Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jelenia Góra, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00218966/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Nadzór inwestorski dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821492

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: (75) 64-731-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Nadzór inwestorski dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d24f03f7-f3e4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218966

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064597/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Inspektor nadzoru: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d24f03f7-f3e4-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl;
2) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bzp@powiatkarkonoski.eu (Uwaga! nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) oraz odpowiednich adresów poczty elektronicznej wskazanych przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 3 RODO w dokumentach zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dział XXXIX)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 4 Pzp w dokumentach zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dział XXXIX)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.1.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”.
W ramach robót budowlanych, których dotyczyć będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego będącego przedmiotem niniejszego postępowania, przewiduje się wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie (w km 0+000 do km 2+465) na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-technicznej opracowanej przez PPH AWIS Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra.
Opis zadania inwestycyjnego: w ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie prac w zakresie przebudowy drogi powiatowej w Miłkowie, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 366 do końca odcinka bitumicznego w km 2+465 graniczącego z działką Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach (przebudowa odcinka drogi dł. 2,465 km). Przedmiotem robót budowlanych (prac realizacyjnych) zaplanowanych w ramach inwestycji jest przebudowa nawierzchni i konstrukcji drogi, poboczy, ścian oporowych, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Istotnym elementem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu przez wykonanie progów zwalniających oraz utwardzonych poboczy w terenie zabudowanym, koniecznych ze względu na znaczący ruch pieszych i wąski pas drogowy (droga w całości przebiega przez obszar zabudowany). Dodatkowo organizacja ruchu przewiduje wprowadzenie strefy zamieszkania, co ograniczy prędkości pojazdów i znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Droga uległa znacznej degradacji po intensywnych opadach deszczu w 2010 i 2012 roku, jej obecny stan techniczny wymaga pilnej przebudowy.
Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowo-technicznej, które dostępne jest do pobrania na stronie internetowej BIP Zamawiającego pod linkiem: http://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/21564, jako Załączniki Nr 6 i Załączniki
Nr 6a-6d do postępowania nr BZP.272.1.17.2022 o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”. Pod tym samym linkiem dostępny jest również projekt umowy z wykonawcą robót budowlanych – Załącznik Nr 4
do w/w postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium I – CENA (KI) – 60 pkt;
2) Kryterium II – CZĘSTOTLIWOŚĆ WIZYT NA BUDOWIE (KII) – 20 pkt;
3) Kryterium III – CZAS REAKCJI (KIII) – 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZĘSTOTLIWOŚĆ WIZYT NA BUDOWIE

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
• uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
• posiada łącznie co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień) polegające na nadzorowaniu (tj. pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) robót budowlanych drogowych lub kierowaniu (pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót) robotami budowlanymi drogowymi.
Uwaga: Osoba/-y wyznaczona/-e na inspektorów nadzoru muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Uwaga: W zakresie uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zawodowe nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) – z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i podmiotowych środkach dowodowych, o których mowa w Dziale XIII SWZ. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca wezwany zostanie do złożenia:
a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ) - oświadczenie to składa odpowiednio: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ);
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wezwany zostanie do złożenia:
a) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ).
Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą składaną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ);
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ),
3) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ);
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca (realizując zamówienie) będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby,
4) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub innego właściwego rejestru;
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeżeli umocowanie do reprezentowania przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego zasoby nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Do oferty wspólnej winno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie, w takiej sytuacji wymaga się od wykonawcy, aby przedstawił umowę spółki cywilnej.
4. Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d.1 Działu X SWZ, nie podlega sumowaniu, tj. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjału (łączenia doświadczenia).
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, lub doświadczenia wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, w którym należy wskazać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ).
8. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SWZ). Oświadczenia te należy złożyć wraz z ofertą.
9. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań dot. przedmiotowego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz opis warunków ich wprowadzenia zostały określone w dokumentach zamówienia, tj. w Dziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Inny sposób składania oferty (np. pocztą elektroniczną) jest niedopuszczalny.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-24 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Nie dotyczy (nie ogranicza się liczby wykonawców).

Zobacz inne

Prawo