Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218925/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi naprawczo-konserwacyjne związane z zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania biurowców należących do KOWR OT we Wrocławiu,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 60

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wykonywanie prawa własności wobec nieruchomości Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi naprawczo-konserwacyjne związane z zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania biurowców należących do KOWR OT we Wrocławiu,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a88bba74-f3d0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127637/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Usługi biezących prac naprawczo - konserwatorskich, transportowych, utrzymania czystości i zieleni wokół budynków biurowców KOWR we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się w formie
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl
Zapytania kierowane na adresy mailowe nie będą rozpatrywane. Korzystanie z Platformy wymaga
zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dostępna jest w
zakładce „Pomoc/Instrukcje”. W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postepowania Zamawiający
zamieszcza dokumentację postępowania. Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do
złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą. Korespondencja
elektroniczna inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Zamawiający nie przewiduje sposobu
komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wskazanych w SWZ. Szczegółowe informacje zawarto w ust. 7 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przy
rejestracji Wykonawca przechodzi do Formularza rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE”
oraz
opcję„ ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila
informującego,że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.2. Minimalne
wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej
(dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).3. Instrukcja korzystania z
Platformy Zakupowej dostępna jest w zakładce „Pomoc/Instrukcje”.4. Wykonawca przystępując do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje wa-runki korzystania z platformy,
określone w instrukcji korzystania z platformy oraz w regulaminie platformy. Wykonawca korzystając z
platformy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień za-wartych w ww. instrukcji oraz w regulaminieplatformy.5. System
umożliwia dodanie plików o wielkości do 50 MB. Zamawiający
dopuszcza w szczególności pliki w formatach: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .zip, .rar.6.
Korespondencja elektroniczna inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa się
elektronicznie z apośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.7. Za datę wpływu oferty,
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, w
tym oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowych środków dowodowych, pełno-mocnictw, oraz innych
informacji, dokumentów i oświadczeń przyjmuje się datę ich wczytywania do systemu (przesłania na
Platformę).8 Plik oferty załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie
jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.10. Zamawiający określa następujące niezbędne
wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiają-ce pracę na Platformie: 1) stały dostęp do sieci Internet
o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; 2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o
następującejkonfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, proce-sor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna
najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; 4)
włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader. 11. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniach, o których mowa w ust. 2 SWZ. 12.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia/
złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że: 1. Administrator danych osobowychAdministratorem, czyli
podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul.
Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. 2. Inspektor Ochrony Danych OsobowychW KOWR wyznaczono
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
danych osobowychPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm. (dalej PZP), w
celach związanych z realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z
obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji
obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn.
zm.).4. Odbiorcy danych osobowychPani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i
osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest
jawne.Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 PZP.Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską.5. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania
dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w
zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku
do niego.Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie
przechowywana, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia postępowania,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy. ciąg dalszy w kolejnej w polu RODO (ograniczenia stosowania)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ciąg dalszy pola RODO (obowiązek informacyjny)6.
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowychPodanie Pani/Pana danych
osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma charakter dobrowolny,
ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału. 7. Prawa osób, których dane dotycząZgodnie z RODO
przysługuje Pani/Panu:1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania wła-dzy publicznej; 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć moż-liwość skorzystania z tego prawa.Jeżeli chce
Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt
1.Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzjiW
oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 9. Przekazywanie danych
poza Europejski Obszar GospodarczyW związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa, które nie należy
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i
Islandię), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 162601,63 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu bieżących prac naprawczo-konserwacyjne, transportowych, utrzymania czystości i zieleni wokół budynków biurowych i innych zleconych przez Zamawiającego mających na celu zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania biurow-ców należących do Zamawiającego, znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60, ul. Kunickiego 2 oraz ul. Kunickiego 4, w Świdnicy przy ul Kliczkowskiej 28, w Legnicy przy ul. Ja-worzyńskiej 199 oraz w Rakowicach Wielkich 15. Przedmiotowe usługi obejmują:
3.1.1 prace naprawczo-konserwacyjne,
3.1.2 usługi transportu,
3.1.3 prace związane z utrzymaniem czystości i zieleni wokół budynków biurowych znajdują-cych się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60,
3.1.4 obsługę stoisk wystawienniczych oraz zabezpieczanie i konserwacja elementów wysta-wienniczych i reklamowych,
3.1.5 inne czynności wykonywane na zlecenie Zamawiającego.
3.2 Szczegółowy opis czynności oraz budynków biurowych i ich otoczenia wchodzących w zakres zamówienia zawiera załącznik do istotnych postanowień umownych, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
3.3 Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Umowy według bieżących potrzeb Zamawiają-cego przez 152 godziny miesięcznie.
3.4 Zamawiający udostępni Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym: telefon służbowy, pomieszczenie gospodarcze, maszynę wielofunkcyjną - ŁADOWACZ JCB TYP 530-70-FS z pługiem do śniegu, samochód osobowy.
3.5 Wykonawca będzie realizował zlecone czynności przy użyciu:
a) narzędzi i sprzętu niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, będących własnością Wykonawcy lub zakupionych zgodnie z zasadami określonymi w § 6 istotnych postanowień umownych, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
b) materiałów i wyrobów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, zakupionych zgodnie z zasadami określonymi w § 6 istotnych postanowień umownych, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
3.6 Zamawiający może podjąć decyzję o wykonywaniu przedmiotu umowy lub poszczególnych prac przy użyciu narzędzi, sprzętu, materiałów i wyrobów przekazanych przez Zamawiającego, z wyłączeniem narzędzi, sprzętu oraz pojazdów, wymienionych w ust. 3.4 SWZ. Zamawiający zastrzega, iż zakupione, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 umowy, narzędzia i sprzęt oraz materiały i wyroby, które nie zostały zużyte przy wykonywaniu umowy będą stanowić własność Zamawiającego.
3.7 Zamawiający zamierza przeznaczyć w całym okresie obowiązywania umowy kwotę 20 554,88 zł brutto na wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zakupu materiałów, wyrobów, narzędzi lub sprzętu, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Rozliczenie mate-riałów, wyrobów, narzędzi lub sprzętu niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi według cen ich zakupu, jednak nie wyższych niż średnie ceny rynkowe z doliczeniem wskaźnika kosztów zakupu, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zaproponowany przez Wykonawcę wskaźnik zakupu nie może być większy niż 3% .
3.8 Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany będzie do posiadania ubezpiecze-nia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmu-jącej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiają-cego.
3.9 Usługi będą wykonywane na bieżąco lub doraźnie jeżeli zaistnieje potrzeba ich wykonania.
3.10 CPV:
50800000-3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
90900000-6 usługi sprzątania
3.11 Przedmiot zamówienia nie może być dzielony przez Wykonawców, oferty nie zawierające peł-nego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.12 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umo-wy, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. Złoże-nie oferty jest jednoznaczne z akceptacją projektowanych postanowień umowy, które zosta-ną wprowadzone do treści umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1 Kryterium „Cena brutto za jedną godzinę realizacji usług” (Kc) 57%
2 Kryterium „Wskaźnik kosztów zakupu materiałów i wyrobów” (Kkz) 3%
3 Kryterium „Czas reakcji na awarię” (Kcr) 20%
4 Kryterium „Doświadczenie” (Kd) 15%
5 Kryterium „Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki” (Ku) 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 57

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na awarię

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
11.1 nie podlegają wykluczeniu - - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz fakultatywne przesłanki z art. 109 ust.1 pkt 4, 8 i 10 ustawy PZP oraz
11.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu - dotyczące:
11.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
11.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
11.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
11.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługę trwającą łącznie 12 miesięcy, polegającą na wykonywaniu prac naprawczo-konserwacyjnych na obiekcie użyteczności publicznej

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się wykonywaniem całego wymaganego zakresu.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2) dysponuje co najmniej 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu prac naprawczo-konserwacyjnych na obiekcie użyteczności publicznej
- prawo jazdy kat. B

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek

11.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
11.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.5 Zasady udostępniania zasobów opisano w ust. 13 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zgodne co do treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne co do treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców –oświadczenia te potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia stanowią dowód tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.
1) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje usługę trwającą łącznie 12 miesięcy, polegającą na wykonywaniu prac naprawczo-konserwacyjnych na obiekcie użyteczności publicznej
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
W przypadku usług ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
Wykaz usług winien być zgodny co do treści z załącznikiem nr 5 do SWZ, który zostanie udostępniony Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, potwierdzającego dysponowanie co najmniej 1 oso-bą posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu prac naprawczo-konserwacyjnych na obiekcie użyteczności publicznej
- prawo jazdy kat. B
wraz z informacjami na temat ich kalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz osób winien być zgodny co do treści z załącznikiem nr 6 do SWZ, który zostanie udostępniony Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli została wybrana oferta
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców składa do oferty oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu - zgodne co do treści z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzący działalność w formie spółki cywilnej)
zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy –
zgodnie co do treści z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zmiany Umowy, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
4. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług -
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych
- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zasady dokonania powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do SWZ projektowane postanowienia umowne
W związku z postanowieniami § 4 ust. 11-13 oraz § 6 projektowanych postanowień umownych - Zamawiający nie przewiduje zmian umowy, o których mowa art. 439 ust. 1 oraz 439 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualna zmiana ceny materiałów, wyrobów, sprzętu, narzedzi lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie wpływa na wartość realizowanego zamówienia przez Wykonawcę i obciąża Zamawiającego.
Pozostałe zmiany umowy zawiera załącznik nr 7 do SWZ projektowane postanowienia umowne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania maksy-malnej kwoty umowy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postepowania wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 7)-8) i 10) ustawy PZP. Wykonawca nie
podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy
PZP jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, a ocena
zamawiającego podjętych przez wykonawcę czynności wykaże, iż są one wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy.
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn

Zobacz inne

Prawo