Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trzebinia, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00215447/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Trzebinia

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Św. Floriana w Dulowej – etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Piłsudskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Trzebinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 327111045, 327111046

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.trzebinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Św. Floriana w Dulowej – etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bfd55cf-f2f7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038710/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ul. Św. Floriana w Dulowej - etap III.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bfd55cf-f2f7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e- Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Przedmiotowe postępowanie jest
prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
(https://ezamowienia.gov.pl/pl/) oraz w uzasadnionych przypadkach poczty elektronicznej: przetargi@um.trzebinia.pl.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości
(przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz.
2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone,
zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby,
podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4) Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.
5) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6) Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail (przetargi@um.trzebinia.pl) za wyjątkiem składania i wycofania
oferty, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające komunikację przez platformę e-Zamówienia.
Każdorazowo przy przesyłaniu przez email Wykonawca musi uzasadnić zaistnienie takiej okoliczności i odpowiednio ją
udokumentować. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy:
złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont
podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
8) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace
konkursowe”.
9) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Powyższe i dalsze szczegółowe uregulowania dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Uprzejmie informujemy, że:
• administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@um.trzebinia.pl,
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
• dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
 podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
• dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
• obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
• administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji
wyżej wymienionego zadania oraz w okresie późniejszym jeśli wymagają tego odrębne przepisy prawa. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy
czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa. Mają Państwo prawo
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Mają Państwo
ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BR.RDT.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej – ul. Św. Floriana w Dulowej. Zakres stanowiący przedmiot zamówienia jest III etapem przebudowy drogi i według etapowania przyjętego w dokumentacji projektowej obejmuje część etapu I (etap Ib – od km 0+300 do km 0+519,08).
W zakresie zadania przewidziano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem pozyskanego destruktu do utwardzenia poboczy (pobocza należy dwukrotnie skropić i przesypać grysem ok 205m2, brakującą ilość destruktu należy dostarczyć – ok 162m2), wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) gr. 20 cm metodą recyklingu na miejscu (odc. ok. 200 mb) oraz na fragmencie (odc. ok 19 mb) rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie robót ziemnych w zakresie korytowania oraz wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni tj. warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem gr. 20 cm i podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25. Na całym odcinku planowanej przebudowy przewiduje się wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z mieszanki
mineralno-asfaltowej wraz ze skropieniem między-warstwowym. Łączna powierzchnia jezdni (warstwy ścieralnej) wynosi ok. 986 m2.
Zakres zadania obejmuje również zabudowanie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem (łącznie ok. 227 m), przebudowę istniejących zjazdów do posesji, zabezpieczenie dwudzielnymi rurami osłonowymi istniejącego gazociągu (dł. ok. 14,0 m) oraz wykonanie koniecznych robót ziemnych i rozbiórkowych z odwozem i utylizacją nadmiaru gruntu i gruzu. W ramach robót uzupełniających przewidziano wykonanie regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego (łącznie
12 urządzeń), umocnienie powierzchni skarp płytami betonowymi typu ażur (ok. 62 m2), humusowanie skarp z obsianiem trawą (ok. 175 m2), a także sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla zrealizowanego zakresu przebudowy.

Łączna długość odcinka objętego przebudową wynosi ok. 0,219 km.

Szczegółowy zakres robót objętych zadaniem określa załączona dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz orientacyjny przedmiar robót.

UWAGA: dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę całego odcinka ul. Św. Floriana łącznie z początkowymi fragmentami ul. Brata Alberta i ul. Parku Jurajskiego, natomiast przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy w zakresie opisanym powyżej – obejmującym etap I (etap Ib).

W oferowanej cenie Wykonawca winien uwzględnić również koszty:
• odwozu nadmiaru gruntu z wykopów i korytowania oraz dowóz ziemi w przypadku wystąpienia niedoboru – na odległość wynikającą z miejsca składowania lub pozyskania ziemi, łącznie z ewentualnymi kosztami utylizacji lub zakupu ziemi. Wskazanie miejsca odwozu nadmiaru grun-tu lub miejsca pozyskania dla uzupełnienia niedoborów – będzie obowiązkiem Wykonawcy.
• ewentualnego zorganizowanie dla swoich potrzeb zaplecza budowy,
• opracowania projektu okresowej zmiany organizacji ruchu na czas robót oraz oznakowanie
i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
• nadzorów właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego, wynikające z treści uzgodnień branżo-wych.
Załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować jedynie jako informację, która orientacyjnie
Określa zakres robót objęty przedmiotowym zadaniem. Nie mogą więc one stanowić podstaw do
roszczeń z tytułu dodatkowych robót budowlanych wynikłych w trakcie realizacji zamówienia (nie należy
interpretować przedmiarów jako ścisłego odwzorowania dokumentacji projektowej) oraz ścisłego
określenia wartości i zakresu zadania. Za podstawę określenia wartości i zakresu zadania inwestycyjnego
należy przyjąć opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót.

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.

KOD CPV: 45233140-2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz będzie oceniał spełnienie kryteriów. Wykonawca , którego oferta została najwyżej
oceniona zostanie zbadany pod kątem niepodlegania wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( jeżeli dotyczy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
min. dwa zamówienia o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 (każde zadanie), w zakresie
wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
oraz
min. dwa zamówienia o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2, (każde zadanie), w zakresie
wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) metodą głębokie-go recyklingu
oraz
dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.: kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z przesłanek obowiązkowych ustawy.
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wskazanych w SWZ wykonawca składa oświadczenie z art. 125.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o ile ofertę składa pełnomocnik.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie (przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), z którego wynika, które usługi/roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy, ponieważ w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w przedmiocie oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument potwierdzający tą okoliczność, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (art. 125 ust. 5).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych wskazanych w
dokumentach zamówienia. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy
wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadkach, o których mowa w niniejszym
punkcie należy załączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, składa każdy z
Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp . Zmiany w umowie dotyczyć mogą również:
1) Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego oraz podwykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę (np. stan zdrowia, rezygnacja z pracy, likwidacja firmy podwykonawcy).
2) Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy.
e) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,
f) w przypadku przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma - ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

g) w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
h) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,
i) w przypadku przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa,
j) w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zmiany w treści umowy, o których mowa powyżej wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane powyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Zobacz inne

Prawo