Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218243/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie zasilania i sterowania istniejących wentylatorów oddymiających garaż podziemny w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Wilanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszka Klimczaka 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-797

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wilanow.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zasilania i sterowania istniejących wentylatorów oddymiających garaż podziemny w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-934860a5-f30a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030661/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.28 Wykonanie zasilania i sterowania istniejących wentylatorów oddymiających garaż podziemny Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne
do przekazania danych dotyczące systemu
https://zamowienia.um.warszawa.pl:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
Format kodowania i oznaczania czasu:
• plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE -
JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość
zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi
posiadać:
• E-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development
Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace,
po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać:
• Profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, iż: - Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.
3) ),zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art.
16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w
zakresie niezgodnym z ustawą.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/WAG/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów poprzez wykonanie zasilania i sterowania istniejących wentylatorów oddymiających garaż podziemny w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – Załącznik nr 6.1 do SWZ, załącznik nr 2 do wzoru umowy - dokumentacja projektowa zasilania i sterowania istniejących wentylatorów oddymiających garaż.
Wymienione materiały i części Wykonawca zabierze i zutylizuje na własny koszt.
Wszystkie użyte materiały i części będą fabrycznie nowe pozbawione wad.
Obiekt użyteczności publicznej.
Wyłączenia zasilania w energię elektryczną możliwe tylko w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
Ze względu na charakter obiektu i zamontowane w nim urządzenia, wyłączenia zasilania w energię elektryczną muszą być uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed planowanym wyłączeniem i nie dłuższe niż 60 minut (maksymalnie 3 wyłączenia w ciągu doby). Informację o planowanych włączeniach Wykonawca przekaże w formie elektronicznej na adresy wskazane w umowie.
Ze względu na terminarz ślubów wyłączenia zasilania dopuszczone są po godz. 18.00 w dniach kiedy odbywać się będą uroczystości ślubne. Harmonogram zostanie przedstawiony Wykonawcy na 30 dni przed planowaną datą ślubów (należy założyć, że śluby odbywają się w co drugą sobotę).
Ze względu na imprezy kulturalno-sportowe nie dopuszcza się wyłączeń zasilania w energię elektryczną w następujące dni:
- 01, 08, 15, 22, 29 lipca 2023 r.,
- 05, 12, 19 sierpnia 2023 r.
- 8 - 10 września 2023 r.
- 13 – 15 października 2023 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innych terminów, których na chwilę obecną nie jest w stanie przewidzieć, a w których nie będzie możliwości wyłączenia zasilania w energię elektryczną takich jak: soboty i niedziele ze względu na ogłoszone wybory powszechne, referenda itd., imprezy okolicznościowe organizowane przez Urząd Dzielnicy Wilanów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 30 dni wcześniej. Przykład: wybory ogłoszone na dzień 08.10.2023 r. – brak możliwości wyłączenia zasilania w dniach 07 i 08.10.2023 r. – termin realizacji umowy zostaje wydłużony o kolejny okres, który umożliwi Wykonawcy wyłączenie zasilania.
II. Warunkiem podpisania protokołu z wykonania prac dot. zasilania i sterowania istniejących wentylatorów oddymiających garaż, jest przetestowanie poprzez uruchomienie wentylatorów.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 20 tygodni (do 140 dni).
Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

B. Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż
36 miesięcy.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia może zostać przedłużony zgodnie z ofertą Wykonawcy w zakresie kryterium oceny ofert „Rozszerzony okres gwarancji”.

C. Wymaganie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, tj. czynności opisane w STWiORB. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez osoby realizujące czynności, o których mowa powyżej, przez cały czas trwania Umowy. W przypadku okoliczności rozwiązania stosunku pracy z którąkolwiek z tych osób w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wyznaczenia na to miejsce innej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze przedstawi oświadczenie o zatrudnieniu osób, o których mowa powyżej oraz oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy w ww. terminach również przedstawienia oświadczenia zatrudnionego pracownika, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika i innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę, celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1.1 W zakresie doświadczenia Wykonawcy
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty przynajmniej dwie roboty budowlane o wartości każdej z robót wynoszącej co najmniej 300.000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu robót elektrycznych w tym wymianie, montażu lub przebudowie rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia.
1.2 W zakresie kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby prawidłowej realizacji, przynajmniej:
a) jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi.
Wyżej wymienione uprawnienia budowlane wymagane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682)
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w III.B.1.1.1. SWZ musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców polegających na zdolnościach zawodowych, na zasadach określonych w art. 118 ustawy - podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.B.1.1.1. SWZ.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 118 ust. 2 ustawy).
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiotu na zasobach, których polega Wykonawca.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy wykonawca.
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt III.B.2.SWZ:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; w zakresie wymaganym w punkcie III.B.2 SWZ – wykaz robót stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Wykaz robót należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.
Dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
- dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do
reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane –
w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej
poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub
podpisem zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, które każdego
z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.B.1.1.2.a SWZ – wykaz osób stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu
1) Zamawiający wymaga złożenia zdefiniowanego w Systemie formularza oferty o treści zgodnej z założeniami SWZ.
2) Ponadto wraz z ofertą należy złożyć:
a) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy), o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
b) Oświadczenie o podstawach wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 (jeżeli dotyczy) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
c) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument winien być załączony w formie oryginału lub odpowiednio poświadczonego odwzorowania.
e) Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie lub inny środek dowodowy podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
ii. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
iii. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
f.1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
g) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VII B SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej, poświadczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
W/w dokument powinien zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
d) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w III.B.1.1.1 SWZ musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie)
f) Oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie jego dotyczącym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, w szczególności:
§ 2 ust. 6 wzoru umowy
Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec skróceniu w przypadku jego wykonania przed terminem lub przedłużeniu w przypadkach, określonych w § 17 Umowy.
§ 3 ust. 3 pkt 21 wzoru umowy
W przypadku gdy na podstawie pkt. 20) lit. c Zamawiający wskaże kolejne terminy, w których nie będzie możliwości wyłączenia zasilania energią elektryczną dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do poniedziałku następującego bezpośrednio po sobocie i niedzieli nie wymienionych w § 3 ust 3 pkt. 20) ppkt a-c wzoru umowy.
§ 6 ust 16 wzoru umowy
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 17 wzoru umowy
1. W trakcie realizacji Umowy, postanowienia Umowy mogą ulec zmianom w zakresie:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy,
w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 pkt 21 oraz:
a) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi zostać udokumentowany w formie pisemnej (protokołów) spisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
c) zmiany przepisów prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
d) w przypadku zaistnienia innych okoliczności przewidzianych w art. 455 pzp,
e) konieczności wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z innych przyczyn podanych przez Wykonawcę, nie wymienionych w lit. a-e, które Zamawiający uzna za istotne i niezależne od Wykonawcy.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2) zmiany oznaczenia Zamawiającego i /lub Wykonawcy, albo numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
3) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji,
4) konieczności dostosowania sposobu dostarczania faktur do wymogów wewnętrznych lub organizacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy;
5) zmiany sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy;
6) zmiany terminu płatności lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy;
7) zmiany warunków umowy w związku ze zmianą przepisów bądź interpretacji dotyczących danych osobowych.
2. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają sporządzenia aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 tygodni (do 140 dni).

Zobacz inne

Prawo