Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mława, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218391/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Opracowanie projektów oraz wykonanie robót budowlanych dla projektu
pn.” Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego SPZOZ w Mławie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000302474

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Anny Dobrskiej 1

1.5.2.) Miejscowość: Mława

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalmlawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektów oraz wykonanie robót budowlanych dla projektu
pn.” Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego SPZOZ w Mławie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b7f42ea-f3d2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218391

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109623/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynku głównego SPZOZ w Mławie w ramach inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego SPZOZ w Mławie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego SP ZOZ w Mławie” ramach Umowy nr RPMA.12.01.00-14-i233/20-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający przeprowadza postępowanie drogą elektroniczną. Dotyczy to wszelkiej dokumentacji składanej w toku postępowania w tym m.in.: przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji jak i całości oferty. Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się platformę
eusług SmartPZP dostępną pod adresem https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa/. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pomocą e-mail. Wszelkie zapytania, wnioski itp. składane tą drogą pozostaną bez odpowiedzi jako złożone niezgodnie z treścią SWZ i Ustawą PZP.2. Komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-usług SmartPZP
dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa/ w zakładce „korespondencja” (dotyczy okresu po otwarciu ofert). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu. 3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf4. Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 3 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie dostępnym na platformie Zamawiającego w zakładce elearning. 6.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie ul. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława, tel. 23/ 654-32-40
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie jest Pani Anna Tarnowska e-mail: iod@szpitalmlawa.pl; tel. 23/654-32-35 wew. 313;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SPZOZ ZP ……….. pn. „………” prowadzonym w trybie ………………….;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8. posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych;
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ 46/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów oraz wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego SPZOZ w Mławie” nr 12.01.00-14-i233/20-00 umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mławie z zachowaniem warunków określonych w dokumentacji ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Modernizacje instalacji centralnego ogrzewania
2) Modernizacje instalacji ciepłej wody użytkowej
3) Wymiana źródła ciepła
4) Wymianę okien zewnętrznych
5) Ocieplenie stropodachu bud. głównego
6) Wymianę drzwi zewnętrznych
7) Ocieplenie ścian cokołowych
8) Wymianę oświetlenia w budynku na energooszczędne LED
9) Montaż instalacji fotowoltaicznej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno -Użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika robót sanitarnych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe koordynatora projektu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku. 2. uprawnień do prowadzenia określ onej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku. 3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że :
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł.
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości minimum 3.000.000,00 zł.
3) osiągnął łączne przychody netto z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych nie mniejsze niż 15.000.000 zł w każdym z ostatnich 2 lat (2021, 2022) obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; obliczone na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycje: „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nim
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) wykaże że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty budowlane w tym:
a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji czynnego budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3500 m2 (powierzchnia dotyczy łącznej powierzchni budynków, które były realizowane w ramach jednego odrębnego zamówienia) i wartości robót budowlanych min. 5 000 000 złotych brutto (każda z robót), obejmujące minimum niżej wymienione zakresy: branża budowlana: wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie dachu/stropodachu, branża sanitarna: wymianę/modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację źródła ciepła, wymianę oświetlenia podstawowego, budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej, w tym co najmniej 1 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,
b) co najmniej jedną realizacje w formule zaprojektuj i wybuduj na czynnym obiekcie budowlanym polegającą na budowie źródła ciepła zasilanego gazie ziemnym o mocy cieplnej min. 0,6 MW pracującego w kaskadzie z innymi źródłami ciepła.
2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym:
a) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń z co najmniej 5-letnim (60-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy a w okresie ostatnich 5 lat kierowała minimum jedną robotą budowlaną polegająca na termomodernizacji czynnego budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3500 m2 i wartości robót budowlanych 5 000 000,00 zł brutto obejmującą minimum cztery z siedmiu niżej wymienionych zakresów i co najmniej po jednym z każdej branży (branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna): branża budowlana:, wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie dachu/stropodachu, branża sanitarna: wymianę/modernizację instalacji centralnego ogrzewania, branża elektryczna: wymianę oświetlenia podstawowego, budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej, w tym co najmniej 1 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”;
b) co najmniej 1 osobą, przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z co najmniej 5-letnim (60-miesięcznym) doświadczeniem na stanowiska kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych a w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na modernizacji instalacji oświetlenia LED oraz budowy mikro instalacji PV;
c) co najmniej 1 osobą, przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń z co najmniej 5-letnim (60 -miesięcznym) doświadczeniem na stanowiska kierownika budowy lub kierownika robót a w okresie ostatnich pięciu lat pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych przy realizacji minimum jednej inwestycji budowlanej na czynnym obiekcie o powierzchni co najmniej 3 500 m2 polegającej na wymianę/modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację źródła ciepła o mocy minimum 0,6MW;
d) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, liczonym od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,
e) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, liczonym od dnia uzyskania uprawnień budowlanych oraz wykonał co najmniej 1 projekt polegający na modernizacji/wymianie źródła ciepła o mocy minimum 0,6MW ,
f) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta branży elektrycznej, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, liczonym od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,
g) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienie funkcji koordynatora projektu, która w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika projektu, koordynatora, dyrektora projektu obejmującego swoim zakresem wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na termomodernizacji czynnego budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3.500 m2 (powierzchnia dotyczy łącznej powierzchni budynków, które były realizowane w ramach jednego odrębnego zamówienia) i wartości robót budowlanych min. 5 000 000 złotych brutto (każda z robót), obejmujące minimum niżej wymienione zakresy i co najmniej wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie dachu/stropodachu, wymianę/modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia podstawowego, budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Osoby skierowane do pełnienia ww. funkcji muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 220) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.).
Wymagany podmiotowy środek dowodowy: wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:
1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP; art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa: w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
– wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ
d) aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 10 do SWZ [tj. składane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie].
2) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) – dalej „rozporządzenie” zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdz. XVI ust 1 pkt 1 lit. b) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
– dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, - zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z zastosowaniem określonych powyżej terminów wystawienia dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:
1) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót zgodnego z warunkami udziału w postępowaniu.
b) wykazu osób
c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie niższej niż wymagane w warunkach udziału w postępowaniu opisane w niniejszej SWZ.
d) Potwierdzenie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, w wysokości minimum 3 000 000 zł
e) Potwierdzenie osiągniecia wymaganego przychodu netto z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy), odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca może wykorzystać oświadczenie złożone w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
Uwaga!
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składa każdy z Wykonawców . Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy).
Wykonawca, w przypadku po legania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z o świadczeniem , także o świadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu o raz odpowiednio spełnianie warunków udziału w po stępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
4. oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 PZP; - załącznik nr 7 do SWZ
5. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS/ CEIDG/ inny rejestr) (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza);
6. przedmiotowe środki dowodowe – wykaz zawiera Rozdz. XVII (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w polskiej walucie, w wysokości 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium będzie można wnieść w jednej lub kilku następujący formach:
1) pieniądzu w formie przelewu bankowego na rachunek Zamawiającego nr 98 1500 1386 1213 8001 4422 0000
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku.
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego wraz z podaniem numeru przetargu.
5. Wadium wniesione przelewem na konto uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium
6. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniądzu, złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być złożone w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców) oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy, pod warunkiem ich zgodności z umową o dofinansowanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego SPZOZ w Mławie” w ramach z nr 12.01.00-14-i233/20-00
3. Dopuszczalność zmiany umowy określa art. 455 Ustawy PZP.
4. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących:
1) terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub podmiot trzeci, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne będące anomaliami pogodowymi w danym okresie uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do nich przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) wystąpienia siły wyższej czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści swz za pośrednictwem platformy w zakładce „pytania do postępowania”. Treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany swz, zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem platformy e-usług SmartPZP dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl /szpitalmlawa/
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do identyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8.

Ciąg dalszy sekcji VII pkt 7.4 (zmiany umowy)
4. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących:
1) terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
h) w przypadku odkrycia na terenie budowy przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczeniu historycznym, bądź innych przedmiotów podlegających ochronie, bądź przedmiotów niebezpiecznych (niewybuchy).
2) technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3) Umowa może ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
b) sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie konieczne (możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.
4) Zmiana wynagrodzenie w przypadku:
a) gdy zmiana wynagrodzenia wynika ze zmian określonych w pkt 3
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zobacz inne

Prawo