Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kielce, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218239/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POWIAT KIELECKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi kasowej (automatycznej) wraz z usługami towarzyszącymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KIELECKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009372

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wrzosowa 44

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-211

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.kielce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.kielce.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218239

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00202917

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00052660/04/P

Po zmianie:
2023/BZP 00052660/05/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi kasowej (automatycznej) wraz z usługami towarzyszącymi;
2) przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług płatniczych w imieniu Zamawiającego w Samoobsługowym Punkcie Kasowym przy wykorzystaniu urządzeń (opłatomatów – 2 szt.: uniwersalnego i bezgotówkowego), serwis urządzeń, księgowanie wpłat na koncie/kontach Zamawiającego najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę wszystkich osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
a) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.),
b) wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegające na nadzorowaniu wykonywania przedmiotu umowy oraz instalacji opłatomatów i wszelkich czynności związanych z ich serwisem i obsługą w trakcie trwania umowy. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.),
c) w przypadku ustania zatrudnienia, np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn w trakcie okresu, o którym mowa w lit. b) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić w ich miejsce na pozostały okres realizacji przedmiotu zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach, o których mowa w ust. 3,
d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę, dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ,
e) Wykonawca po podpisaniu umowy przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami zanonimizowanych umów o pracę pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia. Każdorazowo przy zmianie pracowników realizujących zamówienie, na co najmniej 2 dni robocze przed taką zmianą, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów, potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3, np. przedstawiając oświadczenie tych osób, że są zatrudnione na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie na podstawie umów o pracę. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę.
4. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, związanych z zatrudnianiem osób.
5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
8. Ze względów organizacyjnych, technicznych oraz ekonomicznych przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Świadczenie usługi obsługi kasowej odbywa się dotychczas przez jeden podmiot. Z uwagi na zmianę w zakresie stopniowej automatyzacji i chęci ograniczenia ilości płatności gotówką dokonuje się zmian, polegających na eliminacji czynnika ludzkiego jako pośrednika między płatnikiem a odbiorcą końcowym (wierzycielem). Zmiana ta powoduje docelowo jedynie likwidację punktu kasowego poprzez zastąpienie jej urządzeniem automatycznym. Z uwagi na ten fakt usługę powinien świadczyć jeden Wykonawca jak dotychczas. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający zaleca, ale nie warunkuje złożenia ważnej oferty od przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach (ul. Wrzosowa 44) w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Dokładny termin wizji lokalnej należy ustalić z osobami wskazanymi w rozdz. XI lit. a) SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi kasowej (automatycznej) wraz z usługami towarzyszącymi;
2) przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług płatniczych w imieniu Zamawiającego w Samoobsługowym Punkcie Kasowym przy wykorzystaniu urządzeń (opłatomatów – 2 szt.: uniwersalnego i bezgotówkowego), serwis urządzeń, księgowanie wpłat na koncie/kontach Zamawiającego najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę wszystkich osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
a) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.),
b) wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegające na nadzorowaniu wykonywania przedmiotu umowy w trakcie trwania umowy. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.),
c) w przypadku ustania zatrudnienia, np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn w trakcie okresu, o którym mowa w lit. b) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić w ich miejsce na pozostały okres realizacji przedmiotu zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach, o których mowa w ust. 3,
d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę, dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ,
e) Wykonawca po podpisaniu umowy przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami zanonimizowanych umów o pracę pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia. Każdorazowo przy zmianie pracowników realizujących zamówienie, na co najmniej 2 dni robocze przed taką zmianą, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów, potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3, np. przedstawiając oświadczenie tych osób, że są zatrudnione na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie na podstawie umów o pracę. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę.
4. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, związanych z zatrudnianiem osób.
5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
8. Ze względów organizacyjnych, technicznych oraz ekonomicznych przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Świadczenie usługi obsługi kasowej odbywa się dotychczas przez jeden podmiot. Z uwagi na zmianę w zakresie stopniowej automatyzacji i chęci ograniczenia ilości płatności gotówką dokonuje się zmian, polegających na eliminacji czynnika ludzkiego jako pośrednika między płatnikiem a odbiorcą końcowym (wierzycielem). Zmiana ta powoduje docelowo jedynie likwidację punktu kasowego poprzez zastąpienie jej urządzeniem automatycznym. Z uwagi na ten fakt usługę powinien świadczyć jeden Wykonawca jak dotychczas. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający zaleca, ale nie warunkuje złożenia ważnej oferty od przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach (ul. Wrzosowa 44) w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Dokładny termin wizji lokalnej należy ustalić z osobami wskazanymi w rozdz. XI lit. a) SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 09:00

Po zmianie:
2023-05-19 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 12:00

Po zmianie:
2023-05-19 12:00

Zobacz inne

Prawo