Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zakopane, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00215149/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sortów BHP dla pracowników TPN- koszulki i spodnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122456180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kuźnice 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tpn.pl i lgasienica@tpn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tpn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sortów BHP dla pracowników TPN- koszulki i spodnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fba79c66-f2ed-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075670/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 zakup sortów BHP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fba79c66-f2ed-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fba79c66-f2ed-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia (pkt 5 powyżej), sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
„Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w Dziale XI SWZ) odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy
do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości
(przycisk „dodaj załącznik”).
8. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Pozostałe wymagania zostały opisane w dziale VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OPISANO W SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKACH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): OPISANO W SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKACH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/365/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Koszulka z krótkim rękawem (damska i męska) – ilość 112.
1.1. Koszulka z krótkimi rękawami, o prostym regularnym kroju z zaokrąglonym wykończeniem pod szyją. Wykonana z materiału z domieszką wełny merino, która zapewnia odprowadzanie wilgoci oraz naturalne działanie antybakteryjne. Skład materiału: merino 38%; wiskoza 56%; elastan 6%. Kolorystyka damska i męska zielona, gładka bez nadruków lub z niewielkim nadrukiem umożliwiającym prawidłowe oznakowanie koszulek
Waga: 140g dla rozmiaru M
1.2. Zakres rozmiarów :
damskie min XS – 2XL
męskie min S – 4XL
1.3. Wstępne zapotrzebowanie na rozmiary do weryfikacji:

ROZMIARY DAMSKIE: XS S M L XL 2XL RAZEM ILOŚCI
ILOŚCI 3 5 18 6 2 2 36
ROZMIARY MĘSKIE: S M L XL 2XL 3XL 4XL RAZEM ILOŚCI
ILOŚCI 4 28 18 19 5 1 1 76
2. Podane rozmiary są wstępnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dokładne zamówienie co do rozmiarów będzie podane po dostarczeniu przez wykonawcę pełnego zakresu rozmiarów dla danego zadania celem przymierzenia przez pracowników TPN oraz weryfikacji realnego zapotrzebowania na dany sort. Wykonawca ma dostarczyć rozmiarówkę w terminie do 14 dni od podpisania umowy na własny koszt, następnie odebrać asortyment w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji od Zamawiającego również na własny koszt.
3. Wykonawca, do oferty, musi załączyć w taki sam sposób jak ofertę co określa dział XII SWZ:
3.1. Do każdego produktu kartę/karty produktu PRODUCENTA wraz z dokumentacją fotograficzną, o której mowa w pkt. 7.6. Dział XI SWZ w której będą podane wszystkie wymagane parametry podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (m.in. materiał z którego jest wykonane, jego gramaturę, fason, oraz pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), wraz ze zdjęciami proponowanych produktów oraz podać dostępne rozmiary dla każdego z produktów.
3.2. Karta nie podlegają uzupełnieniu, a nie złożenie jej zgodnie z wymogami w SWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 pkt 1 ust 5 PZP
4. Wymagana gwarancja na dostarczone produkty: min. 12 miesiące, liczone od dnia dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18331000-8 - Koszulki

18110000-3 - Odzież branżowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zakupu w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości pracowników w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
1.1. Dla zadania 1 do 5 szt. . Wartość maksymalna opcji wyniesie 1000,00 zł netto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dostarczany produkt

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Punkty za dostarczony produkt

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Koszulka T-Shirt z krótkim rękawem (damskie i męskie) – ilość 112
1.1. Koszulka z krótkim rękawem o kroju regularnym z zaokrąglonym wykończeniem pod szyją. Wykonana z materiału szybkoschnącego, nie wchłaniającego wody z domieszką bawełny oraz materiału syntetycznego pochodzącego z recyklingu. Skład materiału: bawełna 18%, polipropylen z recyklingu 30%, elastan 10%, modal 24%, akryl 18%. Kolorystka damska i męska zielona, gładka lub z niewielkim nadrukiem umożliwiającym prawidłowe oznakowanie koszulek
Waga: 131g dla rozmiaru M
1.2. Zakres rozmiarów :
damskie min XS – 2XL
męskie min S – 4XL
1.3. Wstępne zapotrzebowanie na rozmiary do weryfikacji:
ROZMIARY DAMSKIE: XS S M L XL 2XL RAZEM ILOŚCI
ILOŚCI 3 5 18 6 2 2 36
ROZMIARY MĘSKIE: S M L XL 2XL 3XL 4XL RAZEM ILOŚCI
ILOŚCI 4 28 18 19 5 1 1 76
2. Podane rozmiary są wstępnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dokładne zamówienie co do rozmiarów będzie podane po dostarczeniu przez wykonawcę pełnego zakresu rozmiarów dla danego zadania celem przymierzenia przez pracowników TPN oraz weryfikacji realnego zapotrzebowania na dany sort. Wykonawca ma dostarczyć rozmiarówkę w terminie do 14 dni od podpisania umowy na własny koszt, następnie odebrać asortyment w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji od Zamawiającego również na własny koszt.
3. Wykonawca, do oferty, musi załączyć w taki sam sposób jak ofertę co określa dział XII SWZ:
3.1. Do każdego produktu kartę/karty produktu PRODUCENTA wraz z dokumentacją fotograficzną, o której mowa w pkt. 7.6. Dział XI SWZ w której będą podane wszystkie wymagane parametry podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (m.in. materiał z którego jest wykonane, jego gramaturę, fason, oraz pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), wraz ze zdjęciami proponowanych produktów oraz podać dostępne rozmiary dla każdego z produktów.
3.2. Karta nie podlegają uzupełnieniu, a nie złożenie jej zgodnie z wymogami w SWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 pkt 1 ust 5 PZP
4. Wymagana gwarancja na dostarczone produkty: min. 12 miesiące, liczone od dnia dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18110000-3 - Odzież branżowa

