Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00219616/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8971798677

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-071

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nfm.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfm.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a076afc-efc5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219616

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040650/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a076afc-efc5-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie przesyłania wezwań do złożenia podmiotowych środków dowodowych/ wyjaśnień przez Zamawiającego, a w zakresie Wykonawcy do odpowiedzi na wezwania oraz składanie zapytań do postępowania. Zamawiający informuje, w celu komunikacji opisanej w zdaniu poprzednim należy posługiwać się wyłącznie adresem mailowym: przetargi@nfm.wroclaw.pl. Zamawiający zaleca każdorazowo uzyskanie potwierdzenia otrzymania korespondencji kierowanej za pośrednictwem ww. adresu mailowego.
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6a076afc-efc5-11ed-9355-06954b8c6cb9
4. Zamawiający informuje, iż Platforma dostępna jest wyłącznie w języku polskim.
5. Korzystanie z Modułu Ofert i Wniosków na Platformie e-Zamówienia jest bezpłatne.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z powyższym ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Pl. Wolności 1, we Wrocławiu;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego jest Pan Piotr Schmidt, adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
• Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.” prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących Pani/Pan danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP.261.TP10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.
2. W ramach przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zakup maksymalnie 350 sztuk biletów na trasach zagranicznych oraz maksymalnie 50 sztuk biletów na trasach krajowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 266 ustawy PZP polegających na powtórzeniu usług w zakresie Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego o wartości nieprzekraczającej 100 000,00 zł netto. Zamówienia zostaną udzielone w przypadku wyczerpania wartości umowy podstawowej, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opłata transakcyjna za zakup 1 biletu krajowego

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opłata transakcyjna za zakup 1 biletu międzynarodowego

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość stałego opustu udzielonego w % od ceny biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Świadczenia reklamowe Zamawiającego na rzecz Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunek spełni Wykonawca, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym postępowaniu, na kwotę nie niższą niż 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy PLN)
2. Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie trzech ostatnich lat przed dniem (terminem) składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zadanie, obejmujące łącznie rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów, krajowych i zagranicznych, pasażerskich przewozów lotniczych, przy czym wartość usługi wynosiła co najmniej 200 000,00 zł brutto. W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia, w którym upływa termin składania ofert wartość zrealizowanej usługi wyniosła co najmniej 200 000,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega, że przez wykonanie jednej usługi rozumie wykonanie bądź wykonywanie jej na rzecz jednego podmiotu, na podstawie jednej umowy lub kilku umów, pod warunkiem, że realizacja tych umów stanowiła jedną funkcjonalną całość.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w formie oryginału:
1. W zakresie warunku określonego w rozdz. VIII pkt 1.4.1 SWZ, Wykonawca przedstawi wykaz usług według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ zawierający przedmiot umowy (zakres przedmiotowy usługi i liczba aktywacji), nazwę i adres kontrahenta, czas realizacji usługi oraz wartość usługi. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tzn. referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność”) lub oświadczenia Wykonawcy (formie oryginału) – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji przy czym wskazany termin trzech miesięcy dotyczy tylko tych usług, których realizacja trwa w dacie wyznaczonej przez Zamawiającego, jako termin otwarcia ofert. W razie konieczności, w szczególności, gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwość Zamawiającego lub gdy z referencji albo innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane w sposób należyty, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność”:
2. W zakresie warunku określonego w rozdz. VIII pkt 1.3. SWZ Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w formie oryginału.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą zostać dokonane:
a) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy;
b) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej , niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu różnicy pomiędzy pierwotną wysokością zmienionych kosztów wykonania zamówienia a wysokością faktycznie udokumentowanych zmienionych kosztów wykonania zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
c) Zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu różnicy pomiędzy pierwotną wysokością zmienionych kosztów wykonania zamówienia, a wysokością faktycznie udokumentowanych zmienionych kosztów wykonania zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) Zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku.
e) Zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
f) Zmiany w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać wpływ zmian, o których mowa powyżej na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę.
g) Sposobu rozliczenia umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie NFM lub okolicznościami niezależnymi zarówno od NFM jak i od Wykonawcy,
h) Zmiany wynagrodzenia w oparciu o zmianę cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia różnicy z cenie lub koszcie na poziomie nie mniejszym niż 10% od ceny/ kosztu skalkulowanego w Protokole z negocjacji. Wykonawca zobligowany jest również do określenia wpływu powyższej zmiany na całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym do określenia okresu/ów w którym/ych może następować zmiana wynagrodzenia. Maksymalna wartość zmiany nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 postanowień umowy.
i) zmiany warunków płatności, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie NFM lub okolicznościami niezależnymi zarówno od NFM jak i od Wykonawcy.
j) w przypadku niewykorzystania kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy. Umowa może zostać przedłużona na okres niezbędny do wyczerpania tej kwoty nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy, przy czym przedłużenie takie może wiązać się również ze zwiększeniem ilości biletów w stosunku do wartości wskazanych w zamówieniu podstawowym.
k) Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy na zasadach określonych w §8 Projektowanych postanowień umowy.
3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie NFM nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 i art. 455 ustawy PZP: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy, zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez Platformę e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 11:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-23

Zobacz inne

Prawo