Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00219295/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont konserwatorski elewacji, wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. św. Sebastiana 11 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514176

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Basztowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-156

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 39 21 338

1.5.8.) Numer faksu: 12 39 21 956

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont konserwatorski elewacji, wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. św. Sebastiana 11 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68d9cedd-f319-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120752/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku przy ul. Św. Sebastiana 11 w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68d9cedd-f319-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej, zostały określone w punkcie 3 swz.
https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w punkcie 3 i 7 swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w pkt 23 swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WL-IV.272.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, związanych z modernizacją budynku przy ul. Sebastiana 11 w Krakowie poprzez kompleksowy remont konserwatorski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

44220000-8 - Stolarka budowlana

45262700-8 - Przebudowa budynków

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami uzupełniającymi”:
a) miejsce wykonania zamówień uzupełniających: budynek przy ul. Św. Sebastiana 11 w Krakowie,
b) zakres zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. Będą one polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do objętych przedmiotem zamówienia podstawowego. Roboty te będą polegać w szczególności na kompleksowych robotach budowlanych, w tym wykonaniu pokryć i konstrukcji dachowych, robót w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, a także robót instalacyjnych (instalacje klimatyzacji i wentylacji),
c) przewidywana wartość zamówień uzupełniających: 609 000,00 zł netto, tj. 749 070,00 zł brutto,
d) warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia uzupełniające: dysponowanie doświadczeniem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zdolność techniczna lub zawodowa), ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, sposób obliczania ceny, sposób rozliczenia wynagrodzenia i jego płatności, okres i zasady gwarancji i rękojmi – na warunkach analogicznych jak w umowie na zamówienie podstawowe – proporcjonalnie do wartości zamówienia uzupełniającego,
e) przewidywane zamówienia uzupełniające polegające na powtórzeniu robót podobnych do zamówienia podstawowego, są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane prace

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) dysponują/będą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym:
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 tj. z późn. zm.), wraz z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego oraz uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w art. 37c ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 tj. z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi, wraz z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGA!
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane oraz wymaganej praktyki w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozumie przez to również odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz wymaganą praktykę w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych odbytą na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023, poz. 334 tj. z późn. zm.).
Ilekroć Zamawiający wymaga osób z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego, rozumie przez to osoby zrzeszone we właściwych izbach architektów lub inżynierów budownictwa i wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 551 tj. z późn. zm.) oraz spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).
2) posiadają doświadczenie w realizacji prac ogólnobudowlanych, w tym wykonali (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedną robotę budowlaną (obejmującą co najmniej prace ogólnobudowlane, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, remont elewacji
i prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych) o wartości brutto min. 750 000,00 zł polegającą na budowie, przebudowie „czynnego budynku” lub remoncie „czynnego” budynku.
Przez „czynny budynek” Zamawiający rozumie budynek w trakcie użytkowania i eksploatacji,
co wpływa na organizację robót budowlanych.
Pojęcia użyte powyżej, tj. budowa, przebudowa, remont, należy definiować zgodnie z art. 3 ustawy Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/ach, o którym/ych mowa w pkt 6.1.4), 6.1.6), 6.8.3) oraz 6.8.5) lit. d) swz, składanym/ych na podstawie art. 125ust. 1 ustawy – w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.3 swz – odpowiednio:
a) Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/ów, na którego/ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienione w wykazie, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 5.1.1) swz;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, składany „wykaz robót” dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
3) dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zasady zmian zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w art. 455 ustawy.
2. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz rodzaj, zakres i warunki dokonania takich zmian zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Liczba punktów jaką uzyska Wykonawca w kryterium „cena” zostanie obliczona według wzoru:
C = (Cmin / Cob) x 60
gdzie: C - ilość punktów oferty badanej
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert
Cob - cena oferty badanej
2. Liczba punktów jaką uzyska Wykonawca w kryterium „okres gwarancji na wykonane prace” zostanie obliczona według wzoru:
G = (Gob/Gmaks) x 40
gdzie: G - ilość punktów oferty badanej
Gmax - najdłuższy zaoferowany termin gwarancji na wykonane prace
Gob - termin gwarancji na wykonane prace zaoferowany w ofercie badanej
3. Korzystając z powyższych wzorów zamawiający obliczy wartość punktową każdej oferty:
1) maksymalną liczbę punktów (60) w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem,
2) maksymalną liczbę punktów (40) w kryterium „okres gwarancji na wykonane prace” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na wykonane prace (minimalnie 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

Zobacz inne

Prawo