Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowa Dęba, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00213286/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi serwisu i obsługi szpitalnych systemów informatycznych na rzecz SPZZOZ w Nowej Dębie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000563298

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M.C. Skłodowskiej 1 a

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aoleszczuk@zoznowadeba.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoznowadeba.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi serwisu i obsługi szpitalnych systemów informatycznych na rzecz SPZZOZ w Nowej Dębie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-532046e0-f099-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00213286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00158093/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa serwisu i obsługi szpitalnych systemów informatycznych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
b) lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: aoleszczuk@zoznowadeba.pl Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ OFERTA MUSI ZOSTAĆ ZŁOŻONA PRZEZ PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe instrukcje użytkowania Platformy zakupowej Zamawiającego zwanej dalej Platformą, na której prowadzone będzie postępowanie znajduje się na tej Platformie - w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego” - ,,Instrukcje dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021”. Korzystanie z Platformy dla Wykonawcy jest bezpłatne.
Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający do komunikacji z Wykonawcami drogą e-mailową posługuje się skrzynkami pocztowymi w ramach platformy Microsoft 365 – MS Outlook. Aplikacja Outlook może działać w dwóch wariantach: webowym (przeglądarka) i desktopowym (instalacja na stacji roboczej). Aby móc skorzystać z aplikacji MS Outlook użytkownik musi posiadać:
• stały dostęp do sieci Internet
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje
• zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetowa obsługująca TLS 1.2.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem w/w poczty to 150 MB.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdP' zaleca się podpisywać formatem PadES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf', wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
3) prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę (jeżeli system komunikacji zakłada obowiązek szyfrowania) opatrzoną właściwym podpisem lub plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty podpisem nastąpiło przed zaszyfrowaniem oferty.
Dopuszczalne jest również, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu swoją ofertę w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem. Pozostałe wymagania zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 19 ust. 1 PZP w związku z art.13 ust.1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO) Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1 a, 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 846-26-51 wew. 120;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Ewę Fils, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zoznowadeba.pl oraz telefonicznie pod numerem: 15 846-26-51 wew. 168.
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy SPZZOZ w Nowej Dębie oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S. A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której SPZZOZ w Nowej Dębie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl .
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. (art.78 ust.4 PZP)
7) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w przepisanych Ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu.
8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Pozostałe zapisy dotyczące RODO zgodnie z SWZ rozdział XXIV.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ.NT-III.382.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi serwisu i obsługi szpitalnych systemów informatycznych na rzecz SPZZOZ w Nowej Dębie.
2. Rodzaj zamówienia – usługa.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 4, Załącznik nr 4a i Załącznik nr 4b do SWZ.
Zakres usług informatycznych:
a) Zarządzanie systemami wymienionymi w pkt. 1
b) Administrowanie siecią
c) Administrowanie bazami danych
d) Zarządzanie systemami backupów
e) Zarządzanie systemami wirtualizacji
f) Zarządzanie systemami AD
g) Zarządzanie maszynami wirtualnymi oraz systemami operacyjnymi
h)Aktualizacje systemów medycznych
i ) Administracja systemami aplikacyjnymi
j) Wsparcie dla użytkowników
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) obejmują wszystkie czynności wskazane w Zał. nr 2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Rozdział II- zakres usług informatycznych.
Szczegółowe Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ – Wzór umowy.
. Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Zamówienia. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy.
Zamawiający przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu na awarię krytyczną

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie.

a) Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży
Wykaz usług – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ - wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował min. 2 usługi w zakresie świadczenia usług informatycznych na rzecz jednostek ochrony zdrowia w tym min. 1 w zakresie lecznictwa stacjonarnego (szpital) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie;
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia lub w odniesieniu do nadal wykonywanych usług (referencje) wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o wartości nie mniejszej niż: 1 usługa na kwotę 90 000,00 zł. Dokument ten będzie potwierdzeniem, że Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną / wykonywaną na podstawie jednej umowy.
W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają w/w warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę usług.
Dokumenty te będą potwierdzeniem, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia.

b) Potencjał kadrowy:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży
Wykaz osób – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ- skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia min. 2 pracownikami, posiadającymi minimum 12 miesięczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług informatycznych w ochronie zdrowia, z czego:
• Co najmniej 1 osoba – to inżynier ds. infrastruktury, posiadający doświadczenie w administrowaniu urządzeń Firewall klasy UTM w co najmniej dwóch podmiotach oraz posiadający aktualny certyfikat Network Security Administrator
• Co najmniej 1 osoba - to inżynier ds. infrastruktury, posiadający doświadczenie w konfigurowaniu i administrowaniu urządzeniami serwerowo – macierzowymi w co najmniej dwóch podmiotach, oraz posiadający aktualne certyfikaty producenta serwerów i macierzy potwierdzające kompetencje techniczne.
Dokumenty te będą potwierdzeniem, że Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową w zakresie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunków (jeżeli Zamawiający je postawił) przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa powyżej w pkt. XI.1 zgodnie z wzorem Załącznik nr 6 do SWZ
3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
Wykaz usług – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ - wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował min. 2 usługi w zakresie świadczenia usług informatycznych na rzecz jednostek ochrony zdrowia w tym min. 1 w zakresie lecznictwa stacjonarnego (szpital) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie;
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia lub w odniesieniu do nadal wykonywanych usług (referencje) wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o wartości nie mniejszej niż: 1 usługa na kwotę 90 000,00 zł. Dokument ten będzie potwierdzeniem, że Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną / wykonywaną na podstawie jednej umowy.
W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają w/w warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę usług.
Dokumenty te będą potwierdzeniem, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia.

