Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Małkinia Górna, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00214065/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego wraz z zabudową śmieciarki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146470327

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nurska 144

1.4.2.) Miejscowość: Małkinia Górna

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-320

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 296448662

1.4.8.) Numer faksu: 296448662

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkim.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00214065

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00195743

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki (rok produkcji min. 2017 r.) w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Wykonawca zapewnia, że pojazd będący przedmiotem zamówienia jest wolny od wad fizycznych, m.in. konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, spełniającym powyższe wymagania przy czym Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem lepszym od wymagań minimalnych. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w cenie sprzętu. O dostawie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie/fax/e-mail Zamawiającego, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: zgodnie z formularzem ofertowym (maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy).
Zakup pojazdu będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym,
Płatność Wykonawcy za przedmiot zamówienia nastąpi przez Finansującego na podstawie umowy pomiędzy Wykonawcą i Finansującym po dokonaniu odbioru pojazdu i podpisaniu stosownych dokumentów przez Zamawiającego.
Waluta umowy leasingu – PLN,
Opłata manipulacyjna: 0 %,
Okres leasingu operacyjnego – 36 miesięcy,
Opłata wstępna w wysokości 10% wartości netto + VAT, płatna w ciągu 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
Opłata wstępna nie jest ratą leasingu. Rata leasingowa powinna zawierać w sobie koszty związane z realizacją umowy leasingu, tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, wszelkie koszty ubezpieczenia urządzeń transportu do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników.
Raty leasingowe (ilość rat 35) zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu, skalkulowane przy zastosowaniu kosztu zmiennego opartego na stawce referencyjnej WIBOR1M z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Raty podzielone na część kapitałową i odsetkową. Raty miesięczne równe. Zamawiający dopuszcza, aby raty były płatne według z góry ustalonego harmonogramu z terminem płatności, np. na 25 dzień każdego miesiąca, z zastrzeżeniem jednakże, termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
Opłata końcowa przedmiotu leasingu (kwota wykupu) w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu leasingu + VAT, płatna w ciągu 30 dni od zapłaty ostatniej raty. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zakupu nastąpi na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność leasingu podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę za cenę wskazaną w ofercie.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki (rok produkcji min. 2017 r.) w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Wykonawca zapewnia, że pojazd będący przedmiotem zamówienia jest wolny od wad fizycznych, m.in. konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, spełniającym powyższe wymagania przy czym Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem lepszym od wymagań minimalnych. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w cenie sprzętu. O dostawie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie/fax/e-mail Zamawiającego, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: zgodnie z formularzem ofertowym (maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy).
Zakup pojazdu będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym,
Płatność Wykonawcy za przedmiot zamówienia nastąpi przez Finansującego na podstawie umowy pomiędzy Wykonawcą i Finansującym po dokonaniu odbioru pojazdu i podpisaniu stosownych dokumentów przez Zamawiającego.
Waluta umowy leasingu – PLN,
Opłata manipulacyjna: 0 %,
Okres leasingu operacyjnego – 36 miesięcy,
Opłata wstępna w wysokości 10% wartości netto + VAT, płatna po zawarciu umowy leasingu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Opłata wstępna nie jest ratą leasingu.
Rata leasingowa powinna zawierać w sobie koszty związane z realizacją umowy leasingu, tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, wszelkie koszty ubezpieczenia urządzeń transportu do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników.
Raty leasingowe (ilość rat 35) zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu, skalkulowane przy zastosowaniu kosztu zmiennego opartego na stawce referencyjnej WIBOR1M z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy leasingu w oparciu o aktualną stawkę WIBOR 1M obowiązującą w dniu jej podpisania jeżeli będzie korzystniejsza. Raty podzielone na część kapitałową i odsetkową. Raty miesięczne równe (ostatnia rata może być wyrównująca). Zamawiający dopuszcza, aby faktury za raty były wystawiane z góry na początku każdego miesiąca z terminem płatności do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.
Opłata końcowa przedmiotu leasingu (kwota wykupu) w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu leasingu + VAT, będzie uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie wystawionej faktury wykupowej, która będzie potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra.

Zobacz inne

Prawo