Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sienno, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00219059/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA SIENNO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Sienno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIENNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223994

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 36/40

1.4.2.) Miejscowość: Sienno

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-350

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: (48) 3786018

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@sienno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.sienno.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219059

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00203915

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne określone w pkt. 2 niniejszego rozdziału.
1.2 . Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) określone w niniejszym rozdziale w pkt. 2 ppkt. 2-16 .
1.3. Odbieranie i zagospodarowanie zebranych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych w cyklu 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego,
1.4. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Punktów Zbiórki Przeterminowanych Leków oraz Punktów Zbiórki Zużytych Baterii.
1.5. Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki na odpady zmieszane w terminie do 30.06.2023r.
Zamawiający przekaże Wykonawcy (utworzony na podstawie zebranych deklaracji) wykaz punktów zbiórki odpadów, które należy wyposażyć w pojemniki w dniu zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
1.6. Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki lub worki do segregacji odpadów komunalnych w terminie do 30.06.2023r. oraz dostarczenie nowych worków przy odbiorze odpadów w miarę potrzeb mieszkańców (ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami), Zamawiający przekaże Wykonawcy (utworzony na podstawie zebranych deklaracji) wykaz punktów zbiórki odpadów, które należy wyposażyć w pojemniki lub worki w dniu zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
1.7.Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zamykane kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów.
1.8 . Wyposażenie we wskazanych przez Zamawiającego Punktów Zbiórki Przeterminowanych Leków oraz Punktów Zbiórki Zużytych Baterii w pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków i zużytych baterii oraz opróżnianie ich po zgłoszeniu, według potrzeb w terminie do 30.06.2023r.
1.9 Przygotowanie i dystrybucja harmonogramu odbioru odpadów wraz
z informacją dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów w terminie do 30.06.2023r.
1.10. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prelekcji lub konkursu w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Sienno w ilości 2 razy w okresie realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy harmonogram prelekcji lub konkursów obejmujący wszystkie szkoły na terenie gminy Sienno. Harmonogram winien być uzgodniony z dyrektorami szkół.
1.11. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania raz w okresie realizacji zamówienia szkolenia w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla radnych i sołtysów gminy Sienno na terenie siedziby Wykonawcy lub raz w okresie realizacji zamówienia prelekcji dla mieszkańców gminy Sienno w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie gminy, o tematyce prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
1.12. Wykonawca w okresie realizacji umowy w cenie oferowanej usługi, zobowiązany jest dostarczyć do wszystkich gospodarstw pojemniki i worki lub kontenery (z tworzyw sztucznych lub metalowe) na odpady o odpowiednich pojemnościach, spełniających wymogi Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sienno.
a) Szacunkowa liczba pojemników:
Liczba pojemników 0,12 m3 na odpady komunalne zmieszane – około 2 400 szt.
Liczba pojemników 0,24 m3 na odpady komunalne zmieszane – około 200 szt.
Liczba pojemników 0,12 m3 na metal i tworzywa sztuczne – około 200 szt.
Liczba pojemników 0,24 m3 na metal i tworzywa sztuczne – około 2 400 szt.
Liczba pojemników 1,10 m3 - około 30 szt.
Liczba pojemników 2,50 m3 – około 8 szt.
Liczba pojemników 5,00 m3 – około 7 szt.
b) Szacunkowa liczba worków: wg zapotrzebowania
Zamawiający zastrzega, że w okresie realizacji umowy ilość pojemników może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do rzeczywistych potrzeb. W przypadku wystąpienia opisanej sytuacji, wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje na niezmienionym poziomie.
c) W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego w terminie 7 dni od zgłoszenia e-mail zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.
d) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia e-mail zapotrzebowania przez Zamawiającego.
e) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach i workach wystawionych przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości lub ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym na terenie nieruchomości (w rejonie bramy lub furtki wejściowej) placyku gospodarczym. W przypadku mieszkańców nie będących w stanie samodzielnie wystawić pojemnika przed posesję, obowiązkiem Wykonawcy będzie wejście na teren posesji, odbiór pojemnika z wyznaczonego miejsca, opróżnienie pojemnika i odstawienie go w wyznaczone miejsce. Usługa ta będzie realizowana zgodnie z wykazem adresów nieruchomości dostarczonym przez zamawiającego. Szacuje się, że ilość posesji o których mowa powyżej, nie przekroczy 5%.
1.13. Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (w szczególności zimą oraz w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o utrudnionej lokalizacji - około 41 miejsc trudnodostępnych.
1.14. Wykonawca jest zobowiązany do mycia, dezynfekcji pojemników zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej w miejscu odbioru odpadów przynajmniej dwa razy w roku w okresie marzec-listopad przy użyciu pojazdu śmieciarki – myjki o zamkniętym obiegu wody.
a) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania pisemnych raportów z wykonania usługi, zawierających miejsca (adresy) i ilości pojemników poddanych myciu i dezynfekcji. Termin dostarczenia Zamawiającemu raportu wynosi 7 dni od daty wykonania zabiegu.
b) Mycie, dezynfekcja pojemników zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska(z użyciem produktów biobójczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych) i ochrony sanitarnej w miejscu odbioru odpadów.
c) Obowiązek wykorzystywania do mycia i dezynfekcji środków: biodegradowalne i dezynfekujące posiadające atest PZH dopuszczający do obrotu na terenie Polski.
d) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu przeprowadzenia mycia i dezynfekcji pojemników oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące kategorie odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
4) szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła ,
5) bioodpady,
6) odpady niebezpieczne,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony o rozmiarze nie większym, niż 22,5 cala,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie,