Wykaz osób – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ- skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia min. 2 pracownikami, posiadającymi minimum 12 miesięczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług informatycznych w ochronie zdrowia , z czego:
• Co najmniej 1 osoba – to inżynier ds. infrastruktury, posiadający doświadczenie w administrowaniu urządzeń Firewall klasy UTM w co najmniej dwóch podmiotach oraz posiadający aktualny certyfikat Network Security Administrator
• Co najmniej 1 osoba - to inżynier ds. infrastruktury, posiadający doświadczenie w konfigurowaniu i administrowaniu urządzeniami serwerowo – macierzowymi w co najmniej dwóch podmiotach, oraz posiadający aktualne certyfikaty producenta serwerów i macierzy potwierdzające kompetencje techniczne.
Dokumenty te będą potwierdzeniem, że Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową w zakresie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia.

Jeżeli prawo nie nakłada obowiązku posiadania ww. dokumentów, wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym zamawiającego- w formie załączenia do oferty stosownego oświadczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca przedkłada wraz z ofertą następujące formularze:
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, zawierający w szczególności: wskazanie zakresu, opis usługi będącej przedmiotem zamówienia, cenę ofertową netto i brutto, zobowiązanie dotyczące warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
b) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ
c) zobowiązanie innego przedmiotu, o którym mowa w rozdziale VIII SWZ wraz z Oświadczeniem (jeżeli dotyczy)
d)OŚWIADCZENIE zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty, aktualne na dzień składania ofert, w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp, a także art. 7 ust.1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
f) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO- Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
a) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty do niniejszego postępowania, powołujące się na „Wykonawcę” powinni wpisać dane dotyczące podmiotu składającego ofertę wspólną, a nie np. pełnomocnika.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w Formularzu ofertowym - Załączniku nr 1 do SWZ pkt.10, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zał. nr 4 do SWZ- wzór umowy -mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności i będą dopuszczane w granicach objętych niniejszą umową. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ww. Ustawy – Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej realizacji, w następujących przypadkach:
a) w przypadku obniżenia ceny przedmiotu zamówienia dopuszcza się zmianę ceny na korzystniejszą dla Zamawiającego;
b) wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji rynkowych;
c) w zakresie danych identyfikacyjnych stron umowy; strony zobowiązują się informować o zmianie tych danych pod rygorem skutków stąd wynikających;
d) w zakresie zmiany cen urzędowych.
3. Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w § 12 ust. 2 z wyjątkiem § 12 ust. 2 pkt. a), musi być sporządzony i podpisany przez obie strony aneks.
4. Strony przewidują także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy w następujących warunkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposób określony w ust. 4.2. – 4.12., jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa tylko na Platformie pod adresem: https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 310 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający nie przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki które Zamawiający zamierza przeznaczy na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
a) Każdy z Wykonawców ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej, pisemnie na adres e-mail: tech@zoznowadeba.pl do dnia 17.05.2023 r. do godziny 8.00.
Termin odbycia wizji lokalnej : 17.05.2023r. godzina: 9:00
b) W celu odbycia wizji lokalnej należy zgłosić się do Działu Techniczno-Gospodarczego - Pokój nr 116, w Budynku Administracji SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 a, 39-460 Nowa Dęba.
c) Wszelkie pojawiające się pytania i wnioski Wykonawcy - należy zgłosić zgodnie z rozdziałem XIII pkt. 11-14 SWZ.
3. W przedmiotowym postępowaniu znajdują się czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Kodeks pracy. Podstawa prawna: art. 95 ust. 1
Przepis art. 22 § 1 Kodeksu Pracy określa konstruktywne cechy stosunku pracy:
a) wykonanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy
b) wykonanie pracy pod kierownictwem pracodawcy
c) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
d) i w czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca- do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
1) Zamawiający na podstawie art. 95 ust.1 Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy pracownika/pracowników wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. Wykonawca w celu udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przed zawarciem umowy składa oświadczenie, że osoby te będą zatrudnione na podstawie umowy o prac przez Wykonawcę, tj. na zasadach określonych w Zał. nr 4 do SWZ – Wzór umowy.
2) termin i okres zatrudnienia: zatrudnienie osób wskazanych w ppkt 1, przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanej w umowie i powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia,
3) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, o których mowa w ppkt 1 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inne osoby, które będą spełniały warunki udziału w postępowaniu i będą mogły wykonywać powierzone czynności,
4) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, zatrudnionych do wykonywania czynności, o których mowa w ppkt 1:
a) Wykonawca, na etapie wykonywania zamówienia, przedstawia niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż do 5 dni roboczych) Zamawiającemu – na jego każde żądanie – kopie umów o pracę lub deklarację zgłoszenia do ZUS;
b) Wykonawca, w przypadku określonym w ppkt 3, niezwłocznie – nie później niż do 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia rozwiązania stosunku pracy – informuje Zamawiającego,
5) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek posiadania listy obecności osób, o których mowa w ppkt 1 i na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu potwierdzoną kopię listy obecności pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
b) niespełnienie wymagań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej zgodnie ze wzorem umowy- Załącznik nr 4 do SWZ
6. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art.3 Ustawy PZP

Zobacz inne

Prawo