Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Stara Kornica, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00217308/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA STARA KORNICA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana źródeł ciepła wraz z termomodernizacją trzech budynków Gminy Stara Kornica oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na dom kultury w Gminie Stara Kornica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STARA KORNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 191

1.5.2.) Miejscowość: Stara Kornica

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-205

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kornica.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kornica.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana źródeł ciepła wraz z termomodernizacją trzech budynków Gminy Stara Kornica oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na dom kultury w Gminie Stara Kornica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a8a32bb-f3b8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00217308

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027428/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wymiana źródeł ciepła wraz z termomodernizacją trzech budynków Gminy Stara Kornica oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na dom kultury w Gminie Stara Kornica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

1.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej 2.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Poddziałanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a8a32bb-f3b8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły zawiera rozdział 15 SWZ - Informacje o sposobie komunikowania się

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stara Kornica
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@kpl.net.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BUZ.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Dom Kultury w Starej Kornicy - Stara Kornica 169A.
Zamówienie w części pierwszej w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz wykonanie niżej wymienionych robót w zakresie:
1) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę istniejącego kotła opalanego węglem i montaż powietrznej pomy ciepła, wymianę instalacji c.o. na ogrzewanie wodne podłogowe z regulacją centralną i miejscową z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P oraz regulację instalacji;
2) Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła;
3) Ocieplenie stropodachu warstwą izolacji o grubości 23 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK.;
4) Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji o grubości 16 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK;
5) Ocieplenie podłogi na gruncie warstwą izolacji o grubości 6 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK;
6) Ocieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych warstwą izolacji o grubości 16 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK;
7) Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych na nowe szczelne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K;
8) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,72 kWp;
Zamówienie w części pierwszej w ramach projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na dom kultury” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz wykonanie niżej wymienionych robót w zakresie:
1) Wymiana pokrycia dachowego na nowe poprzez wymianę warstwy papy na pokrycie z blachy trapezowej na nowo wykonanych kontrłatach wraz z wykonaniem instalacji odprowadzania wody deszczowej;
2) Przebudowa wnętrza budynku poprzez wykonanie ścian działowych w technologii suchej z płyt g-k, przy użyciu profili aluminiowych typu C i U wraz z wypełnieniem ich wełną mineralną i folią paraizolacyjną;
3) Modernizacja instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej w zakresie wymiany punktów poboru ciepłej wody (w tym wykonanie nowych ustępów z płuczkami, umywalek, zlewozmywaków i baterii) wraz z wykonaniem nowych rurociągów z pełną armaturą zabezpieczającą ww. instalacji oraz wykonaniem izolacji instalacji ciepłej wody użytkowej;
4) Przystosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych – wykonanie nowego podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem nowych obrzeży betonowych umożliwiających wejście do budynku głównym wejściem;
5) Remont wnętrza budynku poprzez wykonanie robót tynkarskich oraz wykończenie ścian wewnętrznych glazurą do wysokości 2,1 m w pomieszczeniach sanitarnych oraz w aneksie kuchennym do wysokości blatu kuchennego. W pozostałych pomieszczeniach wykonanie lamperii z farby lateksowej zmywalnej do wysokości 2,0 m. Dwukrotne malowanie ścian powyżej lamperii oraz glazury we wszystkich pomieszczeniach;
6) Remont wnętrza budynku poprzez wykończenie podłóg gresem;
7) Wykonanie sufitu podwieszanego;
8) Montaż drzwi wewnętrznych;
9) Wymiana okien zewnętrznych drewnianych na nowe z PCV o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K;
10) Montaż grzejników konwektorowych;
11) Wymiana instalacji elektrycznej na nową;
12) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na nowe energooszczędne LED;
13) Montaż klimatyzacji;
Szczegółowy zakres robót przedstawiony został zawarty w przedmiarze robót dla zadania „Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na dom kultury”, który został załączony do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Domu Kultury w Starej Kornicy stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71313430-8 - Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokonuje się oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 226 PZP) oraz kryterium oceny formalnej ofert opisanych w SWZ:
1) Oferty niespełniające wymagań określonych w PZP i SWZ zostaną odrzucone.
2) Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu zgodnie z PZP i SWZ.
Oferty oceniane będą zgodnie z zasadami opisanymi w ust.18.4 i ust, 18.5 SWZ.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Za ofertę najkorzystniejszą zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2) „Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego” – D;
3) „Okres udzielonej gwarancji” – G.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą punktów przyznanych wg zasad opisanych w powyższych punktach.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia, w którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanych kryteriów wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część druga zamówienia dotyczy termomodernizacji budynku Lecznicy dla zwierząt (budynek użytkowy) w Starej Kornicy, Stara Kornica 226A, 08-205 Stara Kornica.
Zamówienie w części drugiej obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz wykonanie niżej wymienionych robót w zakresie:
1) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła i montaż powietrznej pomy ciepła, wymianę instalacji c.o. na ogrzewanie wodne podłogowe z regulacją centralną i miejscową z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P oraz regulację instalacji;
2) Ocieplenie stropodachu warstwą izolacji o grubości min. 23 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK;
3) Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji o grubości min. 13 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK;
4) Ocieplenie podłogi na gruncie warstwą izolacji o grubości min. 6 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK;
5) Wymiana bramy garażowej stalowej na nową szczelną o współczynniku przenikania ciepła równym 1,3 W/m2K;
6) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 5,1 kWp;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71313430-8 - Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokonuje się oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 226 PZP) oraz kryterium oceny formalnej ofert opisanych w SWZ:
1) Oferty niespełniające wymagań określonych w PZP i SWZ zostaną odrzucone.
2) Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu zgodnie z PZP i SWZ.
Oferty oceniane będą zgodnie z zasadami opisanymi w ust.18.4 i ust, 18.5 SWZ.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Za ofertę najkorzystniejszą zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2) „Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego” – D;
3) „Okres udzielonej gwarancji” – G.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą punktów przyznanych wg zasad opisanych w powyższych punktach.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia, w którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanych kryteriów wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część trzecia zamówienia dotyczy termomodernizacji budynku Lecznicy dla zwierząt (budynek mieszkalny) w Starej Kornicy, Stara Kornica 226, 08-205 Stara Kornica.
Zamówienie w części trzeciej obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej
i wykonawczej oraz wykonanie niżej wymienionych robót w zakresie:
1) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę istniejącego kotła opalanego węglem i montaż powietrznej pomy ciepła, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach, płukanie oraz regulację instalacji;
2) Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła;
3) Ocieplenie stropodachu warstwą izolacji o grubości 24 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK;
4) Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji o grubości 13 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK;
5) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,72 kWp;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71313430-8 - Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokonuje się oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 226 PZP) oraz kryterium oceny formalnej ofert opisanych w SWZ:
1) Oferty niespełniające wymagań określonych w PZP i SWZ zostaną odrzucone.
2) Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu zgodnie z PZP i SWZ.
Oferty oceniane będą zgodnie z zasadami opisanymi w ust.18.4 i ust, 18.5 SWZ.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Za ofertę najkorzystniejszą zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2) „Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego” – D;
3) „Okres udzielonej gwarancji” – G.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą punktów przyznanych wg zasad opisanych w powyższych punktach.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia, w którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanych kryteriów wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdział 9 SWZ -Warunki udziału w postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Karty technicznej oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzającej spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w PFU dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;
2) Certyfikatu potwierdzającego zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub z normą równoważną, wydanego przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Zamawiający uzna, że złożone przedmiotowe środków dowodowe, o których mowa w ust. 12.7 SWZ są niekompletne, wezwie Wykonawcę do uzupełniania w trybie art. 107 ust. 2 PZP. przypadku niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą Zamawiający przewiduje również możliwość zastosowania art. 223 ust. 1 ustawy PZP w przypadku potrzeby wyjaśnienia złożonych wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Dla pierwszej części zamówienia Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) .
Dla drugiej części zamówienia Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) .
Dla trzeciej części zamówienia Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form:
1) w pieniądzu, przelewem na konto 59 8035 0000 0000 1658 2000 0170 z adnotacją Wadium – nr postępowania BUZ.271.8.2023”, z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymienione środki znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 10.4 pkt 2-4 SWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
UWAGA: gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu Wykonawca może załączyć do oferty kopię przelewu.
Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w IPU. Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo