Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Władysławowo, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00213765/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Władysławowo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karwieńskiej i ul. Krokowskiej w Ostrowie w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Władysławowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675416

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. J. Hallera 19

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 586745436

1.5.8.) Numer faksu: +48 586745436

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wladyslawowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karwieńskiej i ul. Krokowskiej w Ostrowie w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a4bd033-ed85-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00213765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053463/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa RPPM.08.04.00-22-0011/16-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.).
2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub na adres e-mail: zamowienia@wladyslawowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
• rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez producenta,
• uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,
• zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu
elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę,
• przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do
komputera.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA WŁADYSŁAWOWO;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@wladyslawowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• upoważnieni pracownicy Gminy Władysławowo oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441,
REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Władysławowo prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.06.RIiGK.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 15821465,30 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2852769,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinka drogi gminnej w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe
o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo, w tym:

1. Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krokowskiej od km 0+000,00 do km 1+000,00 m – 1000,00 mb.
2. Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karwieńskiej od km 1+000,00 do km 2+224,00 – 1224,00 mb (do miejsca wjazdu z ul. Karwieńskiej na drogę gminną z płyt żelbetowych typu YOMB łączącą ul. Karwieńską z ul. Plażową w Ostrowie).

W związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krokowskiej i ul. Karwieńskiej zakres prac obejmuje również:

1. Usunięcie karpiny po wycinkach drzew i krzewów.
2. Regulację studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych w celu dostosowania
do projektowanej niwelety drogi rowerowej.
3. Rozbiórkę istniejących i budowę nowych hydrantów nadziemnych.
4. Rozbiórkę istniejących ogrodzeń i ich odtworzenie w nowym miejscu.
5. Usunięcie kolizji elektroenergetycznych (zmiana lokalizacji 2 szt. słupów napowietrznej linii energetycznej SN – ul. Krokowska).
6. Wykonanie przepustu z rury karbowanej na istniejącym cieku wodnym wraz z wyprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego.
7. Odtworzenie części ul. Krokowskiej o nawierzchni gruntowej od km 0+215,00 do km 0+370,00 i od km 0+770,00 do km 0+885,00 – razem 270,0 m
8. Oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i zabezpieczenia ruchu rowerowego.
9. Prace i usługi ogólne związane z realizacją inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2) Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlano-montażowe, liczony w miesiącach – waga 40%
Punkty przyznawane za kryterium „okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane” będą liczone wg następującego
wzoru:
G = ((Go - 36)/24) x 40
gdzie:
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane”,
Go– gwarancja oferowana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (na wykonane roboty budowlano-montażowe) udzielony ponad 60 miesięcy nie
będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60 miesięczny, natomiast za zaoferowanie wymaganego
minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym nie określił okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 36. miesięczny
okres gwarancji, a w kryterium „Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlano-montażowe” Wykonawca otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlano-montażowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

WARUNEK 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej:
jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy drogi i/lub ścieżki rowerowej i/lub ciągu pieszo-rowerowego i/lub ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni asfaltowej i/lub z kostki betonowej i/lub płyt prefabrykowanych, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Uwagi:
WARUNEK 1 jest niepodzielny w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu. Oznacza to, że tylko jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz tylko jeden z podmiotów, który udostępnia swoje zasoby - musi spełniać łącznie wymagania określone w WARUNKU 1.
Uwaga: W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

WARUNEK 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające niżej wskazane uprawienia:
a) KIEROWNIKA BUDOWY - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową lub robotami, w ramach jednego zadania polegającego na budowie i/lub przebudowie drogi i/lub ścieżki rowerowej i/lub ciągu pieszo-rowerowego i/lub ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni asfaltowej i/lub z kostki betonowej i/lub płyt prefabrykowanych, o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
b) KIEROWNIKA ROBÓT - posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) KIEROWNIKA ROBÓT - posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga: WARUNEK 2) jest podzielny w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu. Oznacza to, że każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy z podmiotów, który udostępnia swoje zasoby – może spełniać oddzielnie poszczególne warunki,
o których mowa w WARUNKU 2) litera a) do c).
Uwaga. Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie przez 1 (jedną) osobę funkcji kierownika budowy i kierowników robót.
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a także uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
• WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Uwaga! Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w zdaniu 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
• WYKAZ OSÓB, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH– jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 5 SWZ) - oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli złożony wykaz rozwiązań równoważnych będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

20 000 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) zmianie wynagrodzenia,
3) zmianie zakresy świadczenia oraz sposobu spełnienia świadczenia,
4) zmianie osób wskazanych do realizacji zamówienia.

Szczegółowe postanowienia dot. zmiany umowy określono w Załączniku nr 5 do SWZ - wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Zamawiającego https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) FORMULARZA OFERTY - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2) SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU OFERTOWEGO, w oparciu o który wyliczono cenę oferty.
3) W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca składa OŚWIADCZENIE, w którym wskazuje.:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
4) WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH– jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 5 SWZ) - oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). Jeżeli złożony wykaz rozwiązań równoważnych będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
5) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) - OŚWIADCZENIE, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - OŚWIADCZENIE, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa podmiot udostępniający zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.
8) OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA z art. 117 ust. 4 Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
9) ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU (udostępniającego zasoby), o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy).
10) DOWÓD WNIESIENIA WADIUM. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca składa oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
11) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - ODPIS LUB INFORMACJĘ Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU.
12) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 11 - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
13) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zobacz inne

Prawo