Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Murowana Goślina, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00216856/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630011510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łopuchówko 1

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 618122161

1.5.8.) Numer faksu: +48 618122161 w. 128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo, gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b99eb180-e8d0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00488536/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b99eb180-e8d0-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.W-ca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu„Wykonawca”na Platformie.Informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy,w tym min.wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz info.dotyczące specyfikacji połączenia określa„Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”dostępny pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz info.zamieszczone na stronie Platformy w zakładce„Centrum Pomocy”. Z-cy dopuszcza również komunikację z W-cami za pomocą poczty elektronicznej email: karolina.lewandowska@poznan.lasy.gov.pl lub lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
Dokumenty elektroniczne wymienione w SWZ, o których mowa w §2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt 10.6. SWZ sporządza się w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Wymagane w SWZ informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt 10.6. SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Informacje na temat komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępne są również w Instrukcji interaktywnej – Komunikacja w postępowaniu dostępnej pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf.
W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 10.8. lit h) SWZ.
Pozostałe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacji dotyczącej wymogu użycia podpisu elektronicznego zawarte zostały w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Katarzyna Ślusarek, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod_lopuchowko@rodo.pl lub telefonicznie pod numerem: 605 236 635.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
Pozostałe informacje dotyczące RODO zawarte są w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, wymienionych w Załączniku nr 9 do SWZ stanowiącym wykaz punktów poboru energii PPE. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie: 115 MWh.

Przedmiot zamówienia ma ustalone parametry jakościowe, które określa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.3885, 1723,2127, 2243, 2370). Przedmiot zamówienia z powodów ekonomicznych nie został podzielony na części. Dokonując podziału przedmiotowego zamówienia na części, uzyskanie wskazanego powyżej efektu nie byłoby możliwe z uwagi na brak efektu skali, który dla potencjalnego wykonawcy skutkuje zapewnieniem sprzedaży w okresie realizacji przedmiotu zamówienia atrakcyjnego, stosunkowo dużego wolumenu energii w ramach stabilnego, bezpiecznego kontraktu. Ponadto, kolejną przesłanką braku podziału niniejszego zamówienia na części jest jego tożsamość przedmiotowa, tożsamość czasowa i możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę. Podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne koszty jego organizacji oraz przy tak dużej ilości punktów poboru energii elektrycznej również nadmierne trudności techniczne. Konieczność skoordynowania działań w przypadku podziału na części zagrażałaby prawidłowej realizacji całości zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
- SWZ;
- Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ;
- Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ;
- Wykazach punktu poboru energii PPE - Załącznik nr 9 do SWZ.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Niemniej jednak zalecane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przeznaczonego do realizacji dostawy i otoczenia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim kontakcie z pracownikiem, o którym mowa w pkt. 10.1. SWZ i po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu spotkania, przy uwzględnieniu godzin pracy siedziby Zamawiającego – biuro Nadleśnictwa Łopuchówko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych, ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) PZP.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, zgodnie z „Projektowanymi postanowieniami umowy” stanowiącymi załącznik nr 10 do SWZ.

Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy – zamówienie dotyczy dostaw wobec czego Zamawiający nie ma obowiązku stawiania wymagań odnośnie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.).

Wykonawca oświadcza, że ma lub będzie mieć zawartą ważną generalną umowę dystrybucyjną z OSD, umożliwiającą dostawę energii elektrycznej do obiektów odbiorcy końcowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD przez cały okres obowiązywania umowy.

Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2) W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych podwykonawców.
4) Powierzenie części zamówienia do realizacji podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Skorzystanie z prawa Opcji uzależnione jest od wystąpienia czynników niezależnych od Zamawiającego mających wpływ na zapotrzebowanie na energię elektryczną, w tym między innymi zmienne warunki atmosferyczne i/lub zmiany w zakresie ilości punktów poboru (okoliczności te, nie stanowią katalogu zamkniętego), możliwości zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w ramach środków finansowych, którymi Zamawiający dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia lub też wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw stanowiących przedmiot zamówienia na skutek stwierdzonych błędów w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia, potrzeb gospodarczych Zamawiającego. Przedstawiona poniżej prognozowana ilość zużycia energii elektrycznej, została oszacowana na podstawie analogicznego okresu w 2021 r. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego zakupu w prognozowanej ilości. W ramach prawa opcji, Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wysokości +/- 30 % względem szacunkowego zużycia. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §2 ust. 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych dostaw zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli złożone zostały oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. w wyznaczonym przez siebie terminie, tj. w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania, ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Przedmiotowe zamówienie należy uznać za zamówienie powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.3885, 1723,2127, 2243, 2370) w związku z tym Zamawiający zastosował kryterium – cena 100%, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

O realizację zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.3885, 1723,2127, 2243, 2370).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki zostaną spełnione, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.3885, 1723,2127, 2243, 2370) i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tych warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tych warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale nr 9 SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 ustawy Pzp może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.1., 6.3. i 6.4. SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: (a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
c) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt. 3 Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt. 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt. 6 Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7-8 Pzp,
- art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).
Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu składa dokumenty, o których mowa w pkt. 9.5 SWZ.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Pozostałe dokumenty zgodnie z SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1. SWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działające na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z poźn.zm.).

Pozostałe dokumenty zgodnie z SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 12.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) Formularz Oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ oraz sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b99eb180-e8d0-11ed-9355-06954b8c6cb9 w zakładce „Formularz ofertowy”;
b) Kosztorys Ofertowy (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
c) oświadczenia sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
- Wykonawcę,
- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jeżeli w imieniu Wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 13.7. lit. e) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt. 9.13. – 9.22. SWZ,
h) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej),
i) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niewiążący wzór stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Ochrony Środowiska S.A. nr rachunku: 03 1540 1056 2105 8312 9120 0006 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

Treść wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) SWZ musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Pozostałe informacje dotyczące wadium zawiera SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna,
8) podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dotyczące oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-24 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.7 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących bezpieczeństwu narodowego (Dz.U.z 2023 r. poz. 129 – „Specustawa”):
1)art.7 ust.1 pkt 1 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 Specustawy,
2)art.7 ust.1 pkt 2 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(t.j.Dz.U.z 2022 r.poz.593,655,835,2180,2185)jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporz.765/2006 i rozporz.269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art.1 pkt 3 Specustawy,
3)art.7 ust.1 pkt 3 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę,którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r.o rachunkowości(Dz.U.z 2021 r.poz.217,2105 i 2106 oraz z 2022 r.poz.1488)jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporz.765/2006 i rozporz.269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r. o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,o którym mowa w art.1 pkt 3 Specustawy.

W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla usług 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia,o której mowa w art.108 ust.2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje.

Wykonawcy,a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art.506-578 PZP,a postępowanie skargowe w przepisach art.579-590 PZP.

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art.93 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust.2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenie zamówienia dokonywane jest wPLN.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zobacz inne

Prawo