14) odpady tekstyliów i odzieży,
15) popiół,
16) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne określone w pkt. 2 niniejszego rozdziału.
1.2 . Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) określone w niniejszym rozdziale w pkt. 2 ppkt. 2-16 .
1.3. Odbieranie i zagospodarowanie zebranych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych w cyklu 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego,
1.4. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Punktów Zbiórki Przeterminowanych Leków oraz Punktów Zbiórki Zużytych Baterii.
1.5. Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki na odpady zmieszane w terminie do 30.06.2023r. lub w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po 09.06.2023r. w terminie 21 dni od zawarcia umowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy (utworzony na podstawie zebranych deklaracji) wykaz punktów zbiórki odpadów, które należy wyposażyć w pojemniki w dniu zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
1.6. Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki lub worki do segregacji odpadów komunalnych w terminie do 30.06.2023r. lub w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po 09.06.2023r. w terminie 21 dni od zawarcia umowy, oraz dostarczenie nowych worków przy odbiorze odpadów w miarę potrzeb mieszkańców (ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami), Zamawiający przekaże Wykonawcy (utworzony na podstawie zebranych deklaracji) wykaz punktów zbiórki odpadów, które należy wyposażyć w pojemniki lub worki w dniu zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
1.7.Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zamykane kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów.
1.8 . Wyposażenie we wskazanych przez Zamawiającego Punktów Zbiórki Przeterminowanych Leków oraz Punktów Zbiórki Zużytych Baterii w pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków i zużytych baterii oraz opróżnianie ich po zgłoszeniu, według potrzeb w terminie do 30.06.2023r.
1.9 Przygotowanie i dystrybucja harmonogramu odbioru odpadów wraz
z informacją dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów w terminie do 30.06.2023r.
1.10. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prelekcji lub konkursu w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Sienno w ilości 2 razy w okresie realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy harmonogram prelekcji lub konkursów obejmujący wszystkie szkoły na terenie gminy Sienno. Harmonogram winien być uzgodniony z dyrektorami szkół.
1.11. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania raz w okresie realizacji zamówienia szkolenia w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla radnych i sołtysów gminy Sienno na terenie siedziby Wykonawcy lub raz w okresie realizacji zamówienia prelekcji dla mieszkańców gminy Sienno w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie gminy, o tematyce prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
1.12. Wykonawca w okresie realizacji umowy w cenie oferowanej usługi, zobowiązany jest dostarczyć do wszystkich gospodarstw pojemniki i worki lub kontenery (z tworzyw sztucznych lub metalowe) na odpady o odpowiednich pojemnościach, spełniających wymogi Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sienno.
a) Szacunkowa liczba pojemników:
Liczba pojemników 0,12 m3 na odpady komunalne zmieszane – około 2 800 szt.
Liczba pojemników 0,24 m3 na odpady komunalne zmieszane – około 200 szt.
Liczba pojemników 0,12 m3 na metal i tworzywa sztuczne – około 200 szt.
Liczba pojemników 0,24 m3 na metal i tworzywa sztuczne – około 2 800 szt.
Liczba pojemników 1,10 m3 - około 30 szt.
Liczba pojemników 2,50 m3 – około 8 szt.
Liczba pojemników 5,00 m3 – około 7 szt.
b) Szacunkowa liczba worków: wg zapotrzebowania
Zamawiający zastrzega, że w okresie realizacji umowy ilość pojemników może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do rzeczywistych potrzeb. W przypadku wystąpienia opisanej sytuacji, wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje na niezmienionym poziomie.
c) W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego w terminie 7 dni od zgłoszenia e-mail zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.
d) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia e-mail zapotrzebowania przez Zamawiającego.
e) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach i workach wystawionych przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości lub ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym na terenie nieruchomości (w rejonie bramy lub furtki wejściowej) placyku gospodarczym. W przypadku mieszkańców nie będących w stanie samodzielnie wystawić pojemnika przed posesję, obowiązkiem Wykonawcy będzie wejście na teren posesji, odbiór pojemnika z wyznaczonego miejsca, opróżnienie pojemnika i odstawienie go w wyznaczone miejsce. Usługa ta będzie realizowana zgodnie z wykazem adresów nieruchomości dostarczonym przez zamawiającego. Szacuje się, że ilość posesji o których mowa powyżej, nie przekroczy 5%.
1.13. Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (w szczególności zimą oraz w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o utrudnionej lokalizacji - około 41 miejsc trudnodostępnych.
1.14. Wykonawca jest zobowiązany do mycia, dezynfekcji pojemników zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej w miejscu odbioru odpadów przynajmniej dwa razy w roku w okresie marzec-listopad przy użyciu pojazdu śmieciarki – myjki o zamkniętym obiegu wody.
a) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania pisemnych raportów z wykonania usługi, zawierających miejsca (adresy) i ilości pojemników poddanych myciu i dezynfekcji. Termin dostarczenia Zamawiającemu raportu wynosi 7 dni od daty wykonania zabiegu.
b) Mycie, dezynfekcja pojemników zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska(z użyciem produktów biobójczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych) i ochrony sanitarnej w miejscu odbioru odpadów.
c) Obowiązek wykorzystywania do mycia i dezynfekcji środków: biodegradowalne i dezynfekujące posiadające atest PZH dopuszczający do obrotu na terenie Polski.
d) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu przeprowadzenia mycia i dezynfekcji pojemników oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące kategorie odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
4) szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła ,
5) bioodpady,
6) odpady niebezpieczne,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony o rozmiarze nie większym, niż 22,5 cala,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie,
14) odpady tekstyliów i odzieży,
15) popiół,
16) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej potwierdzonej przez obie strony.
4. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
3) działanie siły wyższej,
4) zmiana Podwykonawcy za pomocą, którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca
5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszenia działalności,
6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

