Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00220031/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa różnych subskrypcji w podziale na 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021173201

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Igielna 13

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-117

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nszw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nszw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa różnych subskrypcji w podziale na 4 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8dc2b9ae-f485-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nszw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nszw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
3. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych
folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z
instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki. Sposób prawidłowego spakowania/dzielenia
plików znajduje się w Instrukcji „Jak pakować pliki o dużym rozmiarze”
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Instrukcje dla Wykonawców odnośnie korzystania z platformy zakupowej dostępne są na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (elektroniczny dowód osobisty). Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez
Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – dostawa (przedłużenie) subskrypcji na 1 rok na platformy SIEM + SOAR SecureVisio producenta eSecure.
a) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy przedłużenie subskrypcji dla 200 Assetów w wersji elektronicznej na rok od dnia 26.06.2023 r. dla oprogramowania SecureVisio.
b) Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia lub certyfikatu producenta potwierdzającego objęcie wsparciem przez firmę eSecure.
c) Dostarczony produkt winien być przeznaczony dla użytkowników komercyjnych (Zamawiający: „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o. o. nie prowadzi działalności medycznej, nie jest podmiotem uprawnionym do korzystania z licencji przeznaczonych dla sektora publicznego).
d) Dostarczony produkt winien pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności pochodzenia oraz warunków Subskrypcji i wsparcia serwisowego bezpośrednio
u producenta.
e) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte
w załączniku nr 3.1 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – dostawa (przedłużenie) subskrypcji na 1 rok dla oprogramowania Veeam Backup and Replication Standard,
a) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy przedłużenie subskrypcji wsparcia technicznego dla oprogramowania Veeam Backup and Replication Standard dla 4 socket (Support ID dla produktu: #01551240) w wersji elektronicznej na rok od dnia 20.06.2023r.
b) Zamówione wsparcie techniczne musi być widoczne na koncie Zamawiającego my.veeam.com
c) Dostarczony produkt winien być przeznaczony dla użytkowników komercyjnych (Zamawiający: „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o. o. nie prowadzi działalności medycznej, nie jest podmiotem uprawnionym do korzystania z licencji przeznaczonych dla sektora publicznego).
d) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte
w załączniku nr 3.2 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – dostawa subskrypcji na okres 1 roku dla systemu backupu Veeam Backup dla Microsoft365
a) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy przedłużenie subskrypcji wsparcia technicznego dla oprogramowania Veeam Backup dla Microsoft365 dla 25 użytkowników (Support ID dla produktu: #02453172) w wersji elektronicznej na rok od dnia 22.06.2023r.
b) Zamówione wsparcie musi być widoczne na koncie Zamawiającego my.veeam.com
c) Dostarczony produkt winien być przeznaczony dla użytkowników komercyjnych (Zamawiający: „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o. o. nie prowadzi działalności medycznej, nie jest podmiotem uprawnionym do korzystania z licencji przeznaczonych dla sektora publicznego).
d) Dostarczony produkt winien pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności pochodzenia oraz warunków Subskrypcji i wsparcia serwisowego bezpośrednio
u producenta.
e) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte
w załączniku nr 3.3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – dostawa subskrypcji na okres 1 roku dla macierzy i serwera Fujitsu
a) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy przedłużenie subskrypcji wsparcia technicznego dla:
 macierzy Fujitsu DX100 S4 S/N: 4601804425.
 macierzy Fujitsu DX200 S3 S/N: 4611440019.
 serwera Primergy RX2540 M4 S/N: YM6D011644
na okres jednego roku począwszy od 08.07.2023r.
b) Zamówione wsparcie musi być widoczne na stronie producenta: https://support.ts.fujitsu.com
c) Dostarczony produkt winien być przeznaczony dla użytkowników komercyjnych (Zamawiający: „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o. o. nie prowadzi działalności medycznej, nie jest podmiotem uprawnionym do korzystania z licencji przeznaczonych dla sektora publicznego).
d) Dostarczony produkt winien pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności pochodzenia oraz warunków Subskrypcji i wsparcia serwisowego bezpośrednio
u producenta.
e) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte
w załączniku nr 3.4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia:
- składane zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami);
- składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty
dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2) pisemne wyjaśnienie, w którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa – w przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzania zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach
umowy stanowiących załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-25 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nszw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo