Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Choroszcz, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00215201/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z wyposażeniem
i laboratoryjnym systemem informatycznym, oraz sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050580458

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@sppchoroszcz.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppchoroszcz.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z wyposażeniem
i laboratoryjnym systemem informatycznym, oraz sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5425cab0-f2f7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022824/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5425cab0-f2f7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): godnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L 119 z 2016 r., str. 1), uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr.
Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1,
16-070 Choroszcz, nr tel. 85 7191091, e-mail szpital@sppchoroszcz.med.pl.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan zwracać się
z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych to: e-mail
iod@sppchoroszcz.med.pl, nr tel. 85 7191091 wew. 288.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywających
na Zamawiającym.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dana osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez 4 lata
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP 3820 - 9/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z wyposażeniem
i laboratoryjnym systemem informatycznym, oraz sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań
na wymienionym analizatorze.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
• nr 2 do SWZ – Formularz cenowy,
• nr 3 do SWZ – Parametry techniczne analizatora,
• nr 3 A do SWZ – Wymagania graniczne stawiane laboratoryjnemu systemowi informatycznemu,

stanowiące integralną część niniejszej SWZ.
3. Ilości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych (zwanych dalej towarem) wskazane w Formularzu cenowym zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego Wykonawcy do wyczerpania ogólnej wartość kwotowej wynikającej z oferty Wykonawcy lub do upływu terminu obowiązywania umowy.
4. W zakres dzierżawy analizatorów wchodzi wyposażenie wskazane w Załączniku nr 3 do SWZ (parametry techniczne analizatora) oraz laboratoryjny system informatyczny w Załączniku nr 3A do SWZ Wymagania graniczne stawiane laboratoryjnemu systemowi informatycznemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434500-1 - Analizatory biochemiczne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
1) Cena – 60%
2) Termin dostawy – 40%

2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana następująco:
1) Cena - C
Cena minimalna
C = ------------------------------- x 60 (znaczenie % kryterium "cena" podane w pkt), gdzie:
Cena oferty badanej
Cena minimalna - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

2) Termin dostawy - T
Ilość punktów T, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „termin dostawy” zostanie przyznana w następujący sposób:
1) termin dostawy wynoszący 4 dni robocze (maksymalny termin) - 5 pkt.
2) termin dostawy wynoszący 3 dni robocze - 20 pkt.
3) termin dostawy wynoszący 2 dni robocze - 40 pkt.

Uwaga!:
Przez ,,termin dostawy’’ Zamawiający rozumie dostawy towaru, realizowane przez Wykonawcę od daty złożenia zamówienia (pisemnie, fax lub e-mail) przez Kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej lub osobę przez niego wyznaczoną.
Brak możliwości przydzielania punktów pośrednich. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze oferowanego terminu dostawy lub wpisze inny niż w/w termin Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony (4 dni robocze od daty złożenia zamówienia).
W kryterium termin dostawy (T) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 1 do SWZ).

4. Suma punktów ocenianej oferty według wzoru: P = C + T
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium przyjętym w przedmiotowym postępowaniu.
6. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia, że świadczona dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
- Materiały informacyjne (np. ulotka i/lub prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) dotyczące oferowanego analizatora z podstawowymi parametrami technicznymi i zdjęciem, jeżeli ww. dokumentach brak jest opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów, w tym oświadczenia producenta lub wykonawcy na podstawie których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność danego parametru.
UWAGA!
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w materiałach informacyjnych wszystkich parametrów technicznych, eksploatacyjnych, jakościowych i funkcjonalnych danego sprzętu, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości wymaganych parametrów zaoferowanego sprzętu, może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry techniczne, eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Wskazane jest oznaczenie w załączonych materiałach informacyjnych wymaganych parametrów w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego. Materiały informacyjne powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania, a zatem Zamawiający nie dopuszcza powielania opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentach zamówienia.

2. Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający stosownie do przepisu art. 107 ust. 4 ustawy Pzp może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- Materiały informacyjne (np. ulotka i/lub prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) dotyczące oferowanego analizatora z podstawowymi parametrami technicznymi i zdjęciem, jeżeli ww. dokumentach brak jest opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów, w tym oświadczenia producenta lub wykonawcy na podstawie których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność danego parametru

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Parametry techniczne analizatora, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ,
4) Wymagania graniczne stawiane laboratoryjnemu systemowi informatycznemu,, którego wzór stanowi Załącznik nr 3A do SWZ,
5) Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ:
a) Wykonawca w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe;
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
d) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa pkt 8.
7) Pełnomocnictwo:
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź uchwały.
2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia
potwierdzona notarialnie), należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym i zawierać w szczególności
wskazanie:
a) postępowania o zmówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach określonych w art. 455 Prawa Zamówień Publicznych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-23

Zobacz inne

Prawo