Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siedlce, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00217217/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenie Trener Personalny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 643 19 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.wachnikowska@uph.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uph.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenie Trener Personalny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0372d5a4-f3b9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00217217

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dotyczy Projektu: „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy o dofinansowanie projektu POWR.03.05.00-00-Z107/17-00 zad. 3 poz. 65.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uph-edu.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uph-edu.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej:
7. Rekomendowane przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;
b) Google Chrome 31;
c) Mozilla Firefox 26;
d) Opera 18.
8. Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Leader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
9. Rekomendowane formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
10. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych.
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
12. UWAGA! W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net.
13. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2, reprezentowany przez Rektora;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: roman.sikorski@uph.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.290.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenia szkolenia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności trener personalny, dla 30 osób w dwóch turach
(Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby osób do 20%) (09-11.06.2023 r. i 23-25.06.2023 r.).
2. Zakres szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia teoretyczne
i praktyczne:
1) Zakres zajęć szkoleniowych obejmuje przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności Trenera Personalnego, w tym w szczególności wiedzy na temat wysiłku fizycznego i jego wpływu na organizm człowieka z zakresu:
a) anatomii funkcjonalnej człowieka, wady postawy rodzaju treningów m. in. interwałowy, cardio, kulturystyczny, obwodowy, funkcjonalny, kulturystyczny, cross training, stacyjny, układanie programów treningowych,
b) podstawy fizjologii, metody pracy w sporcie, zasady dydaktyczne, teorii sportu i rekreacji, przygotowania imprez sportowych, zadania menadżera w sporcie,
c) biomechaniki stawów, odnowy biologicznej, masażu sportowego, znaczenia fizjoterapii w sporcie w tym nowoczesnej metody tapingu sportowego, pracy mięśni szkieletowych, zjawiska super kompensacji w sporcie
d) dietetyki, suplementacji i żywienia, układania planów dietetycznych, obliczania zapotrzebowania kalorycznego,
e) kim jest trener personalny i trening personalny, trendy w siłowniach i w klubach fitness, budowanie wizerunku, omówienie sprzętu siłowego
f) omówienie poszczególnych form treningu: kulturystyka, trening siłowy, trening funkcjonalny, cross training, trening obwodowy, trening stacyjny, masaż sportowy
g) badanie i analiza składu ciała, modele i metody stosowane w treningu personalnym
h) rozgrzewka, metodyka treningu, ćwiczenia złożone i izolowane, trening poszczególnych grup mięśniowych
2) Szkolenie musi mieć przede wszystkim wymiar praktyczny, powinno jednak dostarczać także wiedzy teoretycznej w niezbędnym zakresie.
3) Po złożeniu egzaminu końcowego absolwent szkolenia winien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację Trenera Personalnego w języku polskim i angielskim, certyfikat w języku polski i angielskim, który uprawnia do pracy i który honorowany jest na terenie polski i na terenie krajów Unii Europejskiej. W sytuacji nie zdania egzaminu, student ma prawo do egzaminu poprawkowego bez obciążania go dodatkowymi kosztami. Tyczy się to również kolejnych nie zdanych egzaminów. Terminy egzaminu poprawkowego winny odbyć się na obiektach Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach.
4) Za godzinę szkoleniową przyjmuje się 45 minut.
5) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia materiałów szkoleniowych,
b) wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu Trenera Personalnego, legitymację Trenera Personalnego w języku polskim i angielskim, certyfikatu w języku polskim i angielskim, który uprawnia do pracy i który jest honorowany na terenie Polski i na terenie krajów Unii Europejskiej.
c) przekazania Zamawiającemu programu szkoleń przed rozpoczęciem świadczenia usługi i skryptu lub książki według której będzie prowadzone szkolenie
d) zapewnienie (wykonawcy z poza Siedlec) własnego transportu, wyżywienia i noclegu.
e) sporządzenia dokumentacji szkolenia (dziennik) w zakresie i w formie określonej w uzgodnieniu z Zamawiającym.
f) W ostatnim dniu zajęć podpisania protokołu odbioru szkolenia
3. Szkolenie Trenera Personalnego przeprowadzą cztery osoby, każda w wymiarze 70 godzin. Łącznie 280 godziny dla czterech grup szkoleniowych, czyli 70 godzin na grupę. Zajęcia będą prowadzone jednocześnie w czterech grupach po 7-8 osób w grupie.
4. Szkolenie Trenera Personalnego będą prowadzone na obiektach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy 3-Maja 54 w Siedlcach (sala fitness, sala lustrzana, sala wykładowa, sala aerobowa) oraz na obiektach Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu przy ul. Prusa 14 w Siedlcach.
5. Szkolenie odbędzie się w następujących terminach, w postaci dwóch zjazdów: 09-11.06.2023 i 23-25.06.2023 e godzinach 9,00-18,00 z przerwą na posiłek.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednie sale szkoleniowe z wykorzystaniem sprzętu kulturystycznego, sali aerobowej, sali wykładowej i sali fitness.
7. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to jest:
- jako osoby prowadzące szkolenie uczestniczyć będą 4 osoby, z których:
a) co najmniej jedna posiadać będzie wykształcenie wyższe na kierunku „fizjoterapia”;
b) co najmniej jedna posiadać będzie wykształcenie wyższe na kierunku „dietetyka”;
c) co najmniej jedna posiadać będzie ukończone studia podyplomowe lub kursy o tematyce „menadżer sportu”;
d) wszystkie osoby prowadzące szkolenie posiadają wykształcenie wyższe.
9. Każda z 4 osób prowadzących szkolenie posiada doświadczenie, polegające na przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 5 szkoleń/kursów, obejmujących jedno lub więcej następujących zagadnień: trener personalny, kurs masażu sportowego, kurs instruktora kulturystyki, kurs instruktora cross training, kurs z zakresu dietetyki sportowej, kurs treningu stacyjnego, kurs treningu funkcjonalnego, kurs treningu obwodowego i kurs tapingu sportowego.
10. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie z wykorzystaniem materiałów teoretycznych w postaci skryptu lub książki (możliwość nośnika informatycznego) z materiałami dotyczącymi zagadnień związanych ze szkoleniem Trenera Personalnego. Przy składanej ofercie należy dołączyć egzemplarz skryptu lub książki według której szkolenie zostanie przeprowadzone.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - z punktu widzenia kryteriów:
1) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - znaczenie 60%;
2) termin płatności faktury - znaczenie 40%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Liczba punktów obliczona zostanie w następujący sposób:
1) dla kryterium „cena za wykonanie przedmiotu zamówienia”:
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną ocenę 60 punktów,
b) oferty pozostałych Wykonawców otrzymają liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
An = (C min/Cn) x 60
C min - cena najniższa w złożonych ofertach
Cn - cena oferty rozpatrywanej
An - ocena punktowa
c) uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
2) dla kryterium „termin płatności faktury”:
oferta Wykonawcy, który zaoferuje
- 14 dni - otrzyma 0 punktów,
- 21 dni - otrzyma 20 punktów,
- 30 dni - otrzyma 40 punktów.
Liczba punktów przyznanych ofercie zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Nie wskazanie lub wskazanie innego terminu płatności niż wyżej wymienione przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ będzie oznaczać, że Wykonawca zaproponował 14 dniowy termin płatności.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz najdłuższy termin płatności faktury.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności:
a) widoczną mylną pisownię wyrazu,
b) ewidentny błąd gramatyczny,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy,
e) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w po¬stępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 musi być dołączone do oferty w formie oryginału podpisanego przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonaw¬ców, lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać, iż dotyczy ono udziału w niniejszym postępowaniu, a jego okres ważności obejmować musi niniejsze postępowanie.
4. Jeśli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy na następujących warunkach:
1) zmiana liczby osób objętych usługą. Strony przewidują możliwość zmiany( zmniejszenie lub zwiększenie) liczby osób objętych usługą do 20%;
2) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy dopuszcza się zmiany określonych w harmonogramie terminów przeprowadzenia szkolenia;
3) w przypadkach uzasadnionych, w szczególności gdy wynika to z sugestii zgłaszanych przez uczestników projektu lub przez Zamawiającego, dopuszcza się zmianę zagadnień, objętych zakresem szkoleń.
2. Strony ustalają następujące warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany;
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;
3) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://uph-edu.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-22

Zobacz inne

Prawo