Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00217989/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa aparatu RTG do radiografii cyfrowej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630511135

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Aleje Solidarności 36

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-696

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@posum.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.posum.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00217989

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00217936

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium w wysokości 7.500,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych nr: 60 1020 4027 0000 1002 1346 6539 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr DA.272.3.2023. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w pkt 16.1 SWZ terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia (nazwy postępowania),
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

Po zmianie:
1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium w wysokości 7.500,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych nr: 62 1020 4027 0000 1402 1445 6968 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr DA.272.3.2023. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w pkt 16.1 SWZ terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia (nazwy postępowania),
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

Zobacz inne

Prawo