Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00213779/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wymiana drewnianych drzwi tarasowych i okien w budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki przy al. Szucha 25 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Edukacji i Nauki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387796051

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wspólna 1/3

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-529

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mein.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00213779

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00208806

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00124787/05/P

Po zmianie:
2023/BZP 00124787/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
4.1) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 umowy (zamówienia), których przedmiotem każdej były roboty budowlane: budowlane, remontowo-konserwacyjne. Każda z umów, o których mowa powyżej musi obejmować co najmniej roboty polegające na montażu, konserwacji stolarki okiennej lub drzwiowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) każda.
Uwaga 1:
w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum, ale przez „podmiot udostępniający zasoby wykonawcy” (tzw. podmiot trzeci), podmiot ten musi być podwykonawcą robót budowlanych.

Uwaga 2:
W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych.

4.2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymogi tj.:
kierownikiem robót, który musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania:
 posiadać uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej, oraz
 posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami, oraz
 posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 781), oraz
 być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 1646).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w ust. 1 pkt 4 część 4.1) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada doświadczenie wymagane w ust. 1 pkt 4 część 4.1).
Oznacza to, że warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem zgodnie z opisem wskazanym w ust. 1 pkt 4 część 4.1). Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem.
2) warunek określony w ust. 1 pkt 4 część 4.2) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie spełniają warunek określony w ust. 1 pkt 4 część 4.2);
3) na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ;
4) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych (o którym mowa w ust. 4 pkt 1 rozdziału 9 SWZ) dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
4.1) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 umowy (zamówienia), których przedmiotem każdej były roboty budowlane: budowlane, remontowo-konserwacyjne. Każda z umów, o których mowa powyżej musi obejmować co najmniej roboty polegające na wykonaniu i montażu stolarki okiennej lub drzwiowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) każda.
Uwaga 1:
w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum, ale przez „podmiot udostępniający zasoby wykonawcy” (tzw. podmiot trzeci), podmiot ten musi być podwykonawcą robót budowlanych.

Uwaga 2:
W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych.

4.2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymogi tj.:
kierownikiem robót, który musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania:
 posiadać uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej, oraz
 posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami, oraz
 posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 781), oraz
 być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 1646).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w ust. 1 pkt 4 część 4.1) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada doświadczenie wymagane w ust. 1 pkt 4 część 4.1).
Oznacza to, że warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem zgodnie z opisem wskazanym w ust. 1 pkt 4 część 4.1). Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem.
2) warunek określony w ust. 1 pkt 4 część 4.2) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie spełniają warunek określony w ust. 1 pkt 4 część 4.2);
3) na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ;
4) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych (o którym mowa w ust. 4 pkt 1 rozdziału 9 SWZ) dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-31 10:00

Po zmianie:
2023-06-01 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-31 10:30

Po zmianie:
2023-06-01 10:30

Zobacz inne

Prawo