Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białystok, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00215072/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Roboty budowlane w budynku Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-089

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.malinowska@umb.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Roboty budowlane w budynku Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42a25d26-f09a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umb

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umb

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.1. stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
5.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
5.3. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
5.4. włączona obsługa JavaScript,
5.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5.6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa Prawo zamówień publicznych),
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa Pzp” , osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, właściciel platformy do publikowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 Pani/Pana dane osobowe w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane do państw trzecich,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.25.3.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane w budynku Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3”, w tym:
Zadanie 1: remont łazienki nr 3 na parterze budynku Domu Studenta nr 1,
Zadanie 2: przebudowa części pomieszczeń z przeznaczeniem na sale seminaryjne w poziomie parteru budynku Domu Studenta nr 1,
Zadanie 3: przebudowa części pomieszczeń z przeznaczeniem na w-c w poziomie parteru budynku Domu Studenta nr 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.1. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.
1.2. Szczegóły prac objętych prawem opcji związanych z przebudową części pomieszczeń z przeznaczeniem na w-c w poziomie parteru budynku Domu Studenta nr 1 z zawiera załącznik OPZ Załącznik nr 7 do SWZ. Wszystkie prace należy skalkulować i wykonać w oparciu o w/w Załącznik do SWZ.
1.3. Ostateczny termin podjęcia decyzji skorzystania przez Zamawiającego z prawo opcji wyznacza się na dzień podpisania umowy.
1.4. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
1.5. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
1.6. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę świadczeń objętych prawem opcji w terminie zawartym w Części VI SWZ i za wynagrodzeniem ustalonym w ofercie.
1.7. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
1.8. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji postanowienia zawarte we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ stosuje się odpowiednio, przy czym do praw i obowiązków Wykonawcy oraz Zamawiającego, trybu dokonania odbioru, zgłaszania wad, okresów rękojmi, terminów usuwania wad, naliczania i wysokości kar umownych, zasad rozliczeń/płatności mają w całości zastosowanie postanowienia Wzoru umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-17 do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• cena – 60%,
która będzie sumą:
- zamówienia podstawowego - CNzp– 45% i zamówienia objętego prawem opcji – CNo-15%
• okres gwarancji – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa warunek zdolności zawodowej poniżej:
2.4.1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 zamówienie o wartości minimum 400 000 zł brutto, obejmujące swoim rodzajem roboty budowlane wielobranżowe (branża budowlana, sanitarna i elektryczna) stanowiące przedmiot zamówienia w obiektach/budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego;
2.4.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy/robót, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
a) konstrukcyjno–budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń, są członkami właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020, poz. 220).
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, zostanie zweryfikowane na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia, które stanowi tymczasowe zapewnienie przez wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, zamiast podmiotowych środków dowodowych:
1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia złożonym wraz z ofertą – wg Załącznika nr 8 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, zamiast podmiotowych środków dowodowych:
2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
wg Załącznika nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w części V pkt 9 SWZ (jeśli dotyczy)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w części V pkt 9 SWZ (jeśli dotyczy)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
1.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
oraz
1.4. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (tekst jednolity ( Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania
Wykonawcy;
1.5.w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, oświadczenie w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ oraz oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ składa również podmiot, na zasoby,
którego powołuje się Wykonawca;
1.6. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 2 do SWZ oraz oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie;
1.7. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy);
1.8. wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm
podwykonawców - wg Załącznika nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy);
1.9. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części V pkt 9 SWZ (jeśli dotyczy);
1.10. oświadczenie, o którym mowa w Części XII Rozdział II pkt 3 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy, 00/100 zł).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 288).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku 06 1240 5211 1111 0000 4925 5146 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr AZP.25.3.5.2023”
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do ich
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
reprezentowanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie zobowiązań w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, złożenie oferty wspólnie,
prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia
potwierdzona notarialnie), należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
pozostałych, przy czym płatności będą przekazywane wprost na konto danego podmiotu (wyłącznie wskazanego w umowie)
lub na utworzone wspólne konto rozliczeniowe, na które wpłacane będą należności za świadczenia wykonane przez
poszczególne podmioty.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana Umowy jest dopuszczalna na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w sytuacji, gdy:
1) zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron,
2) ustalone umową terminy mogą ulec wydłużeniu o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) z powodu zmian w dokumentacji projektowej,
b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych i niemożliwych do przewidzenia prac, których
zrealizowanie jest niezbędne, wskutek niemożliwych do przewidzenia okoliczności, w tym z uwagi na zmianę
obowiązujących przepisów, a których przeprowadzenie wiąże się z potrzebą zmiany terminu,
c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych lub dających się przypisać Zamawiającemu,
d) siły wyższej,
e) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron,
f) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
g) istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania poszczególnych etapów bądź terminu wykonania Umowy z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
h) przedłużania się procedury udzielania przedmiotowego zamówienia, wynikającego
z dowolnych przyczyn.
3) wystąpi konieczność zaniechania realizacji części umowy lub zmniejszenia zakresu umownego,
z zastrzeżeniem, że łączne zmniejszenie zakresu umownego nie może przekroczyć 20% całości zakresu rzeczowego
umowy. W przypadku wystąpienia przedmiotowej sytuacji wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio pomniejszone o
wartość elementów, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość robót zaniechanych zostanie obliczona na
podstawie kosztorysu robót niewykonanych, o którym mowa w § 3 ust. 7 i 8 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w systemie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umb

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo