Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218687/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Województwo Pomorskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW na dachu budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW na dachu budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a72bb6f6-f3c5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041364/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul. Augustyńskiego 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@pomorskie.eu
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje, zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy, na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznie – pod adresem wskazanym w ofercie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kb/s;
2) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
Ponadto Zamawiający informuję, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować programem do archiwizacji np. 7-Zip) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do aktualnej Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy
Pzp.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
11. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@pomorskie.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art.78 ust.1 i 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ciąg dalszy RODO:
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.44.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Montaż nowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy Augustyńskiego 2 w
Gdańsku, o mocy do 40kW w systemie „w dachu” tj. miejscowe zastąpienie dachówki panelami wraz z wykonaniem
dokumentacji projektowej powykonawczej.
2. Roboty będą prowadzone na terenie czynnego obiektu. Należy uwzględnić i zapewnić możliwość bezkolizyjnego
funkcjonowania biur w trakcie wykonywania robót budowlanych. Prowadzone prace nie mogą mieć żadnego negatywnego
wpływu na pracę osób pracujących w obiekcie oraz na petentów. Roboty hałaśliwe należy wykonywać w uzgodnieniu
z Zamawiającym, w godzinach popołudniowych - po godzinach pracy urzędu tj. od 16.00 do 22.00. Zamawiający wskazuje,
żeby część robót - kłopotliwa dla funkcjonowania pracy Urzędu - wykonywać po uzgodnieniu z Zamawiającym w czasie dni
wolnych od pracy (weekendy, godziny popołudniowe, wieczorne, nocne).
3. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z wymogami zawartymi w: Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Dokumentacji Technicznej stanowiącej załączniki nr 1.1 do SWZ oraz we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, ponieważ robota dotyczy jednego obiektu budowlanego. Podział
na części spowodowałby konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części
zamówienia i mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Odpowiedzialność za ewentualne błędy
projektowe byłaby trudna do ustalenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium:
1 Cena brutto wykonania zamówienia (PK1) - waga 60%
2 Doświadczenie zawodowe kierownika robót elektrycznych (PK2) - waga 20%
3 Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane (PK3) - waga 20%
Przy czym [1%=1pkt].
2. Sposób przyznawania punktów:
1) dla kryterium: „Cena” (PK1):
Sposób obliczenia:
PK1 = [CN / CR x 60 %] x 100
PK1 – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
2) dla kryterium: “Doświadczenie zawodowe kierownika robót elektrycznych” (PK2):
Zamawiający dokona oceny posiadanego dodatkowego ponad wymagania określone przez Zamawiającego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu doświadczenia zawodowego osoby, która zostanie skierowana podczas realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.
Wykonawca w celu uzyskania punktów w powyższym kryterium zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym dodatkowego doświadczenia zawodowego osoby, która zostanie skierowana podczas realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.
Ocenie zostanie poddana tylko osoba wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób. Nie dopuszcza się wskazania innej osoby niż osoba wskazana w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny ofert w przedmiotowym kryterium w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą dodatkowo (ponad wymagania wskazane w warunku udziału w postępowaniu) doświadczenie zawodowe nabyte w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych lub nadzoru budowy robót elektrycznych podczas realizacji:
• jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5kW na dachu stromym - oferta Wykonawcy otrzyma 10 punktów;
• dwóch robót budowlanych, polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5kW na dachu stromym - oferta Wykonawcy otrzyma 20 punktów.
Maksymalna ilość pkt jaką Wykonawca może otrzymać w kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika robót elektrycznych” -
wynosi 20 punktów.
UWAGA!
• Jeżeli w ramach składania ewentualnych uzupełnień Wykonawca dokona zmiany osoby wskazanej w Wykazie osób do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w wyniku czego nie będzie ona tożsama z osobą wskazaną w Formularzu ofertowym, to w przedmiotowym kryterium oferta otrzyma 0 punktów.
• Wykonawca w celu uzyskania punktów w powyższym kryterium zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym dodatkowego/innego doświadczenia, ponad to wskazane w wykazie osób - wykazanie takiego samego doświadczenia (tych samych robót budowlanych) w Formularzu ofertowym oraz w wykazie osób skutkować będzie przyznaniem w przedmiotowym kryterium 0 punktów.
