Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdynia, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218473/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bud. sieci wod.–kan., bud.kana.desz. oraz bud.sieci elektroene. do podłą. projekt. bud.nr7 o przez. biur.–warsz.–mag., poł. na ter. dział(...) obręb 0026 Śród. Gdynia (...) w formule zapro i wyb.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrzanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (58) 355 33 33

1.5.8.) Numer faksu: +48 (58) 355 33 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bud. sieci wod.–kan., bud.kana.desz. oraz bud.sieci elektroene. do podłą. projekt. bud.nr7 o przez. biur.–warsz.–mag., poł. na ter. dział(...) obręb 0026 Śród. Gdynia (...) w formule zapro i wyb.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c6c429e-ee4e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00156001/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Wykonanie robót bud. w syst. zaprojektuj i wybuduj, pt."Bud. sieci wod- kan., bud. kanalizacji deszcz. oraz bud. sieci elektronerget. do podłączenia proj. bud. nr 7 biur. – warszt. – mag"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umgdy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: Platformy Marketplanet znajdującej
się pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, iż w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości związanymi
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się
z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Urzędu Morskiego w Gdyni, tel. +48
(22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail:
oneplace@marketplanet.pl
Ogólne zasady korzystania z Platformy Market Planet zawiera rozdział 14 SWZ: "14.12.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww.
Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
14.12.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
14.12.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
14.12.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
14.12.4. Włączona obsługa JavaScript;
14.12.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
14.13. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
14.13.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
14.13.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
14.14. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Platformy pod linkiem:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=umgdy&MP_module=main
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy
zakupowej. Instrukcja dostępna jest na stronie ww. Platformy zakupowej.
14.15. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
14.16. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
14.16.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu otwarcia ofert.
14.17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
14.18. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
14.19. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ."

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozdziału 29 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią rozdziału 29 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.371.14.2023.KC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci elektroenergetycznej do podłączenia projektowanego budynku nr 7 o przeznaczeniu biurowo – warsztatowo – magazynowym, położonym na terenie działek nr 851, 853, 847, 849 obręb 0026 Śródmieście Gdynia przy ul. Chrzanowskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w formule „ zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn. Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj, określonych jako projekt: Budowa sieci wod. – kan., budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci energetycznej do podłączenia projektowanego budynku nr 7 o przeznaczeniu biurowo – warsztatowo – magazynowym, położonym na terenie działek nr 851, 853, 847, 849 obręb 0026 Śródmieście Gdynia przy ul. Chrzanowskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 10 do SWZ- w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.
3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
3.1. Projektowanie KOD CPV nazwa:
1) 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2) 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
3.2. Realizacja KOD CPV nazwa:
1) 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
2) 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
5. Niniejsze zamówienie stanowi część zamówienia ustalonego w zestawieniu kosztorysów inwestorskich dla inwestycji pod nazwą: Budowa budynku biurowo warsztatowo - magazynowego Etap I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:
22.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
"22.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
22.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie.
22.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
22.1.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 ( pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał
2 ( dwie) roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz sieci i instalacji elektrycznych
i elektroenergetycznych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł brutto ) każda,
22.1.4.2. Skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego - niżej wymienione osoby:
a) 1 (jedną) osobę która będzie pełniła funkcję projektanta posiadającego wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych
w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 maja 2019., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
b) 1 (jedną) osobę która będzie pełniła funkcję projektanta posiadającego wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych
w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 maja 2019r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
c) 1 (jedną) osobę która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych
w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
d) 1 (jedną) osobę która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych
w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2019 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie."

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
23.3.1. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia określonych w pkt. 20.1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
"23.2.1. wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. 22.1.4.1. SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
23.2.2. wykazu osób, o których mowa w pkt. 22.1.4.2. SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ."

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty (Formularz ofert – Załącznik nr 2 do SWZ) należy dołączyć:
17.12.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
17.12.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 17.12.1. -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających
w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
17.12.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
17.12.4. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców z art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach będą stanowić tymczasowo dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Właściwa weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1 ustawy PZP) wg zasady: „spełnia - nie spełnia”.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 17.12.4., składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw Wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt. 17.12.4., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
17.12.5. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
17.12.6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – jeżeli dotyczy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Szczegóły
zawiera Załącznik nr 1 do SWZ- projekt umowy w § 18.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie pod adresem https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” do dnia 02.06.2023 r. do godz. 10:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia:
7 miesięcy, w tym termin 75 dni od podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganej zgody na rozpoczęcie robót.
2.Zamawiający przewiduje możliwość odbycia, zorganizowanej przez Wykonawcę wizji lokalnej. Teren inwestycji jest ogólnodostępny w związku z tym, istnieje możliwość wizji lokalnej we własnym zakresie.
3. Udzielenie zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP.
9.1.1. Zamawiający 10.08.2021 r. zamieścił w BZP pod nr 2021/BZP 00143952/01 postępowanie w trybie podstawowym, na roboty budowlane pn.: „Wykonanie pali przemieszczeniowych dla Zadania pn. : „Budowa budynku biurowo -warsztatowo- magazynowego Urzędu Morskiego w Gdyni” nr ZP.371.30.2021.ASz, w wyniku którego podpisał umowę nr WT.372.226.74.8.14.2021.DM z dnia 04.10.2021.
"9.1.2. „Wykonanie pali przemieszczeniowych dla Zadania pn. : „Budowa budynku biurowo -warsztatowo- magazynowego Urzędu Morskiego w Gdyni” to część zamówienia ustalonego w zestawieniu kosztorysów inwestorskich, która jest pierwszym z postępowań dla inwestycji pod nazwą: Budowa budynku biurowo warsztatowo - magazynowego Etap I.
9.1.3. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci elektroenergetycznej do podłączenia projektowanego budynku nr 7 o przeznaczeniu biurowo – warsztatowo – magazynowym, położonym na terenie działek nr 851, 853, 847, 849 obręb 0026 Śródmieście Gdynia przy ul. Chrzanowskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” to drugie postępowanie realizowane w Etapie I."

Zobacz inne

Prawo