ewentualnie odpowiednie obliczenia – (składa Wykonawca przedstawiający ofertę równoważną).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Do oferty Wykonawca załącza:
8.1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a oraz Załącznik nr 2a’ (dotyczy wspólników spółek cywilnych), oraz Załącznik nr 2c) w, postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
8.2 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
8.3 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8.4 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostepniającego zasoby, Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Załącznik nr 3). Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp tj. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik
nr 2b).
8.5 Wadium jeżeli jest składane w formie określonej w Rozdz. XXI pkt. 2 ppkt. 2-4,
8.6 Opisy (karty katalogowe z wizualizacją) oferowanych opraw i słupów oświetleniowych, zgodnych z SWZ (w tym z dokumentacją projektową),
8.7 Wykaz materiałów i urządzeń „równoważnych” w stosunku do tych zawartych w SWZ (w tym dokumentacji projektowej) (jeżeli dotyczy) wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry, ewentualnie odpowiednie obliczenia – (składa Wykonawca przedstawiający ofertę równoważną).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
- na zad. 1 w wysokości: 900,00 zł (słownie złotych: dziewięćset 00/100),
- na zad. 2 w wysokości: 2.700,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset 00/100),
- na zad. 3 w wysokości: 1.600,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset 00/100),
- na zad. 4 w wysokości: 1.800,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100),
- na zad. 5 w wysokości: 1.600,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset 00/100),
przed upływem terminu składania ofert określonym w SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2023 r. poz. 462).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce
nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380 z dopiskiem – Wadium/ Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach na obszarze gminy Kobierzyce.
Szczegóły w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa pkt. 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy pzp tj. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian
w treści zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia;
c) przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
d) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy;
e) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
f) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy;
g) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
h) przebywania z powodu COVID – 19 na kwarantannie lub w izolacji osób wyznaczonych do realizacji zadania, o czas, na jaki ta osoba przebywała
na kwarantannie lub izolacji jeśli miało to wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
cd w projekcie umowy- brak możliwości dopisu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma LOGINTRADE

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-27

Zobacz inne

Prawo