Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lublin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00215881/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowiskach susłów perełkowanych tj. wykonanie usługi dwukrotnego (wiosenne i jesienne) koszenia lub dokaszania [...]

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060418276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bazylianówka 46

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-144

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lublin.rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/rdos-lublin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowiskach susłów perełkowanych tj. wykonanie usługi dwukrotnego (wiosenne i jesienne) koszenia lub dokaszania [...]

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc815b07-f0c6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007644/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dwukrotne lub jednokrotne koszenie lub dokaszanie roślinności

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POIS.02.04.00-00-0024/16 „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc815b07-f0c6-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-
Zamówienia jest bezpłatne.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym:
WOA.261.8.4.2023.WM
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień oraz zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@lublin.eu (nie dotyczy składania ofert) – do wiadomości wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające
awarię Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający działając na mocy art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej: „RODO”, informuję Pana/Panią, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest:
• Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie (RDOŚ Lublin),
z siedzibą przy ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, zwany dalej Zamawiającym jest podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie
danych osobowych (tzw. procesorem).
2) W sprawie danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się pod adresem:
IOD@mfipr.gov.pl, tel. 22 273 88 50,
iod@lublin.rdos.gov.pl, tel. 81 7106509,
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu:
• przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
• wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy;
• przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy
i podmioty;
• przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do składnicy akt/archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez IZ na potrzeby realizacji POIiŚ
2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości w ramach POIiŚ 2014-2020 [...]

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełna treść RODO dostępna w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOA.261.8.4.2023.WM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w
miejscowości Gliniska, tj. na części obszaru Natura 2000 Gliniska PLH060006 o powierzchni 8 ha (część rezerwatu
Gliniska).
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Część I
Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich
wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do
umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część II - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w
miejscowości Mokre, tj. na części obszaru Natura 2000 Hubale PLH060008 o powierzchni 15 ha (część rezerwatu Hubale).
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Część II
Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich
wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do
umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część III - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w
miejscowości Chochłów, tj. na części obszaru Natura 2000 Suśle Wzgórza PLH060019 o powierzchni 15 ha (część
rezerwatu Suśle Wzgórza).
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Część III
Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich
wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do
umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część IV - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w
mieście Świdnik, tj. na części obszaru Natura 2000 Świdnik PLH060021 o powierzchni 33 ha.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Część IV
Dwukrotne koszenie roślinności wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do
umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część V - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w
miejscowości Tyszowce, tj. na części obszaru Natura 2000 Pastwiska nad Huczwą PLH060014 o powierzchni 10 ha.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Część V
Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich
wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do
umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część VI - Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w
miejscowości Grabowiec Góra, tj. na części obszaru Natura 2000 Wygon Grabowiecki PLH060027 o powierzchni 3 ha
(część rezerwatu Wygon Grabowiecki).
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Część VI
Dwukrotne koszenie roślinności lub dokaszanie w przypadku równoczesnego prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich
wraz z zebraniem skoszonej biomasy i wywiezieniem poza wyznaczony teren.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do
umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Wykonawca może
udowodnić
w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że
obiekt budowlany/dostawa/usługa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez
zamawiającego jeśli oferta jest zgodna
z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z
normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli
te normy, oceny techniczne, specyfikacje
i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez
zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 2. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymagane w pkt 5.5), podmiotowe środki dowodowe
wymagane w sekcji IX pkt 1.3. (o ile zachodzi taka okoliczność) oraz dokumenty wymagane w pkt 5.11) ppkt 1 winien złożyć
każdy wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy zamieszczonym na stronie
internetowej prowadzonego postępowania wskazanej w pkt 3.1.)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1.1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać dane wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną,
1.2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
1.3. Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2, w przypadku zajścia okoliczności
określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp.
2. Termin wykonania zamówienia:
• pierwsze koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy:
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.
• drugie koszenie roślinności z zebraniem i wywiezieniem biomasy:
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 21.08.2023 r.

Zobacz inne

Prawo