Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rząśnik, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00216941/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA RZĄŚNIK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RZĄŚNIK

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Rząśnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jesionowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Rząśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-205

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 59 29 260

1.5.8.) Numer faksu: 29 59 29 285

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rzasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd6207a6-f317-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00514415/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rzasnik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rzasnik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone
w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 311382,11 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel polegać będzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowie pobocza z kruszywa łamanego oraz budowie zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego wraz z poboczem zjazdów z kruszywa łamanego.
Założenia do projektowania:
­- klasa drogi – droga lokalna,
­- kategoria drogi – droga gminna,
­- projektowana długość – 331,85 m,
­- prędkość projektowa – 30km/h,
­- szerokość projektowanej jezdni – 5,00 m z miejscowym przewężeniem do 4,5 m na oczątku i na końcu projektowanej jezdni w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni asf.,
­- odwodnienie poprzez spływ wód powierzchniowych w zaniżenia występujące na nawierzchni drogi, poprzez wchłanianie do gruntu na terenach zielonych należących do Inwestora oraz spływ do rowów przydrożnych,
­- budowa jezdni drogi – nawierzchnia z betonu asfaltowego,
­- spadek poprzeczny jezdni – dwustronny 2%,
­- budowa pobocza jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%,
­- budowa zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego o szer. jezdni zjazdu 4,00 m, włączenie w projektowaną drogę wyokrąglone łukami o promieniu R=3,00 m, wraz z poboczem z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m,
­- budowa zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego o szer. jezdni zjazdu 3,00 - 4,00 m wraz z poboczem z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m,
­- drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją zostaną usunięte – 7 szt.
Budowę jezdni projektuje się istniejącym śladem z korektami, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.

Lokalizacja inwestycji:
Jednostka ewidencyjna: 143503_2 Rząśnik
Obręb ewidencyjny: 0026 Wólka Wojciechówek
Działki ewid. nr: 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6, 55/7
Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie
Przebudowa drogi obejmować będzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
Przebudowę jezdni projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.

Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel polegać będzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowie pobocza z kruszywa łamanego oraz budowie zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego, wraz z poboczem zjazdów z kruszywa łamanego.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
­- jezdnia z betonu asfaltowego 1 649,24 m2
­- zjazdy zwykłe z betonu asfaltowego 152,82 m2
­- pobocze jezdni z kruszywa łamanego 455,13 m2
­- pobocze zjazdów z kruszywa łamanego 39,43 m2
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 2 296,62 m2

Przewiduje się następującą kolejność realizacji:
- Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i przekopów kontrolnych,
- Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych,
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego związanej cementem, klasa mieszanki C3/4,
- Wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,
- Wykonanie warstw podbudowy zjazdów z betonu asfaltowego,
- Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego
- Wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm,
- Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego,
- Wyprofilowanie rowów przydrożnych wraz z obsiewem trawą i pozostałą zielenią drogową,
- Wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- Uporządkowanie terenu,
- Zgłoszenie zakończenia prac budowlanych,
- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca winien się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 600 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy). Wykonawca musi
przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem uiszczenia opłaty. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów. Więcej informacji w SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikami nr 2 i nr 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot
zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie IV.2.4.2 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również dokumenty, o których mowa w niniejszej SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie na podst. art. 125 uPzp, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają braki podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do
których realizacji te uprawnienia są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze
zamówienie,których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o
realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców.
W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie Zamawiający może żądać przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa/pn/rzasnik (link do odpowiedniego postępowania)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo