Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00215285/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP/CZD/060/23 Dostawa podłoży, testów, pasków gradientowych, krążków antybiogramowych i odczynników laboratoryjnych - 9 pakietów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000557961

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Dzieci Polskich 20

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 04-730

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ipczd.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czd.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215285

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00194135

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1.4. Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania:
1.4.1. Pakiet 1: Dla poz. 3, 4, 5 i 8 – opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) świadcząca o jakości produktu;
1.4.2. Pakiet 2:
a) Dla poz. 1-8 certyfikaty kontroli jakości produktu zawierające minimum: nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład podłoża, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na podłożu;
b) Dla poz. 1-8 ulotki techniczne zawierające skład podłoża, jego przeznaczenie, sposób wykonania posiewu i ograniczenia metody;
c) Dla poz. 4 i 7 kolorowa ulotka ze zdjęciami i opisem wzrostu drobnoustrojów na podłożu chromogennym;
d) Dla poz. 8 – opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) świadcząca o jakości produktu;

1.4.3. Pakiet 3:
a) Dla poz. 2-5 – opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) świadcząca o jakości produktu;
b) Dla poz. 1, 6 i 7 – ulotka techniczna zawierająca sposób wykonania oznaczenia, zakres stężeń antybiotyku i interpretację odczytu testu;
1.4.4. Pakiet 6:
a) Dla poz. 1, 3-7 i 9 – instrukcje wykonania testów w języku polskim zawierające metodykę oznaczenia i jego ograniczenia, wykrywane patogeny oraz wyszczególnioną czułość i swoistość testów;
b) Dla poz. 8 - przykładowy certyfikat kontroli jakości produktu zawierający minimum: nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład podłoża, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na podłożu;
1.5. Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone kryteria zastosowane w celu oceny równoważności (zał. 1 do swz – OPZ) - dotyczy ofert równoważnych:
1.5.1. Pakiet 4: Karty charakterystyki oraz metodyka użycia wraz z interpretacją odczytu wyników – dotyczy wszystkich pozycji równoważnych w pakiecie 4;
1.5.2. Pakiet 5: Karty charakterystyki oraz metodyka użycia wraz z interpretacją odczytu wyników – dotyczy wszystkich pozycji równoważnych w pakiecie 5;
1.5.3. Pakiet 7: Karty charakterystyki oraz metodyka użycia wraz z interpretacją odczytu wyników – dotyczy wszystkich pozycji równoważnych w pakiecie 7;
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Składane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające zakres danych do potwierdzenia winny uwzględniać również dopuszczenia wynikające z udzielonych wyjaśnień treści swz.

Po zmianie:
1.4. Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania:
1.4.1. Pakiet 1: Dla poz. 3, 4, 5 i 8 – opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) świadcząca o jakości produktu;
1.4.2. Pakiet 2:
a) Dla poz. 1-8 certyfikaty kontroli jakości produktu zawierające minimum: nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład podłoża, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na podłożu;
b) Dla poz. 1-8 ulotki techniczne zawierające skład podłoża, jego przeznaczenie, sposób wykonania posiewu i ograniczenia metody;
c) Dla poz. 4 i 7 kolorowa ulotka ze zdjęciami i opisem wzrostu drobnoustrojów na podłożu chromogennym;
d) Dla poz. 8 – opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) świadcząca o jakości produktu;

1.4.3. Pakiet 3:
a) Dla poz. 2-5 – opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) świadcząca o jakości produktu;
b) Dla poz. 1, 6 i 7 – ulotka techniczna zawierająca sposób wykonania oznaczenia, zakres stężeń antybiotyku i interpretację odczytu testu;
1.4.4. Pakiet 6:
a) Dla poz. 1, 3-7 i 9 – instrukcje wykonania testów w języku polskim zawierające metodykę oznaczenia i jego ograniczenia, wykrywane patogeny oraz wyszczególnioną czułość i swoistość testów;
b) Dla poz. 8 - przykładowy certyfikat kontroli jakości produktu zawierający minimum: nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład podłoża, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na podłożu;
1.5. Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone kryteria zastosowane w celu oceny równoważności (zał. 1 do swz – OPZ) - dotyczy ofert równoważnych:
1.5.1. Pakiet 4: Karty charakterystyki oraz metodyka użycia wraz z interpretacją odczytu wyników – dotyczy wszystkich pozycji równoważnych w pakiecie 4;
1.5.2. Pakiet 5: Karty charakterystyki oraz metodyka użycia wraz z interpretacją odczytu wyników – dotyczy wszystkich pozycji równoważnych w pakiecie 5;
1.5.3. Pakiet 7: Karty charakterystyki oraz metodyka użycia wraz z interpretacją odczytu wyników – dotyczy wszystkich pozycji równoważnych w pakiecie 7;
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Składane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające zakres danych do potwierdzenia winny uwzględniać również dopuszczenia wynikające z udzielonych wyjaśnień treści swz.
Zamawiający dopuszcza wersję anglojęzyczną certyfikatu - dotyczy pkt: 1.4.2.a) i 1.4.4.b)

Zobacz inne

Prawo