Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00216308/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa pośrednictwa w zakupie kampanii reklamowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190320600

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Zwycięstwa 15

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-219

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 58 763 49 12/13

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@operabaltycka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://operabaltycka.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216308

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00216220

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.8. Zamówienie obejmuje opcje

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający zaznacza, iż ilości określone w pkt 1 powyżej oraz w Załącznikach nr 1, 2 i 3 do SWZ są wielkością szacunkową wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej liczby usług. Zamawiający wykorzysta liczbę usług o wartości minimum 60% ceny ofertowej.

Wykonawcy nie przysługują roszczenia do Zamawiającego w przypadku, gdy łączna wartość zamówień będzie mniejsza niż całkowita cena ofertowa zawarta w ofercie wybranego Wykonawcy.

Zobacz inne

Prawo