Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siemianowice Śląskie, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218366/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. Z.o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1-go Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zozsiemianowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozsiemianowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. Z.o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d841a3f3-f3d4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218366

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037525/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d841a3f3-f3d4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d841a3f3-f3d4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SWZ) wraz z załącznikami/przedmiotowymi środkami dowodowymi (o ile były wymagane) muszą zostać sporządzone w języku polskim, składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 9, 41 – 100 Siemianowice Śląskie. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres
e-mail: sekretariat@zozsiemianowice.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 32 228 23 47 lub pisemnie na adres siedziby jak wyżej.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: iod@zozsiemianowice.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 9, 41 – 100 Siemianowice Śląskie.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: “Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. Z.o.o”, sygnatura postępowania: SZM/DZ/341/06/2023 prowadzanym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie
z przepisami ustawy Pzp,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy
w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SWZ, chyba że zachodzi wyłączenie obowiązku stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit., c

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZM/DZ/341/06/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z.o.o. w ramach których:
a. Wykonawca zapewni odpowiednią jakość dostawy oraz gwarantuje, że proces przygotowania i transportu posiłków będzie spełniać wszelkie wymagane normy sanitarne.
b. Wykonawca zapewni przez cały czas świadczenia usługi niezbędną ilość personelu koniecznego do właściwego świadczenia usługi, posiadającego wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia o badaniach lekarskich (sanitarno-epidemiologiczne) dopuszczające do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.
c. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego (7 dni w tygodniu) przygotowania, gotowania i dowożenia posiłków wg norm i zasad żywienia przypisanych placówkom służby zdrowia, odpowiadającym obowiązującym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego.
d. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w systemie ciągłym, obejmującym pracę w soboty, niedzielę oraz dni świąteczne.
e. Wykonawca zapewni najwyższy standard bezpieczeństwa produkcji posiłków w zgodzie z obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi oraz normami.
f. Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji dostarczania posiłków, aby zminimalizować czas od przygotowania potraw do dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego.
g. Wykonawca zapewni pojemniki na odpady pokonsumpcyjne, będzie je odbierał oraz utylizował zgodnie z przepisami prawa - Ustawa z 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022. poz. 699, ze zm). Zakup i dostarczenie pojemników na odpady leży po stronie Wykonawcy.
h. Wykonawca nieodpłatnie będzie odbierał opakowania jednorazowe jeśli będą stosowane.
i. Wykonawca będzie przestrzegał zasad systemu HACCP
j. Przez pojęcie całodobowego wyżywienia pacjenta należy rozumieć: całodzienne wyżywienie jednej osoby.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa 60%
Odległość zakładu/kuchni 25%
Doświadczenie dietetyka 15%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość zakładu/kuchni

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie dietetyka

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie bycia w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli wykaże, iż posiada aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy;
a. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia jeżeli wykaże że
w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczone były co najmniej 2 usługi cateringowe w placówkach zbiorowego żywienia o wartości 700 000,00 zł każda. Zamawiający, na potwierdzenie należytego wykonania wymaga dokumentów potwierdzających postaci referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty lub oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli usługi są w trakcie realizacji, zrealizowana do dnia składania ofert wartość usługi musi wynosić co najmniej 700 000 zł.
b. posiada decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na świadczenie usług przygotowywania posiłków na rzecz podmiotów zewnętrznych (catering).
c. zapewnią udział w realizacji zamówienia przynajmniej jednej osoby z co najmniej wykształceniem wyższym na kierunku dietetyka, żywienie człowieka lub pokrewnym, którego zakres wykonywanych czynności będzie następujący: planowanie jadłospisów, obliczanie wartości kalorycznej i odżywczej posiłków, ścisła współpraca z oddziałami Zamawiającego.
d. wykażą że będą dysponowali przynajmniej jedną kuchnią posiadającą decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – zgoda na produkcję posiłków w żywieniu zbiorowym i catering. Kuchnia musi być w dyspozycji Wykonawcy na okres nie krótszy niż planowany termin wykonywania niniejszego zamówienia, tj. 24 miesiące od dnia podpisania umowy,
e. będą dysponować co najmniej jednym samochodem posiadającym decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą dopuszczenie go do przewozu posiłków;
f. będzie dysponować przynajmniej jednym kierowcą posiadającym badania sanitarne;
g. posiadają wdrożony system HACCP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a. posiadają decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na świadczenie usług przygoto-wywania posiłków na rzecz podmiotów zewnętrznych (catering);
b. Certyfikat, świadectwo, decyzję, opinię lub inny dokument, potwierdzający, że świadczenie usług bę-dzie wykonywane na zasadach systemu HACCP lub równoważnego zapewniającego bezpieczeństwo żywności i żywienia w kuchni Wykonawcy, w której faktycznie będą wykonywane usługi na rzecz Zamawiającego.
c. zapewnią udział w realizacji zamówienia przynajmniej jednej osoby z co najmniej wykształceniem wyższym na kierunku dietetyka, żywienie człowieka lub pokrewnym, którego zakres wykonywanych czynności będzie następujący: planowanie jadłospisów, obliczanie wartości kalorycznej i odżywczej posiłków, ścisła współpraca z oddziałami Zamawiającego.
d. wykażą że Wykonawca będzie dysponował przynajmniej jedną kuchnią posiadającą decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – zgoda na produkcję posiłków w żywieniu zbiorowym i catering. Kuchnia musi być w dyspozycji Wykonawcy na okres nie krótszy niż planowany termin wykonywania niniejszego zamówienia, tj. 24 miesiące od dnia podpisania umowy
e. będą dysponować co najmniej jednym samochodem posiadającym decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą dopuszczenie ich do przewozu posiłków z kierowcami, którzy posiadają aktualne badania sanitarne.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. posiadają decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na świadczenie usług przygoto-wywania posiłków na rzecz podmiotów zewnętrznych (catering);
b. Certyfikat, świadectwo, decyzję, opinię lub inny dokument, potwierdzający, że świadczenie usług bę-dzie wykonywane na zasadach systemu HACCP lub równoważnego zapewniającego bezpieczeństwo żywności i żywienia w kuchni Wykonawcy, w której faktycznie będą wykonywane usługi na rzecz Zamawiającego.
c. zapewnią udział w realizacji zamówienia przynajmniej jednej osoby z co najmniej wykształceniem wyższym na kierunku dietetyka, żywienie człowieka lub pokrewnym, którego zakres wykonywanych czynności będzie następujący: planowanie jadłospisów, obliczanie wartości kalorycznej i odżywczej posiłków, ścisła współpraca z oddziałami Zamawiającego.
d. wykażą że Wykonawca będzie dysponował przynajmniej jedną kuchnią posiadającą decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – zgoda na produkcję posiłków w żywieniu zbiorowym i catering. Kuchnia musi być w dyspozycji Wykonawcy na okres nie krótszy niż planowany termin wykonywania niniejszego zamówienia, tj. 24 miesiące od dnia podpisania umowy
e. będą dysponować co najmniej jednym samochodem posiadającym decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą dopuszczenie ich do przewozu posiłków z kierowcami, którzy posiadają aktualne badania sanitarne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

b. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienia publiczne wraz z sygnaturą, którego dotyczy,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-26 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-24

Zobacz inne

Prawo