• Wykonawca w wykazie osób dot. przedmiotowego kryterium, który znajduje się w Formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SWZ) winien wskazać wszystkie informacje, które pozwolą Zamawiającemu ocenić wykazane doświadczenie. W przypadku podania przez Wykonawcę niepełnych, nieprecyzyjnych informacji, Zamawiający przyzna 0 punktów w danym kryterium.
• Wykaz osób do kryterium „Doświadczenie zawodowe Kierownika robót elektrycznych” znajdujący się w Formularzu ofertowym nie podlega uzupełnieniu.
• W przypadku zamiany osoby wskazanej do pełnienia w/w funkcji w trakcie realizacji umowy Zamawiający nie zezwoli na zmianę na osobę o niższym doświadczeniu niż wykazane w ofercie Wykonawcy, tzn. nieodpowiadającym wykazanym progom punktowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika robót elektrycznych (PK2)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane (PK3)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył (wykonał) co najmniej:
a) dwie roboty budowlane polegające na: wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu stromym, o mocy od 20 do 40 kW;
b) jedną robotę budowlaną polegającą na: wykonaniu wzmocnienia konstrukcji dachu w obiekcie zabytkowym lub znajdującym się w historycznej strefie ochrony konserwatorskiej o wysokości budynku (licząc od wejścia do kalenicy dachu) - min 15 m.
Przez dwie roboty budowlane rozumie się roboty wykonane na podstawie dwóch różnych umów:
a) ocena wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 1) powyżej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. X ust. 1 pkt 1 SWZ (wzór wykazu należycie wykonanych robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
b) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot,
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu powinien spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji niniejszego zamówienia 3 osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, niezbędne do wykonania zamówienia tj.:
a) jedną osobę, która obejmie funkcję kierownika budowy, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub innych obowiązujących przepisów);
- która kierowała co najmniej jedną budową lub przebudową lub remontem dachu o powierzchni minimum 1500 m ².
- która kierowała co najmniej 2 robotami budowlanymi w czynnym obiekcie.
b) jedną osobę która obejmie funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
- która co najmniej raz była kierownikiem robót elektrycznych lub co najmniej raz nadzorowała na budowie roboty elektryczne związane z instalacją fotowoltaiczną powyżej 6,5kW na dachu stromym.
- która kierowała co najmniej 2 robotami elektrycznymi w czynnym obiekcie.
c) jedną osobę posiadającą certyfikat instalatora OZE w specjalności systemów fotowoltaicznych (PV), wydanego na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 ze zm.).
Uwaga:
• Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, mimo spełnienia wymagań stawianych osobom przewidzianym do pełnienia tych funkcji.
• Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane
wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
• W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy - może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, Zamawiający dokona weryfikacji
wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 1 SWZ, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) oraz załączenie dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
• referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane,
• oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
b) wykaz osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VIII ust. 2 pkt. 2 SWZ - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający
może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia,
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w
oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Karty katalogowe,
b) Certyfikaty (w tym wymagane przez operatora),
- na wszystkie elementy systemu PV wskazane w pkt 3.5.4 dokumentacji projektowej (załącznik nr 1.1 do SWZ).
c) Próbkę w postaci jednego modułu panelu PV opisanego w pkt 3.5.4.1 dokumentacji projektowej (załącznik nr 1.1 do SWZ) Wykonawca składa wraz z ofertą. Zwrot próbek Wykonawcom, następuje na ich wniosek, zgodnie art. 77 ust 1 i 2 ustawy pzp.
3. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 będą służyły potwierdzeniu spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
4. Z uwagi na niemożliwość przekazania próbek, o których mowa w ust. 1 lit c), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z dyspozycją art. 65 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy, Zamawiający żąda przekazania ww. próbek w
terminie wyznaczonym na składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, pokój nr 4a (czynna w dni robocze: od
poniedziałku do piątku od godz. 7:45 do godz. 15:45) z dopiskiem: OFERTA na „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW na dachu budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku (nr postępowania: DAZ-Z.272.44.2023).
5. Dostarczone próbki winny być odpowiednio oznakowane, zapakowane oraz zabezpieczone, żeby Zamawiający nie mógł się zapoznać z zawartością przed terminem składania ofert.
6. Koszty związane z dostawą próbek, o których mowa w ust. 1 lit. c), ponosi Wykonawca. Złożone próbki stanowią integralną część oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą podlegały uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy pzp tj. jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty,
stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie istotne informacje wymagane we wzorze.
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Przedmiotowe środki dowodowe, które opisane zostały w Rozdziale V SWZ
2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Rozdziałem IX ust. 2 SWZ;
3) Pełnomocnictwo - w przypadkach określonych w Rozdziale IX ust. 2 SWZ;
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadkach określonych w Rozdziale IX ust. 2 SWZ
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - w przypadkach określonych w Rozdziale IX ust. 2 SWZ;
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadkach określonych w Rozdziale IX ust. 2 SWZ;
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w przypadkach określonych w Rozdziale IX ust. 2 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,spółka cywilna). W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum,spółka cywilna) wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, oraz pełnomocnictwa do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo to nie wynika z treści
tej umowy lub dokumentów załączonych do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy zawarte zostały w § 18 wzoru umowy:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy w szczególności:
a) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych niżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności:
− konieczności zmian będących następstwem działania organów nadzorczo -kontrolnych,
− wystąpienia konieczności przeprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
− nieprzekazania terenu budowy przez Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1;
− przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
− działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, wystąpienie pandemii), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;
− jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w terminie składania ofert, pomimo zachowania należytej staranności,
b) zmiana osób, o których mowa w § 5 ust. 1 i 3, na zasadach opisanych w § 5.
3. Uwzględniając specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej Covid-19, w tym przede wszystkim konieczność
podjęcia szybkich i efektywnych działań Zamawiający przewiduje następujące rozwiązania: w sytuacji wprowadzenia obostrzeń powodujących brak możliwości wykonania treści umowy dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy adekwatną do czasu trwania przeszkody w realizacji umowy po podpisaniu aneksu do umowy.
4. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
5. Zmiana terminu wykonania Umowy dopuszczalna jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kryteria oceny ofert ciąg dalszy:
3) dla kryterium: “Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane” (PK3):
W kryterium „Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane” Zamawiający przyzna następującą punktację:
• Zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 120 miesięcy - oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów;
• Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane ponad wymagane minimum (120 miesięcy), tj. na okres 144 miesięcy (dodatkowo 24 miesiące) - oferta Wykonawcy otrzyma 10 punktów;
• Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane ponad wymagane minimum (120 miesięcy), tj. na okres 180 miesięcy (dodatkowo 60 miesięcy) - oferta Wykonawcy otrzyma 20 punktów.
Przy czym przez: „Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane” należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę okres, liczony w miesiącach, obejmujący: gwarancję jakości przedmiotu zamówienia, niezależnie od krótszego okresu gwarancji jakiego udziela producent urządzeń użytych przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia (np. panele PV czy inwerter), w którym Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania od gwaranta nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Termin ten liczony jest od daty odbioru końcowego obiektu. W przypadku, gdy producent na zamontowane urządzenia oferuje dłuższy termin gwarancji niż zaoferowany przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje termin gwarancji zaoferowany przez producenta urządzenia.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 120 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy żadnego z ww. terminów, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane tj. 120 miesięcy i otrzyma 0 punktów.

Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaznaczy kilka lub wszystkie terminy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane tj. 120 miesięcy i otrzyma 0 punktów.
3. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1 + PK2 + PK3
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”
PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika robót elektrycznych”
PK3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane”
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Wykonawca, w dniu podpisania umowy, złoży aktualne na dzień składania oświadczenia, że:
- nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
Zamawiający przewiduje również możliwość złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawców wizji lokalnej, która rozpocznie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk w dniu 26 maja 2023 r., o godz. 10:00. Udział Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.
Zabezpieczenie wykonania umowy - w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie . Szczegółowo opisane w Rozdziale XXIII SWZ.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zobacz inne

Prawo