Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdynia, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00219798/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Muzeum Miasta Gdyni

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dozoru mienia i fizycznej ochrony wraz z monitoringiem systemów sygnalizacji alarmowych ( SWiN, SSP,SUG,CCTV) Muzeum Miasta Gdyni”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Miasta Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001030701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zawiszy Czarnego 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-374

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_pub@muzeumgdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dozoru mienia i fizycznej ochrony wraz z monitoringiem systemów sygnalizacji alarmowych ( SWiN, SSP,SUG,CCTV) Muzeum Miasta Gdyni”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-228a0cdf-f48a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050783/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa dozoru mienia i fizycznej ochrony wraz z monitoringiem systemów sygnalizacji alarmowych ( SWiN, SSP,SUG,CCTV) Muzeum Miasta Gdyni”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-228a0cdf-f48a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/) Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ws. komunikacji elektronicznej.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia ws. komunikacji elektronicznej, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

3.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
6.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MMG.AO.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia stanowi usługa dozoru mienia i fizycznej ochrony z monitoringiem systemów sygnalizacji alarmowych (SWiN, SSP,SUG, CCTV) Muzeum Miasta Gdyni. Zamówienie obejmuje usługę :
1.1. całodobowej, ciągłej przez 7 dni tygodnia bezpośredniej usługi dozoru mienia i fizycznej ochrony przez dwóch pracowników ochrony w budynku i na terenie przyległym do Muzeum na stanowiskach:
1) stanowisko 1 - posterunek monitoringu,
2) stanowisko 2 - posterunek ruchomy,
2.Wykonawca do realizacji zamówienia wyposaży pracowników ochrony w nasobną łączność radiową jako podstawowy środek łączności w celu komunikacji między sobą tj. profesjonalnymi radiotelefonami o parametrach technicznych o mocy powyżej 1W, których sprawność działania zostanie sprawdzona i potwierdzona przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
3.Wykonawca zapewni pracownikom całodobowej, ciągłej przez 7 dni tygodnia bezpośredniej usługi dozoru mienia i fizycznej ochrony w budynku i na terenie przyległym do Muzeum pełne umundurowanie rozpoznawalne dla danej firmy (logo , kolor , identyfikatory).
4. Świadczenie usług odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia włącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy.
5. nadzoru oraz koordynacji pracy zespołu ochrony przez Kierownika/Inspektora Ochrony
6. monitorowania zgodnie z otrzymanymi instrukcjami od Zamawiającego sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych i przeciwpożarowych takich jak:
1) SWiN - system sygnalizacji włamania i napadu,
2) SSP - system sygnalizacji pożaru,
3) SUG - samoczynne urządzenie gaśnicze,
4) CCTV - system telewizji przemysłowej,
ochrony doraźnej i kontrolnej w postaci patrolu interwencyjnego,
7.dysponowania zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym wyposażonym w środki łączności bezprzewodowej tj. profesjonalnymi radiotelefonami o parametrach technicznych o mocy powyżej 1W , który zapewnia czas reakcji (przybycia i interwencji grupy) do maksymalnie 15 minut od chwili wezwania - w godzinach 6:00 - 22:00 oraz maksymalnie 10 minut w godzinach 22:00 – 6:00,
8.przynajmniej 1 raz w tygodniu musi przeprowadzić kontrolę nocną pracowników ochrony pełniących służbę na obiekcie (z wpisem do książki raportów).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

92521200-1 - Usługi ochrony wystaw i eksponatów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika/Inspektora Ochrony

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz
8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
8.1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Wykonawca posiada ważną koncesję, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021.1995 t.j. z dnia 2021.11.04)obejmującą działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia.
8.1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000 zł, dla jednej i wszystkich szkód oraz zakresem obejmującym przedmiot działalności Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa. Przed zawarciem umowy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie warunek ten musi być spełniony przez każdego z Wykonawców. Warunek ten dotyczy również Podwykonawców.
8.1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie Zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę, iż:
8.1.2.4.1. posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia - w tym celu wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje: co najmniej dwie usługi (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na ochronie osób i mienia oraz dozorze sal wystawowych realizowanych w budynku należącym do instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) o wartości każdej z usług co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) trwających przez okres co najmniej 1 roku - każda w ramach jednej umowy- załącznik nr 5 do SWZ
​ UWAGA: Przez dwie usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach 2 odrębnych umów;

​ 8.1.2.4.2.dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
​ - jedną osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, przeznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika/Inspektora ochrony, która posiada co najmniej roczne doświadczenie w nadzorowaniu pracowników ochrony w muzeum lub innej instytucji kultury w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminem składania ofert – załącznik nr 5a do SWZ

8.1.2.4.3.Wykonawca jest zobowiązany w czasie obowiązywania umowy do utworzenia stałego
zespołu od 6 do 8 odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych osób pełniących ochronę w
Muzeum wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którą prowadzi
Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się co najmniej 12 -
miesięcznym udokumentowanym doświadczeniem kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej - załącznik nr 5b do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
2. Projektowane postanowienia umowy przed zawarciem umowy zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności: dane Wykonawcy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, wysokość i formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz inne niezbędne do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy w okolicznościach przewidzianych ustawą Pzp a także zmian przewidzianych w projekcie umowy - stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-23

Zobacz inne

Prawo