Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kobierzyce, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00216481/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Malowanie stołówki w internacie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000115335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 2, Krzyżowice

1.5.2.) Miejscowość: Kobierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71/3118479

1.5.8.) Numer faksu: 71/3118479

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzs-krzyzowice.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Starosta Powiatu Wrocławskiego

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8971647961

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: T. Kościuszki 131

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 50-440

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.11.9.) Numer telefonu: 71 7222066

1.11.10.) Numer faksu: 71 7221706

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatwroclawski.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.powiatwroclawski.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Malowanie stołówki w internacie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f4662cb-f31b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032247/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace remontowo- budowlane na obiektach PZS Nr 1 w Krzyżowicach w podzialena na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Przetargowej Logintrade:
https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Za pośrednictwem Platformy Przetargowej Logintrade odbywa się komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu, w
szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, odpowiedzi na pytania, modyfikacji, przekazywanie
wezwań i zawiadomień w ramach prowadzonego postępowania.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie
Przetargowej Logintrade, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z
Platformy Przetargowej Logintrade przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Użytkownikom zewnętrznym – Wykonawcom przysługuje prawo korzystania z wsparcia technicznego dla Wykonawców Platformy
Przetargowej: + 48 71 787 37 57; + 48 71 787 35 34; + 48 71 787 37 27; Pn.–pt.: 8:00 – 16:00; helpdesk@logintrade.net
5. Sposób sporządzenia ofert, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz innych informacji
oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu winne być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania
z Platformy Przetargowej Logintrade, a w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem
terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postepowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach z siedzibą w Krzyżowicach, ul. Główna 2, tel.71/7221700, fax. 71/3118479, e-mail: sekretariat@pzs-krzyzowice.wroc.pl
2. Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt pod adres e-mail www. iod.mc@uslugirodo.eu , adres pocztowy: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, ul. Główna 2, 55-040 Kobierzyce, kontakt telefoniczny: 519-375-959.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu nr SP-ZP.272.23.33.2023.PP.II. Malowanie stołówki w internacie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżówicach prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP-ZP.272.23.33.2023.PP.II.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na malowaniu stołówki w internacie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.
Szczegóły zostały zawarte w OPZ - stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto (C) waga: 60 %
2) Przedłużenie okresu gwarancji (G) waga: 40 %
Punkty w poszczególnych kryteriach będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
a) Kryterium (C) – cena ofertowa brutto - max. 60 pkt:
Oferta z najniższą ceną ofertową brutto za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 60.
Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru.
C min
C = -------------------------------------- x 60
C ob
gdzie:
C – ilość punktów za kryterium ceny
Cmin – najniższa cena oferowana brutto
Cob – cena brutto oferty badanej
b) Kryterium (G) - przedłużenie okresu gwarancji – max 40 pkt.:
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać dodatkowe punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji, tj. wynoszącym 60 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 40, oferta z minimalnym okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy otrzyma 0 punktów.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, minimalny – 36 miesięcy.
Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:
Gob – G36
G = --------------------- x 40 pkt.
G60 – G36
gdzie:
G - liczba punktów za kryterium przedłużenie okresu gwarancji
Gob - okres gwarancji oferty badanej
G36 - minimalny wymagany okres gwarancji - 36 m-cy
G60 - maksymalny okres gwarancji - 60 m-cy
Jeżeli Wykonawca poda w formularzu ofertowym okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36 – miesięczny okres gwarancji i przyzna 0 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum, Zamawiający do oceny ofert przyjmie 60 miesięcy i przyzna 40 pkt., natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
Uwaga: Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „cena ofertowa brutto”
G – ilość uzyskanych punktów w kryterium „przedłużenie okresu gwarancji”
Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji jeżeli Wykonawca nie wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy (załącznik 3 do
SWZ).
Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo