Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Knurów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00214885/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Odwodnienie terenu w obrębie ul. Słoniny (3,5,9,11,13) – I etap”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271216856

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Floriana 4

1.4.2.) Miejscowość: Knurów

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: k.posmyk@mzglia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzglia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00214885

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00207479

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie:
• co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i przedmiotem przedmiotowi zamówienia, tj. każde zamówienie
obejmowało następujące elementy: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie zagospodarowania i
odprowadzenia wód deszczowych o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do
projektowania konstrukcji obiektu;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej uprawniające do projektowania w
odniesieniu do architektury obiektu;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których, w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane ww. specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności,
do wykonywania których, w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia;
Zamawiajacy dopuszcza łaczenie funkcji osób wymienionych powyżej, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000,00 zł.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie:
• co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i przedmiotem przedmiotowi zamówienia, tj. każde zamówienie
obejmowało następujące elementy: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie zagospodarowania i
odprowadzenia wód deszczowych o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do projektowania konstrukcji obiektu;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których, w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
Zamawiajacy dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000,00 zł.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-17 10:00

Po zmianie:
2023-05-19 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-17 11:00

Po zmianie:
2023-05-19 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-15

Po zmianie:
2023-06-17

Zobacz inne

Prawo