Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pińczów, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218341/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Pińczowski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostawa baz danych BDOT, GESUT i EGIB dla jednostki ewidencyjnej : 260802_2 Kije (20 obrębów). Synchronizacja baz danych. Doprowadzenie baz danych do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pińczowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009432

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zacisze

1.5.2.) Miejscowość: Pińczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@pinczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa baz danych BDOT, GESUT i EGIB dla jednostki ewidencyjnej : 260802_2 Kije (20 obrębów). Synchronizacja baz danych. Doprowadzenie baz danych do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14823555-f3d3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065243/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT oraz synchronizacja baz EGIB, BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej 260802_2 KIJE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-14823555-f3d3-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów, wymagań technicznych oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Zgodnie z informacjami zawartymi w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, stanowi spełnienie przez administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2026 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PiPR.IV.0272.05.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 131000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa baz danych BDOT, GESUT i EGIB dla jednostki ewidencyjnej: 260802_2 KIJE (20 obrębów). Synchronizacja baz danych. Doprowadzenie baz danych do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

4.2.6.) Główny kod CPV: 71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

71354100-5 - Usługi odwzorowania cyfrowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalna ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:


1. Cena (z Formularza ofertowego, brutto) 60 % LP = (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 60 Lp – liczba punktów
2. Rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi w miesiącach (minimalny okres – 36 miesięcy) do 36 m-cy - 0 %
37-48 m-cy – 10 %
49-60 m-cy – 20 %
61-72 m-ce – 30 %
73 m-ce i więcej -40 % Lp = (ilość miesięcy badana/ilość miesięcy najdłuższa) x 40 lp - liczba punktów

Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena (C):
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:
C = (cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto) x 60
Dodatkowe postanowienia dot. kryterium okres rękojmi (R):
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:
R = ilość miesięcy badana / ilość miesięcy najdłuższa x 40
Liczba punktów w kryterium rękojmia zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres rękojmi wyrażony w pełnych miesiącach. Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji i rękojmi: min. okres – 36 miesięcy
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Do postepowania może przystąpić Wykonawca który:
1. Spełnia warunki udziału w postepowaniu i złoży stosowne oświadczenie – załącznik nr 2 – „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu”2. Złoży ważną ofertę wraz z załącznikami, spełniającą wymagania ogłoszenia i SWZ – załącznik nr 1 – „Formularz oferty”
3. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o którym mowa w art. 108 ust 1 pkt. 1,2,5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy PZP i złoży stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 prace geodezyjne w zakresie opracowania baz danych BDOT500, GESUT i EGIB o wartości min. 50 tys. zł,
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia minimum jedna osobą posiadającą uprawnienia w geodezyjne wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz w okresie ostatnich 5 lat osoba ta winna brać udział w pracach geodezyjnych w zakresie opracowania baz danych BDOT500, GESUT i EGIB o wartości min 50 tys. zł.
5. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - wykonawca.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa wyżej, składa każdy z Wykonawców.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 UPZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu z postępowania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, Załącznik nr 3a do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 24.1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 UPZP – spełnienie warunków udziału – załącznik nr 2 do SWZ,
b) oświadczenia, o których mowa powyżej, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w punkcie wyżej (pkt „a”) , składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 UPZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, Załącznik nr 2a do SWZ,
c) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ,
d) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 25.1 SWZ,
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ,
f) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 10

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz wykonanych usług opisanych w pkt. 23.4 niniejszej SWZ, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli w uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wnioskodawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 8 do SWZ

Wykaz osób opisanych w pkt. 23.4 niniejszej SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

załącznik nr 8 do SWZ - wykaz wykonanych usług
załącznik nr 9 do SWZ - wykaz osób

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala kwotę wadium w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu (w polskich złotych - PLN)
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczonych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem „Wadium baza danych Powiat Pińczowski - Kije ”
Numer rachunku: 17 8509 0002 2001 0000 0185 0002
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku określonym ustawą PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 UPZP.
7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ustawy UPZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
2.2. Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
2.3. Ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków oraz Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 UPZP oraz wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 4

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

oba kryteria oceny ofert: cena oraz rozszerzenie okresu gwarancji i rękojmi

Zobacz inne

Prawo