Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Barzkowice, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00216367/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Usługa cateringu na potrzeby realizacji operacji pn: „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZODR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001047305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2

1.5.2.) Miejscowość: Barzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-134

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.barzkowice@zodr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zodr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Jednostka Organizacyjna Posiadająca Osobowość Prawną

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Usługa cateringu na potrzeby realizacji operacji pn: „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19dc5d5b-f30d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00490074/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Kompleksowa usługa organizacji szkoleń demonstracyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem Adres Platformy Przetargowej https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Przetargowej.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia akceptuje warunki korzystania z Platformy Przetargowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy Przetargowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej w zakładce INSTRUKCJE https://zodr.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa ofertę na Platformie Przetargowej.
W celu złożenia oferty należy wejść na stronę Platformy Przetargowej, w zakładkę „Postępowania” - „Zamówienia publiczne” i wyszukać niniejsze postępowanie.
Złożenie oferty przez Wykonawcę zalogowanego.
1) Aby złożyć ofertę należy kliknąć ikonę „Zaloguj się, aby złożyć ofertę lub zadać pytanie”. Po wykonaniu powyższej operacji zostanie otwarta strona logowania. Po zalogowaniu wyświetli się widok danego postępowania przetargowego. W celu złożenia oferty, należy kliknąć ikonę „Złóż”.
2) Za pomocą „Upuść pliki lub kliknij, aby dodać z dysku” Wykonawca ma możliwość dodania plików składających się na ofertę. Pliki składane przez Wykonawcę jako oferta są szyfrowane na serwerze. Dla zaszyfrowanych plików po pobraniu i otwarciu, nie jest możliwe odczytanie ich treści. Pobranie i odczytanie zaszyfrowanych plików będzie dostępne tylko dla Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Wykonawca posiada możliwość zaznaczenia, czy pliki zawierają informacje niejawne lub dane osobowe.
3) Po załadowaniu wszystkich plików składających się na ofertę należy kliknąć ikonę „Wyślij”. Platforma Przetargowa poprosi o potwierdzenie złożenia oferty. Po kliknięciu na ikonę
4) „Wyślij” oferta zostanie złożona. Prawidłowość złożenia oferty zostanie potwierdzona komunikatem „Oferta została złożona”. Ponadto Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie oferty.
5) Za datę złożenia oferty rozumie się datę jej wpływu na Platformę Przetargową, tj. datę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego wskazaną w kolumnie „Data złożenia oferty”.
Złożenie oferty przez Wykonawcę bez logowania:
1) Aby złożyć ofertę bez logowania należy kliknąć ikonę „Złóż ofertę bez logowania”. Po wykonaniu powyższej operacji zostanie otwarta strona z opcjami do wprowadzenia danych Wykonawcy składającego dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do podania danych swojej firmy i danych osoby kontaktowej oraz do zaakceptowania oświadczenia. Następnie wyświetli się strona umożliwiająca dodanie oferty do Platformy Przetargowej.
2) Za pomocą „Upuść pliki lub kliknij, aby dodać z dysku” Wykonawca będzie miał możliwość dodania plików składających się na ofertę. Pliki składane przez Wykonawców jako oferta są szyfrowane na serwerze. Dla zaszyfrowanych plików po pobraniu i otwarciu, nie jest możliwe odczytanie ich treści. Pobranie i odczytanie zaszyfrowanych plików będzie dostępne tylko dla Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Wykonawca posiada możliwość zaznaczenia, czy pliki zawierają informacje niejawne lub dane osobowe.
3) Po załadowaniu wszystkich plików składających się na ofertę należy wprowadzić adres e- mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie oraz należy kliknąć ikonę „Wyślij”. Po kliknięciu na ikonę „Wyślij” pojawi się okno do potwierdzenia, gdzie należy kliknąć „Złóż ofertę”.
UWAGA: powyższa operacja nie skutkuje przekazaniem oferty do Zamawiającego. Aby Zamawiający otrzymał ofertę, należy się zalogować na skrzynkę poczty elektronicznej i zakończyć proces składania oferty. Po zakończeniu tego procesu wyświetli się komunikat „Dziękujemy za złożenie oferty”. Szczegóły funkcjonowania Platformy Przetargowej zostały opisane w Instrukcji składania oferty dla Wykonawcy INSTRUKCJE https://zodr.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Przetargowej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 500 kb/s,
2) zainstalowana przeglądarka internetowa: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
3) włączona obsługa JavaScript,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader,
5) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Barzkowice 2, 73 – 134 Barzkowice, tel. 914794053, e – mail: barzkowice@home.pl;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Barzkowice 2, 73 – 134 Barzkowice jest Pani Jowita Windak, tel. 91 479 40 34, e-mail: iod@zodr.pl;
 Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Usługa gastronomiczna na potrzeby realizacji operacji w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń pn. „Usługa cateringu na potrzeby realizacji operacji pn: „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; nr sprawy: EOŚ.251.16.2023.AK
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w szczególności: dostawcy systemów i usług, z którymi współpracuje Zamawiający, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym usługi prawne, oraz podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ustawy PZP lub na podstawie innych przepisów prawa w tym szczególności pomiotom prowadzącym działalność kontrolną wobec Zamawiającego;
 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe ma:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, przy czym w sytuacji, gdy wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator/Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora/Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EOŚ.251.16.2023.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zapewnienie usługi cateringu obiadu z deserem oraz serwisu kawowego na potrzeby przeprowadzenia szkoleń - demonstracji z zakresu uprawy ziemniaka w powiecie choszczeńskim gmina Recz .

4.2.5.) Wartość części: 9251,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie usługi cateringu obiadu z deserem oraz serwisu kawowego na potrzeby przeprowadzenia szkoleń - demonstracji z zakresu uprawy warzyw w powiecie choszczeńskim gmina Recz .

4.2.5.) Wartość części: 15285,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 6, o czas trwania przeszkody,
b) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, o czas trwania przeszkody,
c) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu zamówienia powierzonego ww. podwykonawcom,
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy.
e) zmiana terminu realizacji poszczególnych usług opisanych w OPZ w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej o okres trwania okoliczności związanych z uzupełnianiem, wyjaśnieniami, odwołaniami itp.
f) zmiana terminu realizacji poszczególnych usług wskazanych w OPZ lub miejsca realizacji którejkolwiek z usług wskazanych w OPZ w przypadku braku możliwości ich zrealizowania w zakładanym pierwotnie terminie z przyczyn leżących po stronie oddającego w posiadanie zależne pomieszczenia w miejscu świadczenia usługi jak i zmiana miejsca świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie oddającego w posiadanie zależne pomieszczenia. Poszczególne usługi cateringowe których nie będzie możliwość realizowania w terminie zakładanym w umowie zostaną przesunięte na terminy lub miejsca wspólnie uzgodnione z Wykonawcą. Termin przełożenia usług w stosunku do terminów określonych także być dłuższy niż 45 dni od dnia pierwotnego terminu a miejsce winno znajdować się w obrębie powiatu w którym wyznaczono pierwotnie świadczenie usług.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zodr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-01

Zobacz inne

Prawo