18331000-8 - Koszulki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zakupu w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości pracowników w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
1.1. Dla zadania 2 do 5 szt. . Wartość maksymalna opcji wyniesie 700,00 zł netto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dostarczany produkt

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Punkty za dostarczony produkt

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Koszulka POLO z krótkim rękawem męska – ilość 76
1.1. Koszulka POLO z krótkim rękawem o kroju regularnym z kołnierzykiem i rozpinana pod szyją w długości maksymalnie na trzy guziki. Wykonana z syntetycznego materiału szybkoschnącego, nie wchłaniającego potu, antybakteryjnego, pochodzącego z recyklingu. Posiadająca kieszeń na lewej piersi. Kolorystka zielona, gładka bez nadruków
z dopuszczalnymi wstawkami koloru czarnego, szarego.
Waga: 195g rozmiar M
1.2. Zakres rozmiarów :
męskie min S – 4XL
1.3. Wstępne zapotrzebowanie na rozmiary do weryfikacji:
ROZMIARY MĘSKIE: S M L XL 2XL 3XL 4XL RAZEM ILOŚCI
ILOŚCI 4 28 18 19 5 1 1 76
2. Podane rozmiary są wstępnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dokładne zamówienie co do rozmiarów będzie podane po dostarczeniu przez wykonawcę pełnego zakresu rozmiarów dla danego zadania celem przymierzenia przez pracowników TPN oraz weryfikacji realnego zapotrzebowania na dany sort. Wykonawca ma dostarczyć rozmiarówkę w terminie do 14 dni od podpisania umowy na własny koszt, następnie odebrać asortyment w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji od Zamawiającego również na własny koszt.
3. Wykonawca, do oferty, musi załączyć w taki sam sposób jak ofertę co określa dział XII SWZ:
3.1. Do każdego produktu kartę/karty produktu PRODUCENTA wraz z dokumentacją fotograficzną, o której mowa w pkt. 7.6. Dział XI SWZ w której będą podane wszystkie wymagane parametry podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (m.in. materiał z którego jest wykonane, jego gramaturę, fason, oraz pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), wraz ze zdjęciami proponowanych produktów oraz podać dostępne rozmiary dla każdego z produktów.
3.2. Karta nie podlegają uzupełnieniu, a nie złożenie jej zgodnie z wymogami w SWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 pkt 1 ust 5 PZP
4. Wymagana gwarancja na dostarczone produkty: min. 12 miesiące, liczone od dnia dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18110000-3 - Odzież branżowa

18333000-2 - Koszulki polo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zakupu w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości pracowników w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
1.1. Dla zadania 3 do 3 szt. . Wartość maksymalna opcji wyniesie 700,00 zł netto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dostarczany produkt

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Punkty za dostarczony produkt

