Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00216220/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa pośrednictwa w zakupie kampanii reklamowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190320600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Zwycięstwa 15

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-219

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 763 49 12/13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@operabaltycka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://operabaltycka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa pośrednictwa w zakupie kampanii reklamowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-344020f3-f093-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034709/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pośrednictwo w zakupie kampanii reklamowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://operabaltycka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://operabaltycka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://operabaltycka.ezamawiajacy.pl
2. Pełną obsługę techniczną Platformy zakupowej świadczy firma Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną pod numerem +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), lub pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://operabaltycka.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Opera Bałtycka w Gdańsku, al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk, tel. 58 763 49 09, e-mail: sekretariat@operabaltycka.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Operze Bałtyckiej w Gdańsku jest Pan Mateusz Gigiewicz, kontakt: iod@operabaltycka.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonym w trybie podstawo-wym z fakultatywnymi negocjacjami z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla za-mówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicz-nej; oraz podmioty, z którymi Opera Bałtycka w Gdańsku zawarła stosowne umowy powie-rzenia związane z przechowywaniem oraz certyfikowanym niszczeniem dokumentów;
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest niezbędny w celu udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu za-warcia i realizacji umowy;
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomaty-zowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) osoba, której dane są przetwarzane, posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (sko-rzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępo-wania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-zgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protoko-łu oraz jego załączników),
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia prze-twarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobo-wych,
b. prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oso-bowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pośrednictwa w zakupie kampanii reklamowych. Wsparcie będzie dotyczyć działalności repertuarowej Opery Bałtyckiej, w tym Bałtyckiego Festiwalu Operowego/Baltic Opera Festival (dalej: „BOF”).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wsparciu działań działu promocji i marketingu Zamawiającego poprzez usługę polegającej na pośredniczeniu w zakupie:
a) Szacunkowa liczba usług - 10 całostronicowych powierzchni w prasie krajowej (minimalna sprzedaż w przypadku codzienników to 30 000 sztuk prasy każdego dnia, dla tygodników to tygodniowo 60 000 sztuk prasy) w celu zamieszczenia reklam prasowych, które zostaną opracowane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
b) Szacunkowa liczba usług - 10 przestrzeni reklamowej na zewnętrznych nośnikach typu outdoor (digital outdoor, bilboard o wymiarach co najmniej 6mx3m ) w miastach Polski liczących powyżej pół miliona mieszkańców.
c) Szacunkowa liczba usług - 10 jednotygodniowych kampanii radiowych w radiostacjach krajowych (co najmniej 8% udziału w rynku radiowym pod względem słuchalności, na podstawie rankingów słuchalności) w celu zamieszczenia reklam radiowych, które zostaną opracowane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
d) Szacunkowa liczba usług - 5 kampanii internetowych na portalach informacyjnych lokalnych (co najmniej pierwsza piątka rankingu najbardziej opiniotwórczych portali, według rankingów opiniotwórczych portali).
e) Szacunkowa liczba usług - 5 kampanii internetowych na portalach informacyjnych krajowych (co najmniej pierwsza piątka rankingu najbardziej opiniotwórczych portali, według rankingów opiniotwórczych portali).
f) Szacunkowa liczba usług - 3 reklamy prasowe w tygodnikach lub miesięcznikach europejskich (wydawanych między innymi na terenie Niemiec i Austrii) o tematyce muzycznej, operowej.
g) Szacunkowa liczba usług - 3 kampanie internetowe na europejskich portalach branżowych (prowadzonych w języku niemieckim lub angielskim), o tematyce muzycznej, operowej.
h) Szacunkowa liczba usług - 6 usług reklamy w internecie polegającej na:
• dotarciu do predefiniowanej grupy docelowej (mierzone tygodniowymi raportami dotarcia) oraz zachęcenia do przejścia na stronę docelową (mierzone tygodniowymi raportami dotarcia). Wykonawca po każdym tygodniu kampanii przedstawi Zamawiającemu raport w terminie do 2 dni po zakończeniu poprzedniego tygodnia kampanii. Przewidywana szacunkowa ilość tygodni kampanii - 6, tj. 6 raportów;
• geotargetowaniu jako metodzie dotarcia do konsumentów, z wykorzystaniem danych na temat ich aktualnego położenia, która bazuje na zasadach geolokalizacji. Mierzone tygodniowymi raportami dotarcia. Wykonawca po każdym tygodniu kampanii przedstawi Zamawiającemu raport w terminie do 2 dni po zakończeniu poprzedniego tygodnia kampanii. Przewidywana szacunkowa ilość tygodni kampanii - 6, tj. 6 raportów.
i) Szacunkowa liczba usług - 2 dwutygodniowe kampanie reklamowe na terenie Polski w pociągach dalekobieżnych na trasie Warszawa/Gdańsk w postaci wybranej przez Zamawiającego (plakaty A3 lub naklejki).
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
1) co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem geotargetowanie jako metodę dotarcia do konsumentów, z wykorzystaniem danych na temat ich aktualnego położenia, która bazuje na zasadach geolokalizacji
oraz
2) co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem zaplanowanie i zakup mediów dla ogólnokrajowej kampanii reklamowej w prasie, Internecie lub radiu, przy czym łączna wartość brutto usług wynosiła co najmniej 280 000 zł brutto.

UWAGA:
i. W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę usługi rozliczenie nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w ni-niejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień za-mieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ na Platformie.
ii. W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy Wykonawców (konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, któ-re zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach gru-py, tzn. może wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie, jaki rzeczywiście dany podmiot wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach.
iii. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług potwierdzających spełnie-nie warunku udziału w postępowaniu.
iv. Przez 2 usługi rozumie się usługi wykonane na podstawie odrębnych umów.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2. SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) wykazu usług (w zakresie wskazanym w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1 SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wy-konania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 4 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wy-konane należycie, przy czym dowodami są:
a. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
b. a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
2) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zaso-bach podmiotu trzeciego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ,
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó-wienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie wa-runków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępnia-jących zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, podmiotu udostępnia-jącego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowied-nio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powo-łuje się na jego zasoby;
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 i 5 SWZ, jeżeli Wy-konawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
5) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz in-nych dokumentów składanych wraz z ofertą;
6) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
7) inne dokumenty wymienione w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp;
2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnio-nych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomoc-nictwo należy dołączyć do oferty;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowie-dzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występują-cych wspólnie;
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem);
7) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-wienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicz-nego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz ofertowy.
9) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do reali-zacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiega-jący się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://operabaltycka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo