Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radom, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218590/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja przebudowa wraz z wyposażeniem Stacji Kontroli Pojazdów KWP zs. w Radomiu przy ul. Energetyków 14” - zaprojektuj i wybuduj.
- zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 701 31 03

1.5.8.) Numer faksu: 47 701 20 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja przebudowa wraz z wyposażeniem Stacji Kontroli Pojazdów KWP zs. w Radomiu przy ul. Energetyków 14” - zaprojektuj i wybuduj.
- zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-133192b0-f312-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007485/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja przebudowa wraz z wyposażeniem Stacji Kontroli Pojazdów KWP zs. w Radomiu przy ul. Energetyków 14

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego
formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość
została wysłana do Zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
4. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania.
5. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radomdo konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radomprzesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie
głównej Platformy oraz „Instrukcjadla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępna jest pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: anna.ozga@ra.policja.gov.pl.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanej w SWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
12. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje w powyższym zakresie znajdują się na stronie prowadzonego
postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KWP z siedzibą w Radomiu
(postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego):
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1),
dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - adres: ul. 11-go
Listopada 37/59, 26-600 Radom.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje
inspektor ochrony danych: Sylwia Fila - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom - e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl.
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca
dyrektywę 2004/18/WE.
Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.
4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach
konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane
podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp,
- prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu
danych osobowych, w tym profilowanie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Modernizacja przebudowa wraz z wyposażeniem Stacji Kontroli Pojazdów KWP zs. w Radomiu przy ul. Energetyków 14” - zaprojektuj i wybuduj.

Adres którego dotyczy zamówienie:
ul. Energetyków 14
26-600 Radom
Przedmiot zamówienia składa się z trzech etapów:
Etapu I w którego zakres wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej , przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami decyzji, uzgodnień, opinii, na wykonanie robót budowlanych, harmonogramu wykonania poszczególnych etapów robót,
Etapu II w którego zakres wchodzi realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu budowlanego.
Etapu III w którego zakres wchodzi dostawa i montaż kompletnej linii diagnostycznej wraz z wyposażeniem stacji diagnostycznej zgodnie z założeniami PFU oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie badań technicznych pojazdów służb. z dnia 7 marca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 448)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w
1 – Program Funkcjonalno Użytkowy PFU.
2 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia.
3 – Schemat pomieszczeń
4 – Schemat kamer.
5 - Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych
obowiązujących w obiektach służbowych Policji
Podstawa opracowania
1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz.U. 2021r. poz. 2454),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002r (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1225),
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1679),
4. obowiązujące normy i przepisy polskie i europejskie, zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.
ZAKRES ROBÓT
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem
uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację
robót budowlanych i dostawę wyposażenia, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego (dalej także „PFU”)
W zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi:
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
• opracowanie dokumentacji wykonawczej,
• przeprowadzenie wszelkich czynności w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji,
• pełnienie nadzoru autorskiego,
• wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.
• Dostawa i montaż z uruchomieniem kompletnej linii diagnostycznej oraz wyposażenia stacji diagnostycznej zgodnie z
założeniami PFU oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra
Obrony Narodowej w sprawie badań technicznych pojazdów służbowych z dnia 7 marca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 448)

UWAGA! WIZJA LOKALNA
W związku z brakiem inwentaryzacji budynku diagnostyki zamawiający przed złożeniem oferty nakłada obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej.
Obowiązek odbycia wizji lokalnej dotyczy również wykonawcy, który odbył wizję lokalną w poprzednim postępowaniu.
W przypadku nie wykonania wizji lokalnej w jednym z terminów wskazanych przez zamawiającego lub w terminie innym ustalonym indywidualnie na wniosek wykonawcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. pkt 18 ustawy Pzp.

Odbycie wizji lokalnej zostanie potwierdzone protokołem odbycia wizji lokalnej zgodnie z załączonym wzorem protokołu – stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.

Terminy wizji lokalnej: 1) 23.05.2023r. od godz. 8.00 do godz. 12.00.
2) 25.05.2023r. od godz. 8.00 do godz. 12.00.
Zamawiający oczekuje wcześniejszej telefonicznej deklaracji wykonawcy zainteresowanego odbyciem wizji lokalnej w jednym z terminów wskazanych przez zamawiającego.
W celu indywidualnego ustalenia terminu odbycia wizji lokalnej lub deklaracji odbycia wizji lokalnej w jednym z terminów wskazanych przez zamawiającego należy kontaktować się telefonicznie z inspektorem nadzoru od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 na numery:
(47) 701 -23-53,
(47) 701 -21-68,
(47) 701 -23-66.
Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, za wykonane i bezusterkowo odebrane roboty.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.
Prace będą wykonywane na terenie działającej Stacji Obsługi Transportu KWP zs. w Radomiu.
W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz. U. UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

7. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela zamawiającemu na przedmiot zamówienia min. 5 lat gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy i min. 3 lat gwarancji producenta na dostarczone wyposażenia stacji diagnostycznej oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45261410-1 - Izolowanie dachu

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45442100-8 - Roboty malarskie

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 178 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 7) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa wart. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy Pzp – Wartość zamówień uzupełniających o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, dla udzielonego zamówienia wynosi 502.376,83 zł netto, 617.923,50zł brutto, 112.802,41 euro.
Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie, w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz na warunkach określonych w projekcie umowy na zamówienie podstawowe. W zakres robót i usług, które zostaną udzielone wchodzą wszystkie prace niezbędne do wykonania zadania opisanego w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
Cena - 60 % (60 pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
Okres gwarancji - 40 %( 40 pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia.

Posiadanie zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia poprzez udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie Stacji Kontroli Pojazdów wraz z dokumentacją projektową o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
Wykaz robót - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy technicznej i zawodowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane , a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty .
Powyższy termin wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia upływu terminu składania ofert.

 dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1) osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
2) osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
3) osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
4) osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
5) kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe – uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń, oraz posiadającym min. 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy,
6) kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, oraz posiadającym min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót/budowy,
7) kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, oraz posiadającym min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót/budowy,
Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót w powyższych specjalnościach powinno wynikać z faktycznego okresu pełnienia tych funkcji tj. od dnia potwierdzonego własnoręcznym podpisem wpisu do dziennika budowy.

Zamawiający dopuszcza pełnienie opisanych funkcji przez jedną osobę, o ile posiadane przez nią uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
Wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .

Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie ZŁOŻONEGO WRAZ Z OFERTĄ oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie
 wykazu robót składanego NA WEZWANIE zamawiającego ,
 wykazu osób składanego NA WEZWANIE zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie lub przebudowie Stacji Kontroli Pojazdów o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto.

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy .

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp sporządza się i przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w formie papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym, przekazuje się elektroniczne odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

Poświadczenia cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( tj. wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia lub jeden z wykonawców, który umocowany został do prezentowania w postępowaniu członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej ).

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający będzie żądał NA WEZWANIE od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, pod rygorem nieważności należy złożyć
 w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub
 w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy wykonawca jako oświadczenie własne.

2) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 1 także oświadczenie/oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, pod rygorem nieważności należy złożyć
 w formie elektronicznej ( tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby
 w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby

Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający będzie żądał NA WEZWANIE od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez przedmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .
UWAGA!
NIE NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z OFERTĄ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH tj.: WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKAZU OSÓB, OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/ PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (oferta)
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający
zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez
podmiot udostępniający zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum spółka cywilna) dokument potwierdzający złożenie wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien być wystawiony na konsorcjum ze wskazaniem jej członków. W przypadku, gdy dokument wystawiony jest na pełnomocnika konsorcjum, z treści dokumentu powinno wynikać, iż dotyczy wypłaty należności z tytułu działania konsorcjum ze wskazaniem członków konsorcjum.
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w związku z powołaniem się na te zasoby celem spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - składa wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wniesione zgodnie z rozdz. XVII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 11 000,00 zł
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy o numerze:
49 1010 1010 0022 1913 9120 0000
z dopiskiem wadium – nr postępowania 10 /23
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 4) musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: …….............................................
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
6. Zgłoszenie roszczeń jest dopuszczalne w zakreślonym terminie po upływie terminu jego ważności, jeżeli tylko zdarzenie
uzasadniające zatrzymanie wadium miało miejsce przed upływem terminu związania ofertą.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum spółka cywilna) w treści dokumentu potwierdzającego złożenie wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest wymienienie bądź wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a co najmniej zasygnalizowanie, że strona stosunku „gwarancyjnego" jest liderem - jednym z uczestników konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz innych uczestników jako wykonawców - którzy wspólnie złożyli lub złożą w postępowaniu przetargowym ofertę, po to aby gwarant mógł prawidłowo zidentyfikować, kto jest wykonawcą w postępowaniu przetargowym. W ten sposób wykluczone zostają wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane z ustalaniem zakresu zobowiązań ubezpieczyciela, a tym samym gwarancja spełnia swój cel, tj. zabezpiecza interes finansowy zamawiającego (beneficjenta) poprzez wypłatę mu określonej kwoty pieniężnej przez gwaranta - zakład ubezpieczeń w przypadku, gdy zobowiązany – zleceniodawca gwarancji (lub inny podmiot z nim powiązany i objęty zakresem gwarancji) nie wywiąże się ze swych powinności.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dotyczy ofert składanych przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum, spółka cywilna ) o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wniesione zgodnie z rozdz. XVII SWZ.
Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w formie papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Poświadczenia cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (tj. wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub jeden z wykonawców, który umocowany został do prezentowania w postępowaniu członków konsorcjum lub wspólników spółki
cywilnej).
Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru oferty jako
najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1.Zamawiający przewiduje dopuszczenie udzielenia Wykonawcy zaliczki w wysokości nie więcej niż 70 %
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.6 na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi
środkami finansowymi (wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający ).
2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wskazanie przez Wykonawcę we wniosku o udzielenie zaliczki, na podstawie
zaakceptowanego harmonogramu wykonania etapów robót zakresu robót, na których realizację wykorzysta zaliczkę a także
wniesienie 100% jej zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy, a przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w
terminie przez niego określonym, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki według swego wyboru w jednej z
następujących form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego,
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz.U. z 2018r. poz. 2017).
3. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki, o której mowa w ust. 2 nastąpi przez złożenie Zamawiającemu w tym celu
dokumentu, który musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego kwoty zaliczki w przypadku nie
terminowego rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki. Ważność tego dokumentu powinna mijać nie wcześniej niż 30 dnia
od dnia, w którym przypadnie termin rozliczenia zaliczki. Treść dokumentu zabezpieczenia zaliczki podlega akceptacji
Zamawiającego.
4.Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 14 dni od dnia protokolarnego odbioru robót o wartości udzielonej zaliczki
poprzez zwrot dokumentu, o którym mowa w ust. 3.
5. Udzielenie przez Zamawiającego kolejnej zaliczki jest uzależnione od wykazania przez Wykonawcę, że wykonał
zamówienie o wartości poprzednio udzielonych zaliczek oraz od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą
zaliczka została wypłacona.
6. Nie wniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od udzielania zaliczek.
7. Warunkiem przystąpienia przez strony do odbioru końcowego przedmiotu umowy i wystawienia przez Wykonawcę faktury
końcowej za wykonanie umowy jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawcę rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek.
8.Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego na jego pisemne
wezwanie, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót objętych zakresem przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3
ust. 1 i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, wyznaczającego ostateczny termin
rozpoczęcia robót,
2) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych pomimo wezwania
Wykonawcy do wznowienia robót i wyznaczenia mu w tym celu ostatecznego terminu,
3) Wykonawca nie przedstawił rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki,
4) Wykonawca nie wykonał zakresu robót odpowiadającego wartością wysokości pobranej zaliczki (zapis dotyczy sytuacji
udzielenia kilku zaliczek ).
9. Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwróci zaliczki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust.8.
10. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zaliczki z zachowaniem wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji, z zastrzeżeniem że termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż 185 dni od dnia zawarcia umowy w sytuacji:
1) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu niezbędnych do realizacji umowy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli wydanie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2.Zmiana terminu realizacji, będzie odpowiadała:
1) w przypadku określonym w pkt 1)
-czasowi opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień w odniesieniu do okresu przewidzianego w przepisach prawa, w którym wym. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane.
2) w przypadku określonym w pkt 2)
-czasowi nie dopuszczenia do wykonywania robót lub ich wstrzymania przez uprawniony organ.
Zmiana terminu realizacji w każdym przypadku musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3.W przypadkach o których mowa powyżej, strona wnioskująca pisemnie o zmianę terminu realizacji obowiązana jest uzasadnić drugiej stronie konieczność tej zmiany, tj. wykazać wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 4 na termin realizacji tejże umowy.
4. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu w następujących przypadku jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
6. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji dla danej funkcji.
7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
8. Strony postanawiają, że wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia tj.
Etap I : nie później niż 125 dni od podpisania umowy
Etap II: nie później niż 178 dni od podpisania umowy
Etap III: nie później niż 178 dni od podpisania umowy
Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji, na warunkach określonych w projekcie umowy z zastrzeżeniem że termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż 185 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej zgodnie z zapisami w pkt. V ppkt. 5 SWZ.
Prace będą wykonywane na terenie działającej Stacji Obsługi Transportu KWP zs. w Radomiu.
3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Zamawiający nie zamierza ograniczać liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Wykonawca przed zawarciem przedmiotowej umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) i najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej.
6.Ubezpieczenie powinno obejmować również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
7. Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru przedmiotu umowy.
8. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upłynie wcześniej niż termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia pod rygorem wstrzymania realizacji przedmiotu umowy do czasu przedłożenia kopii polisy
lub dowodu jej przedłużenia i naliczenia kary umownej.
9. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy.

Zobacz inne

Prawo