Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Leszno, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218008/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Leszno

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH BRANŻY DROGOWEJ
NA TERENIE GMINY LESZNO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-084

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jzielerowicz@gminaleszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH BRANŻY DROGOWEJ
NA TERENIE GMINY LESZNO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c548dc6-f3c9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019668/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie (projekt) - fundusz sołecki Leszno Południe

1.3.3 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej bocznej od ulicy Leśnej w Wiktorowie (projekt)-fundusz sołecki

1.3.12 Utwardzenie pobocza przy ul. Kwiatowej w Wyględach (projekt) - fundusz sołecki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego
przez link: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl
3. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie
informatycznym dostępnym pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową
Zamawiającego.
6. Złożenie oferty oraz pozostałych dokumentów zostało opisane w Instrukcji dla
wykonawców, która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.
7. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty
wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym
dostępnym pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą
kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to
na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu
opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania
i/lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział
w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po
założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty i innych dokumentów
w postępowaniu oraz w przypadku wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
także dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
8. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wystarczy zalogowanie
Wykonawcy na Platformie zakupowej, bez konieczności jeszcze rejestracji.
9. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem
https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox,
Strona 10 z 23
Google Chrome lub MS Edge;
• podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze
internetowe)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: „Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie (projekt)- fundusz sołecki Leszno Południe”
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami w celu dokonania w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni drogi wraz z budową poboczy, zjazdów i odwodnienia, na długości około 270 mb o zmiennej szerokości pasa drogowego od około 6,5m do 9,0m. Ulica na działkach 424/12 i 424/63 nie jest droga publiczną

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zgodnym
z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego w wysokości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zlecenie usług podobnych może wynikać z konieczności zmiany zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz może zwiększyć się zakres ze względu na zapotrzebowania społeczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej bocznej od ulicy Leśnej w Wiktorowie (projekt)- fundusz sołecki”
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami w celu dokonania przez Zamawiającego skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni drogi wraz z budową poboczy, zjazdów i odwodnienia powierzchniowe, na długości około 150 mb. Ulica na działkach 48/4 i 49/6 nie jest droga publiczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zgodnym
z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego w wysokości nie większej niż
50 % wartości zamówienia podstawowego. Zlecenie usług podobnych może wynikać z konieczności zmiany zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz może zwiększyć się zakres ze względu na zapotrzebowania społeczne

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: „Utwardzenie pobocza przy ul. Kwiatowej w Wyględach (projekt)- fundusz sołecki”
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania wzmocnienia pobocza po zachodniej stronie do istniejącej drogi gminnej wewnętrznej ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami w celu dokonania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji utwardzenia pobocza po zachodniej stronie o szerokości do granicy pasa drogowego na długości około 230 mb. (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 do wysokości rowu melioracyjnego).
Należy przewidzieć połączenie projektowanego utwardzonego pobocza przy ul. Kwiatowej z chodnikiem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Stołeczną) i uzgodnić je z MZDW.
Ulica na działce 208/1 nie jest droga gminną wewnętrzną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art.
214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zgodnym
z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego w wysokości nie większej niż
50 % wartości zamówienia podstawowego. Zlecenie usług podobnych może wynikać
z konieczności zmiany zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz może
zwiększyć się zakres ze względu na zapotrzebowania społeczne

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1.nie podlegają wykluczeniu;
1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla Części I, II, III min. 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy / przebudowy drogi o długości min. 150 m, każda;
/Zasobu wiedzy i doświadczenia nie można łączyć. Przynajmniej jeden ze wspólnie ubiegających się wykonawców musi spełnić w całości ten warunek. W przypadku korzystania z zasobów podwykonawców lub podmiotów trzecich warunek ten spełnia w całości wykonawca lub podwykonawca lub podmiot trzeci/.
b)Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia dla Części I, II, III,:
− co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za projektowanie, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
do projektowania w specjalności inżynieryjnej, drogowej, określone
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023
r., poz. 682) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie (od daty otrzymania
uprawnień budowlanych) w pełnieniu obowiązków Projektanta.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 3, 6 Pzp dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SWZ.
2) Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp – Załącznik nr 4 do SWZ.
3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania oraz na potwierdzenie w zakresie braku przesłanek wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy -Załącznik nr 5 do SWZ.
6) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za projektowanie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp – Załącznik nr 1 do SWZ.
/W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/ów niebędącym/ch podmiotem udostępniającym
zasoby, o którym/ch wiadomo na etapie składania oferty, Zamawiający wymaga złożenia przez Podwykonawcę/ów wyżej wskazanego oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Każdy składający oświadczenie o którym mowa w pkt. 5 ppkt 1) podpisuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym/.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 2 do SWZ.
3) Zasobu wiedzy i doświadczenia nie można łączyć. Przynajmniej jeden ze wspólnie ubiegających się wykonawców musi spełnić w całości ten warunek. W przypadku korzystania z zasobów podwykonawców lub podmiotów trzecich warunek ten spełnia w całości wykonawca lub podwykonawca lub podmiot trzeci.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z par. 13 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-24 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Zobacz inne

Prawo