Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wąbrzeźno, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00215750/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT WĄBRZESKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WĄBRZESKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 44

1.5.2.) Miejscowość: Wąbrzeźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 688 24 51

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ag@wabrzezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wabrzezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97311bbd-f304-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97311bbd-f304-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w
zakresie dotyczącym składania ofert oraz oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: ag@wabrzezno.pl
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: ag@wabrzezno.pl
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia oraz zobowiązują się korzystając z
platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-Zamówienia lub na adres email: ag@wabrzezno.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną. Administratorem danych
osobowych jest Starosta Wąbrzeski.Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo
Powiatowe w Wąbrzeźnie,ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno e-mail: starostwo@wabrzezno.pltelefonicznie 56 688 24 50 Do
kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl
Szczegóły w SWZ w punkcie 24 - Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.272.18.2023.PZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny od km 2+300 do km 5+885:
1) Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne:
a) Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca – 21.510 ha;
b) Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy– 21 510 ha;
c) Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy – 3.585 km;
d) Mechaniczne karczowanie pni z wywozem wraz z ochroną przyrodniczą – 38 szt;
e) Wywożenie karpiny – 20 mp;
f) Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia. Przycięcie gałęzi drzew – 0,450 ha;
g) Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem – 2151 m3;
h) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm – 50.000 m2;
i) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm – 50.000 m2;
j) Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji asfalto-,gruzo- i betonowych - naw. bitum. – 4.000 m3 – brukowiec – 9.000 m3;
k) Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km – 650.000 m3;
l) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II – 300.000 m3.
2) Roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaż urządzeń sanitarnych:
a) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi wraz z
transp. urobku samochod. samowyładowczymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykopy należy zabezpieczyć– 57 000 m3;
b) przepusty pod zjazdami – 56.250 m3;
c) Izolacje z geowłókniny – 100.000 m2;
d) Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowo-piaskowa 30 cm
– przepusty pod zjazdami – 11.400 m3;
-- przepust pod jezdnią w km 5+430 – 9.000 m3;
e) Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane o
śr. 40 cm – 38.000 m;
f) Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm – 8.000 ściank.;
g) Przepusty rurowe pod jezdnią - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane o śr. 60 cm– 25.000 m;
h) Umocnienie wlotu i wylotu przepustu pod jezdnią kamieniem polnym– 48.000 m2;
i) Podsypka żwirowa (wymiana gruntu pod rurą) grub. 30cm wraz z zagęszczeniem - 75.000 m2.
3) Poszerzenie jezdni - Roboty podstawowe, podbudowy:
a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 1625.000 m2 + nad przepustem pod jezdnią w km 5+430 - 50.000 m2;
b) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm – 1495.000 m2 + nad przepustem pod jezdnią w km 5+430 - 50.000 m2;
c) Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm– 1300.000 m2 + nad przepustem pod jezdnią w km 5+430 - 50.000 m2 ;
d) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej – 1300.000 m2 + nad przepustem pod jezdnią w km 5+430 - 50.000 m2 ;
e) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 1300.000 m2 + nad przepustem pod jezdnią w km 5+430 - 50.000 m2 .
4) Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie:
a) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo piaskowej– 70.000 m;
a) Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)– 4.900 m3;
b) Wyrównanie lokalnych nierówności na etapie budowy warstwa wzmacniająco-profilująca grysowo-żwirowa śred. 50-150kg/m2. Uzgodnić z Inspektorem Nadzoru – w miejscu poszerzenia - 175.000 t + uzupełnienie ubytków - 600.000 t;
c) Wzmocnienie podłoża siatką zbrojoną z włókien szklanych wstępnie przesączaną
d) asfaltem (120x120 kN) – 18688.800 m2;
e) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 18688.800 m2;
f) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 18688.800 m2;
g) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm – 18401.280 m2;
h) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 18401.280 m2;
i) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 18401.280 m2;
j) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ścieralna
k) asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów – 17970.000 m2.
5) Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie:
a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV– 1773.000 m2;
b) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm - 1773.000 m2;
c) Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm - 1773.000 m2;
d) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - 1773.000 m2;
e) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1773.000 m2;
f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - 1773.000 m2;
g) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 1773.000 m2;
h) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1773.000 m2;
i) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ścieralna
j) asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - 1773.000 m2;
6) Chodnik - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie:
a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 134.200 m2;
b) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm – 122.000 m2;
c) Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 100.000 m;
d) Ława pod obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15) – 5.000 m3;
e) Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 122.000 m2;
f) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor szary – 122.000 m2.
7) Pobocze – nawierzchnie:
a) Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm – 5377.500 m2.
8) Roboty uzupełniające i wykończeniowe:
a) Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół –
14340.000 m2;
b) Uzupełnienie zjazdu z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 780.000 m2;
c) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych – 30 szt;
d) Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych – 35 szt;
e) Mechaniczne malowanie linii farbą chlorokauczukową, odnowa w okresie gwarancyjnym – 11.970 m2;
f) Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a (N2 W2 A) – 32.000 m;
g) Demontaż znaków. Przekazanie materiału Inwestorowi – 21 szt.;
h) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm – 7170.00 m.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr. 1714C Myśliwiec - Zaskocz – Książki od km 3 + 098 do km 3 + 637:
1) Roboty przygotowawcze:
a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,539 km.
2) Roboty nawierzchniowe:
a) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S ( ze spryskiem między warstwowym, grubość warstwy 4 cm) – 3319 m2;
b) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W ( z odsadzką, grubość warstwy 4 cm) – 3373 m2;
c) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W – ilość masy 100 kg/m2 – 332 mg;
d) Frezowanie na zimno istniejących nawierzchni asfaltowych – średnia grubość warstwy 4 cm –
3319 m2;
3) Remont zjazdów:
a) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 297 m2;
b) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubość warstwy 4 cm - 297 m2;
c) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubość warstwy 4 cm - 297 m2;
d) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 297 m2;
e) Warstwa mrozoochronna stabilizowana cementem - 297 m2.
4) Konstrukcja zjazdów z kruszywa i istniejące z kostki:
a) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (pod zjazd) grubość warstwy 20 cm – 71 m2;
b) Nawierzchni z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 20 cm - 71 m2;
c) Położenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej – 12 m2;
d) Wymiana płyt metalowych szerokości 0,5 m na ścieku preabrykowanym na zjazdach – 54 mb.
5) Chodnik:
a) Koryto pod chodnik głębokość 36 cm – 35 m2;
b) Warstwa mrozoochronna stabilizowana cementem – 35 m2;
c) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 15 cm – 35 m2;
d) Nawierzchnia z kostki betonowej grubość warstwy 8 cm – 17 m2;
e) Nawierzchnia z kostki betonowej grubość warstwy 6 cm – 18 m2;
6) Pobocza, oznakowanie dróg i roboty odwodnieniowe:
a) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 369,38 m2;
b) Pobocza górna warstwa z kruszywa kamiennego grubość 8 cm - 369,38 m2;
c) Pobocza górna warstwa z materiału zamawiającego grubość 7 cm - 369,38 m2;
d) Ścięcie/uzupełnienie pobocza na szerokości 0,5 m – 246,25 m2;
e) Regulacja ścieku przykrawężnikowego od km 0+150 do km 370 – 310 mb;
f) Rowy – odtworzenie istniejących rowów – 379 mb;
g) Usunięcie krzewów – 0,0225 ha.
2. Szczegółowy zakres prac, opisany został w załączniku nr 1a i nr 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena ryczałtowa brutto – waga 60 % (60 pkt)
b) Gwarancja – waga 40 % (40 pkt)

