Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trzebielino, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00215607/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA TRZEBIELINO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2023 roku do 30.06.2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRZEBIELINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 15

1.5.2.) Miejscowość: Trzebielino

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-235

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@trzebielino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.trzebielino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2023 roku do 30.06.2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27d6b8a5-f306-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215607

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004772/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2023 roku do 30.06.2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej opennexus.pl
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,8
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z poźn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebielino, 77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Trzebielino jest Pan Paweł Wrycza, kontakt: p.wrycza@trzebielino.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PNOŚ.271.17.2023.2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przetargu jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2023 roku do 30.06.2024 roku. Ilość osób na dzień 12.05.2023 r. – 2794, ilość nieruchomości niezamieszkałych na dzień 12.05.2023 r. – 98.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2023 roku do 30.06.2024 roku.
1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino z następujących miejscowości: Bąkowo, Bożanka, Broczyna, Cetyń, Ciemnica, Czarnkowo, Dolno, Glewnik, Grądki Dolne, Gumieniec, Kleszczewo, Miszewo, Moczydło, Myślimierz, Objezierze, Owczary, Poborowo, Popielewo, Radaczewo, Starkowo, Starkówko, Suchorze, Szczyciec, Toczek, Trzebielino, Uliszkowice, Zielin, Zielin Górny.
Zaleca się aby oferent zapoznał się z terenem Gminy Trzebielino i lokalizacją nieruchomości oraz dojazdem do nich przed złożeniem oferty.
2) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebielino, bezpośrednio z granicy posesji poszczególnych nieruchomości, całości przekazanych odpadów komunalnych zarówno odpadów niesegregowanych jak i gromadzonych w sposób selektywny.
b) Wyposażenia właścicieli nieruchomości, od których odbierane będą odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki z folii LDPE, o pojemności 120 litrów przeznaczone do gromadzenia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oraz w worki o pojemności 80 litrów przeznaczone do gromadzenia szkła. Worki powinny być oznakowane informacją o odpadach jakie należy w nich gromadzić, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby worki były odpowiednio oznaczone: worek koloru niebieskiego z napisem „PAPIER”, worek koloru zielonego z napisem „SZKŁO”, worek koloru żółtego z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, worek koloru brązowego z napisem „BIO”.
c) Wyposażenia oraz każdorazowego uzupełniania wszystkich nieruchomości w komplet worków o których mowa w pkt 2b zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Nieruchomość wyposażana będzie przez Wykonawcę w sześć sztuk worków z podziałem na frakcje: Papier (1 szt.), Szkło (1 szt.), Metale i tworzywa sztuczne (3 szt.), Bio (1 szt.). Pierwsze dostarczenie worków powinno nastąpić do dnia 1 lipca 2023 roku.
d) Odbierania bezpośrednio z granicy posesji poszczególnych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych ze wskazaną częstotliwością:
i. Niesegregowane odpady komunalne – raz w miesiącu,
ii. Metale i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu,
iii. Papier – raz na trzy miesiące,
iv. Szkło – raz na dwa miesiące,
v. Bio – w kwartałach I, II, IV raz na kwartał, a w kwartale III raz w miesiącu.
e) Odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny.
f) Odbioru zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o minimalnej pojemności 80 l.
g) Wyposażenia PSZOK w odpowiednie kontenery do segregacji odpadów komunalnych tj. kontenery lub pojemniki na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży. Jednocześnie na zlecenie Zamawiającego zobowiązany jest opróżniać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z informacją od zamawiającego.
h) Zorganizowania odbioru odpadów komunalnych obejmujący odpady wielkogabarytowe (pierwsza połowa roku) i sprzęt elektryczny i elektroniczny (druga połowa roku) bezpośrednio z terenu gm. Trzebielino.
i) Odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem wywozu, z zastrzeżeniem, że odbiór ww. odpadów musi odbywać się w godzinach 7.00 – 19.00. Harmonogramy muszą być dostarczone wszystkim właścicielom nieruchomości do dnia 1 lipca 2023 roku. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmiany harmonogramu do każdej nieruchomości objętej odbieraniem odpadów komunalnych.
j) Realizacji „reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, nie opróżnienie pojemników do segregacji odpadów) w przeciągu 24 godzin od otrzymania telefonu lub e-maila od Zamawiającego. O załatwieniu reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
k) Prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane frakcje odpadów. Dodatkowo w przypadku nieruchomości niezamieszkałych dokumentowanie ilości odebranych pojemników lub worków oraz przekazywanie takiego wykazu za każdy miesiąc świadczenia usługi.
l) Wyposażenia do dnia 1 lipca 2023 roku aptekę „Pod Lwem” w Trzebielinie przy ul. Pomorskiej 12, 77-235 Trzebielino w specjalnie oznakowany pojemnik przeznaczony do zbierania przeterminowanych leków oraz opróżniania go po zgłoszeniu jego wypełnienia lub raz na pół roku.
m) Wyposażenia Szkoły Podstawowej w Suchorzu, Trzebielinie, Starkowie oraz Urzędu Gminy w Trzebielinie w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe,
n) Przestrzegania regulamin utrzymania czystości i porządku Gminy Trzebielino.

3) Szacunkowa ilość odpadów:
- komunalnych zmieszanych wynosi ok. 340,0 [Mg/rok].
- papier i tektura ok. 17,0 [Mg/rok].
- szkło ok. 86,0 [Mg/rok].
- tworzywa sztuczne – ok. 135,0 [Mg/rok]
- odpady z PSZOK 127,0 [Mg/rok],
- odpady ulegające biodegradacji ok. 20,0 [Mg/rok],
Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Wyliczona ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podaną ilość należy traktować, jako orientacyjną. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanej wielkości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert:
1) Cena = 60%
2) Termin płatności = 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj.:
• Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów ( zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn zm.).
• wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Trzebielino,
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że, dysponuje lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia, tj.:
• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
• co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów do odbierania odpadów z nieruchomości do których dojazd samochodem ciężarowym jest utrudniony,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP, aktualnych na dzień złożenia:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP, aktualnych na dzień złożenia,:
a) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności:
• wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm),
• aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia
b) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowe:
• Wykaz wymaganego potencjału technicznego sporządzonego według załącznika nr 3 do SWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających dysponowanie tymi zasobami,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14. Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie wstępne Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców;
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Są oni zobowiązani do powołania reprezentującego ich pełnomocnika.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. o sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. Dokumenty składające się na ofertę, muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żadnej ze stron i dotyczą następujących sytuacji:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto pozostałe do końca realizacji umowy może wzrosnąć o zwiększoną wartość tego podatku,
b) w zakresie zmiany terminu przewidzianego na realizację usług w poszczególnych miesiącach zmiana jest możliwa w przypadku:
a/zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęsk żywiołowych, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych uniemożliwiającymi prowadzenie usług
b/zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami terenowymi.
c/zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie usług przez zamawiającego
d/innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkującym niemożliwością prowadzenia usług lub wykonania innych czynności przewidzianych umową.
pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 11:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-23

Zobacz inne

Prawo