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Koszulka POLO z krótkim rękawem -damska – ilość 36
1.1. Koszula z krótkimi rękawami o regularnym kroju z kołnierzykiem i rozpinana na całej długości. Wykonana z syntetycznego materiału szybkoschnącego, nie wchłaniającego potu. Kolorystyka jednolity zielony lub inny stonowany kolor np. czarny, szary.
Waga: 105g rozmiar S
1.2. Zakres rozmiarów :
męskie min XS – 2XL
1.3. Wstępne zapotrzebowanie na rozmiary do weryfikacji:
ROZMIARY DAMSKIE: XS S M L XL 2XL RAZEM ILOŚCI
ILOŚCI 3 5 18 6 2 2 36
2. Podane rozmiary są wstępnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dokładne zamówienie co do rozmiarów będzie podane po dostarczeniu przez wykonawcę pełnego zakresu rozmiarów dla danego zadania celem przymierzenia przez pracowników TPN oraz weryfikacji realnego zapotrzebowania na dany sort. Wykonawca ma dostarczyć rozmiarówkę w terminie do 14 dni od podpisania umowy na własny koszt, następnie odebrać asortyment w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji od Zamawiającego również na własny koszt.
3. Wykonawca, do oferty, musi załączyć w taki sam sposób jak ofertę co określa dział XII SWZ:
3.1. Do każdego produktu kartę/karty produktu PRODUCENTA wraz z dokumentacją fotograficzną, o której mowa w pkt. 7.6. Dział XI SWZ w której będą podane wszystkie wymagane parametry podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (m.in. materiał z którego jest wykonane, jego gramaturę, fason, oraz pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), wraz ze zdjęciami proponowanych produktów oraz podać dostępne rozmiary dla każdego z produktów.
3.2. Karta nie podlegają uzupełnieniu, a nie złożenie jej zgodnie z wymogami w SWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 pkt 1 ust 5 PZP
4. Wymagana gwarancja na dostarczone produkty: min. 12 miesiące, liczone od dnia dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18110000-3 - Odzież branżowa

18333000-2 - Koszulki polo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zakupu w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości pracowników w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
1.2. Dla zadania 4 do 2 szt. Wartość maksymalna opcji wyniesie 500,00 zł netto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dostarczany produkt

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Punkty za dostarczony produkt

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Spodnie letnie (damskie i męskie) - – ilość 112
1.1. Lekkie techniczne spodnie wielofunkcyjne wykonane z syntetycznego rozciągliwego materiału typu stretch o ergonomicznym kroju zapewniające swobodę ruchów i komfort poruszania się. Wykonane z materiału szybkoschnącego, pochodzącego z recyklingu. Spodnie z paskiem wyposażonym z regulację w pasie zapinaną na rzep. Pas wyposażony w szlufki. Wyposażone w minimum 3 kieszenie: 2 z przodu, 1 na udzie. Kolorystyka zielony jednolity.
Waga 305 g dla męskiego M
Waga 285 g dla damskiego S
1.2. Zakres rozmiarów :
damskie min XS – 2XL
męskie min S – 4XL
1.3. Wstępne zapotrzebowanie na rozmiary do weryfikacji:
ROZMIARY DAMSKIE: XS S M L XL 2XL RAZEM ILOŚCI
ILOŚCI 3 5 18 6 2 2 36
ROZMIARY MĘSKIE: S M L XL 2XL 3XL 4XL RAZEM ILOŚCI
ILOŚCI 4 28 18 19 5 1 1 76
2. Podane rozmiary są wstępnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dokładne zamówienie co do rozmiarów będzie podane po dostarczeniu przez wykonawcę pełnego zakresu rozmiarów dla danego zadania celem przymierzenia przez pracowników TPN oraz weryfikacji realnego zapotrzebowania na dany sort. Wykonawca ma dostarczyć rozmiarówkę w terminie do 14 dni od podpisania umowy na własny koszt, następnie odebrać asortyment w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji od Zamawiającego również na własny koszt.
3. Wykonawca, do oferty, musi załączyć w taki sam sposób jak ofertę co określa dział XII SWZ:
3.1. Do każdego produktu kartę/karty produktu PRODUCENTA wraz z dokumentacją fotograficzną, o której mowa w pkt. 7.6. Dział XI SWZ w której będą podane wszystkie wymagane parametry podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (m.in. materiał z którego jest wykonane, jego gramaturę, fason, oraz pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), wraz ze zdjęciami proponowanych produktów oraz podać dostępne rozmiary dla każdego z produktów.
3.2. Karta nie podlegają uzupełnieniu, a nie złożenie jej zgodnie z wymogami w SWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 pkt 1 ust 5 PZP
4. Wymagana gwarancja na dostarczone produkty: min. 12 miesiące, liczone od dnia dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18110000-3 - Odzież branżowa

18234000-8 - Spodnie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zakupu w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości pracowników w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
1.2. Dla zadania 5 do 5 szt. . Wartość maksymalna opcji wyniesie 1600,00 zł netto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dostarczany produkt

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Punkty za dostarczony produkt

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca, do oferty, musi załączyć w taki sam sposób jak ofertę co określa dział XII SWZ:
1.1. Do każdego produktu kartę/karty produktu PRODUCENTA wraz z dokumentacją fotograficzną, o której mowa w pkt. 7.6. Dział XI SWZ w której będą podane wszystkie wymagane parametry podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (m.in. materiał z którego jest wykonane, jego gramaturę, fason, oraz pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), wraz ze zdjęciami proponowanych produktów oraz podać dostępne rozmiary dla każdego z produktów.
1.2. Karta nie podlegają uzupełnieniu, a nie złożenie jej zgodnie z wymogami w SWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 pkt 1 ust 5 PZP

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-20

Zobacz inne

Prawo