2. Kryterium cena – C
Kryterium „cena ryczałtowa” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cmin
C = ----------- x 60 pkt
Co
gdzie: C min – cena ryczałtowa brutto oferty najtańszej
C o – cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt.

3. Kryterium gwarancja – G
Kryterium „gwarancja” będzie rozpatrywana na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości na roboty wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) wynosi – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości na roboty uwzględniony do oceny przez Zamawiającego wynosi – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
Punktacja w kryterium „gwarancja” zostanie obliczona w następujący sposób:
Wykonawca, który zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji ponad okres podstawowy określony przez Zamawiającego, otrzyma 10 pkt za każde dodatkowe 6 miesięcy, tzn.:
- jeżeli Wykonawca zaoferuje wymagany okres gwarancji, tj. 36 miesięcy, otrzyma 0 pkt
- jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 42 miesiące, otrzyma 10 pkt
- jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 48 miesięcy, otrzyma 20 pkt
- jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 54 miesięcy, otrzyma 30 pkt
- jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 miesięcy lub więcej, otrzyma 40 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:

P = C + G
gdzie:
C = liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena ryczałtowa”
G = liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający przyzna najniższy możliwy okres gwarancji jakości na roboty wymagane przez Zamawiającego i przyzna 0 pkt.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli, wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub rozbudowy dróg za kwotę minimum 3 000 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.: wykaz robót
budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ) wykonanych należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pozostałe dokumenty wymienione w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: VeloBank SA
nr 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 – z adnotacją: „Wadium przetargowe dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu wąbrzeskiego”
2) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone
w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi
sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
5. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę
wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:
a) okres rozstrzygania postępowania – odwołania;
b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych
udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych;
c) wystąpią inne przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do
zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron
umowy, w tym zdarzenia, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2705 ze zm.);
2) zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru i kierownika robót, legitymujących się, co najmniej
równoważnymi uprawnieniami wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
3) zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, o ile wzrosną koszty poniesione przez Wykonawcę, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie
kwota VAT, w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
e) zmiany stawki podatku akcyzowego, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
4) inne zmiany:
a) zmiana nazwy zadania;
b) zmiana nazwy i adresu Wykonawcy lub Zamawiającego;
c) zmiana rachunku Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na etapie
realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia
do realizacji przez Podwykonawców;
e) wprowadzenie Podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub zmiana Podwykonawców. Jeżeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w
zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez
dotychczasowego Podwykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie e-Zamówienia. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Centrum pomocy”, dostępnej na stronie: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-28

Zobacz inne

Prawo