Po zmianie:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej potwierdzonej przez obie strony.
4. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
3) działanie siły wyższej,
4) zmiana Podwykonawcy za pomocą, którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca
5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszenia działalności,
6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

14. Zgodnie z art. 439 ust. 1. Ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wzrostu cen przyjęcia do zagospodarowania niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych przez IPOK o więcej niż 5% w stosunku do ceny obowiązującej na dzień 30.06.2023 r. po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku według zasad określonych w § 8 ust. 15-20.
15. Zmiana wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia opisana w § 8 ust. 14 może nastąpić nie wcześniej niż w styczniu 2024 roku. Kolejne zmiany mogą występować co pół roku.
16. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca z warunku określonego w § 8 ust. 15 nastąpi nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w życie wyższej (o więcej niż 5%) ceny za przyjęcie do zagospodarowania przez odpadów komunalnych, przekazanych do zagospodarowania w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca winien wykazać bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, zarówno co do faktu, jak i co do wysokości przedstawiając na to wiarygodne dowody.
17. Ciężar dowodu, że okoliczności wskazane w ust. 14 i 28 mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.
18. Przy wyliczeniu maksymalnej kwoty wzrostu wynagrodzenia za daną frakcję z tytułu wskazanego w § 8 ust. 15, bierze się pod uwagę różnicę nowej ceny netto i ceny obowiązującej na dzień 30.06.2023r. ustalona kwota jest kwota netto, o którą może zostać zwiększone wynagrodzenie określone w § 8 ust. 3.
19. Do w/w wyliczonej różnicy ceny doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
20. Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, wynikającą z okoliczności, wskazanych w 8 ust. 14, w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 3.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 09:00

Po zmianie:
2023-05-19 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 09:15

Po zmianie:
2023-05-19 09:15

Zobacz inne

Prawo