Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00219834/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
WE.ZP.261.7.2023 Dostawa przyrządów do pomiaru dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.ee@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WE.ZP.261.7.2023 Dostawa przyrządów do pomiaru dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15e72cf2-f3b7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono w Rozdziale 8 SWZ.
Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej:
pawel.narozniak@pw.edu.pl .
Wymagania Zamawiającego dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min .2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa; Uwaga! Od dnia 17
sierpnia 2021, ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft ,stosowanie przeglądarki
Internet Explorer nie będzie dopuszczalne, włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8, oznaczenia czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i
stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania ,składania wniosków o wyjaśnienie treści Zaproszenia do
składania ofert, oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”
na stronie internetowej pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (jpeg.) ze szczególnym wskazaniem na pdf. W celu ewentualnej
kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Rozdziale 19 swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WE.ZP.261.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa przyrządów do pomiaru dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Zakupiony przedmiot zamówienia powinien być wysokiej jakości, kompletny, sprawny technicznie, bezpieczny, fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, gotowy do pracy i oryginalnie zapakowany przez producenta bez
śladów otwierania, wolny od wad materiałowych i prawnych.
Opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 38300000-8 - Przyrządy do pomiaru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny opis oceny ofert podany jest w Rozdział 14 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z przypisaną wagą każdemu z kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa przyrządów do pomiaru dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Zakupiony przedmiot
zamówienia powinien być wysokiej jakości, kompletny, sprawny technicznie, bezpieczny, fabrycznie nowy, nieużywany oraz
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, gotowy do pracy i oryginalnie zapakowany przez producenta bez
śladów otwierania, wolny od wad materiałowych i prawnych.
Opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 38300000-8 - Przyrządy do pomiaru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 420 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny opis oceny ofert podany jest w Rozdział 14 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z przypisaną wagą każdemu z kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa przyrządów do pomiaru dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Zakupiony przedmiot
zamówienia powinien być wysokiej jakości, kompletny, sprawny technicznie, bezpieczny, fabrycznie nowy, nieużywany oraz
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, gotowy do pracy i oryginalnie zapakowany przez producenta bez
śladów otwierania, wolny od wad materiałowych i prawnych.
Opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 38300000-8 - Przyrządy do pomiaru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny opis oceny ofert podany jest w Rozdział 14 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z przypisaną wagą każdemu z kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
1.1.1.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że posiada…
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1.2.1.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że posiada.
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej
1.3.1.Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC) na sumę
gwarancyjną co najmniej 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy) i złoży dokumenty potwierdzające powyższe ubezpieczenie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy warunek oceniony będzie łącznie;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
1.4.1. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 2 (dwie) dostawę/dostawy/usługę/usługi z obszaru przedmiotu zamówienia odpowiadającą(e) swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości co najmniej PLN brutto każda:
- dla części 1 - 20 000,00 PLN brutto każda;
- dla części 2 - 100 000,00 PLN brutto każda;
- dla części 3 - 20 000,00 PLN brutto każda;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Rozdział 7 punkt II. swz

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w treści oferty aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na
wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział 7, III. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy: określono w Rozdział 17 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, § 11 Zmiany do umowy, swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo